FSC en xifres


Recursos Humans


El perfil integrador de l'activitat exercida per la nostra entitat en l'àmbit del social exigeix un equip de professionals compromès, qualificat i multidisciplinar.

1.767

PROFESSIONALS

330

PERSONES VOLUNTÀRIES

3.563

HORES DE FORMACIÓ


Persones Ateses


Arribar als col·lectius més vulnerables és la principal finalitat de la FSC, un repte que es planteja des de l'àmplia experiència en diferents àmbits i disciplines, aplicant una nova perspectiva que permet plantejar projectes innovadors.

3.065

TRACTAMENT DE DROGODEPENDÈNCIES

9.616

INSERCIÓ SOCIAL I / O LABORAL

2.846

REDUCCIÓ DE DANYS EN ADDICCIONS

8.886

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

5.456

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

619

SALUT MENTAL

367

INFÀNCIA I FAMÍLIES

1.209

PROMOCIÓ DE LES DONES

1.619

VIOLÈNCIA MASCLISTA

3.705

INTERVENCIÓN PENITENCIÀRIA

530

PROTECCIÓN DE MENORS


Informació econòmica bàsica


Garantim la transparència i claredat en la gestió econòmica, financera, legal i fiscal mitjançant l'aplicació d'auditories internes i externes.

RECURSOS ECONÒMICS

ORIGEN DELS INGRESSOS 2020

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES 2020

Comptes anuals auditats per auditoria-fe
QUOTES 4.534.910,97 € DESPESSES DE PERSONAL 29.816.016,70 €
SUBVENCIONS 5.816.987,40 € SERVEIS EXTERIORS I ALTRES DESPESES 4.792.574,38 €
PRESTACIONS I SERVEIS 26.997.408,50 € AMORTITZACIONS 418.271,87 €
PROMOCIONS, PATROCINADORS 26.220,44 € APROVISIONAMENTS 2.345.493,56 €
ALTRES INGRESSOS 1.1153.196,53 € DESPESES FINANCIERES 1.103,51 €
INGRESSOS FINANCIERES 21,21 € AUGMENT DOTACIÓ FUNDACIONAL I REINVERSIÓ EN OBJECTIUS 1.155.285,03 €

TOTAL INGRESSOS: 38.528.745,05

TOTAL DESPESES: 38.528.745,05


Transparència i informació econòmica detallada