Servei Tècnic de Punt de Trobada FamiliarBarcelona Ciutat 4

El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) Barcelona Ciutat 4, en els districtes municipals de Sant Andreu i Sant Martí de Barcelona, és un servei temporal destinat a donar compliment dels drets de relació i comunicació dels infants amb els seus familiars, en cas de separació o divorci dels progenitors o d’exercici de la tutela per part de l’Administració, que s’hagi establert mitjançant resolució judicial o ordre administrativa. És de titularitat del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius fonamentals d’aquest recurs són:

  • Oferir un espai neutre i segur on facilitar la visita del o de la menor amb el progenitor o progenitors no custodis i família extensa per a l’exercici dels drets de relació i de comunicació.
  • Assegurar la protecció a la integritat física i psicològica del o de la menor i dels progenitors, amb suport per entendre la situació i recolzament emocional.
  • Transmetre als progenitors eines per orientar-los en la millora de les relacions paterno/maternofilials i informar sobre els recursos específics per treballar la problemàtica familiar per tal d’avançar en l’autonomia respecte del servei.
  • Informar regularment als òrgans de derivació de l’evolució del desenvolupament del dret de visites i de les incidències, així com fer propostes sobre l’exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles acordat.

L’accés al servei es pot produir per les següents vies, sempre a través de la Secretaria de Família:

  • Resolució administrativa: per petició de la Secretaria de Família, prèvia proposta de l’Administració competent en matèria de protecció a la infància i l’Adolescència.
  • Resolució judicial: demandes de dret de visites de menors en compliment de resolucions judicials establertes.
  • Altres derivadors: el decret 357/2011, de 21 de juny, es recull com a font de derivació els SIE de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a les dones en situació de violència masclista.

Informació de contacte