Llar de Socialització per a nens, nenes i adolescents a Sòria

La Llar de Socialització per a nens, nenes i adolescents a Sòria està adreçada a l’atenció residencial de 8 menors acollits al sistema de protecció mitjançant l’acció concertada formalitzada amb la Gerència de Serveis Socials de Castella i Lleó. En concret, és un centre per a l’atenció immediata o d’urgència de menors en situació de crisi familiar o risc de desprotecció greu. 

Des d’aquest servei d’acolliment residencial per a menors amb mesures o actuacions de protecció es pretén garantir una atenció integral, continuada, i adaptada a les necessitats de les persones menors en situació de desprotecció, amb un estil de vida normalitzat, promovent-ne ja sigui integració familiar i/o la vida autònoma, i potenciant el desenvolupament de les seves capacitats. 

El Centre compta, entre altres, amb els següents serveis i prestacions generals següents: 

 1. Allotjament i convivència. 
 2. Manutenció. 
 3. Atenció a l’àmbit escolar. 
 4. Atenció psicopedagògica i social. 
 5. Atenció i orientació familiar. 
 6. Activitats ocupacionals, formatives, de desenvolupament personal, laboral i d’altres. 
 7. Activitats de lleure i lleure. 
 8. Relacions amb l’entorn… 

 Els principis metodològics que sustenten els serveis i prestacions enunciats anteriorment, són els següents: 

 1. Atenció integral: Implica la necessitat que la intervenció que es realitzi amb els/les menors abasti tot el període de la seva vida al centre i contempli totes les dimensions que conformen la seva vida. 
 2. Pedagogia de la vida quotidiana: La vida diària del centre és un instrument d’intervenció important i l’espai fonamental de l’acció educativa. Significa convertir els moments i les situacions de la vida quotidiana en experiències educatives substituint l’educació familiar. 
 3. Figura d’aferrament adulta o educador/a de referència: És un element individualitzador de la intervenció educativa i actua orientant i capacitant l’NNA en la seva maduració. És la seva figura d’aferrament durant el temps que el/la menor estigui al centre.
 4. Suport afectiu motivacional: Es propicien situacions a través de les quals es puguin desenvolupar noves estratègies més adaptatives en la regulació de les emocions i en el control de les conductes, factors que són rellevants en l’adquisició de l’autoconcepte, l’autoestima i l’expressió adequada de sentiments .  
 5. Diversitat metodològica: Els mètodes dintervenció socioeducativa que sapliquen tenen en compte el principi dindividualització, i, per tant, les característiques particulars de cada menor. 

A més dels principis anteriors, la nostra metodologia es recolza en els principis metodològics següents:  

 • Activitat: els NNA són agents actius en la construcció del seu desenvolupament personal, afavorint experiències significatives d’aprenentatge i establint xarxes cognitives entre els seus coneixements i experiències prèvies i les noves a aprendre. 
 • Comunicació: en l’atenció existeix una contínua interacció entre els NNA i l’equip educatiu, de manera que aquests resultin accessibles i es mostrin propers emocionalment, dedicant temps a la relació amb ell i propiciant interaccions lúdiques, positives i fiables. 
 • Subsidiarietat: a la Llar s’utilitzen els recursos públics a les àrees sanitària i de salut mental, escolar, sociocultural, de promoció laboral i d’intervenció professional, així com qualsevol altra que incideixi en el seu benestar. A més, sempre que sigui necessari per exercir les obligacions de guarda, es fan servir recursos privats. 

 L’equip professional està configurat per diferents perfils professionals, a més de la figura de Coordinació, com són: educadors/es socials, treballador/a social, auxiliars educatius/es i auxiliar de serveis generals. 

Informació de contacte

Email: dir.hogarsoria@utelagunduzfsyc.org
Persones de contacte: Octavio Rosel