Infància iFamílies


Cobertura de les mancances psicosocials de menors i famílies


Aportem la nostra experiència en el treball amb famílies i joves per consolidar models d'actuació autònoms.

El procés de separació dels membres d’una parella pot, de vegades, veure acompanyat de situacions conflictives que, al seu torn, afecten molt negativament la vida emocional dels fills/es.

FSC treballa des de fa anys per donar suport tècnic i institucional a aquelles famílies que, en els seus processos de ruptura, necessiten d’un recurs neutral que faciliti les relacions entre menors i altres familiars amb els quals no conviuen habitualment.

Per a això, gestiona punts de trobada on les famílies poden utilitzar un espai que permeti que el contacte dels fills/es amb el progenitor amb el qual no conviuen es dugui a terme d’una forma el més relaxada possible, amb l’ajuda de professionals per suavitzar possibles tensions i, amb la necessària vigilància i protecció en els casos en què sigui necessari (agressions, violència, etc.).

Projectes i serveis