Servei Tècnic de Punt de Trobada Familiarde Lleida

El Servei Tècnic de Punt de Trobada és un servei temporal destinat al compliment del règim de visites dels nens i nenes amb els seus progenitors que no tenen la seva custòdia, o amb altres persones de l’entorn familiar que ho sol·licitin. Es tracta, per tant, d’un espai destinat a atendre i prevenir, en un espai neutral i transitori, la problemàtica que sorgeix en el compliment del règim de visites establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits de tutela per part de l’Administració Pública. És de titularitat del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu fonamental d’aquest recurs és evitar o pal · liar la conflictivitat familiar durant les visites, mitjançant un entorn de protecció i defensa dels drets dels menors.

Durant l’últim any el centre ha atès un total de 60 casos en què han intervingut 63 menors i 115 adults.Gairebé tots ells presentaven un elevat grau de conflictivitat producte de les separacions i divorcis dels progenitors.

Cal assenyalar, alhora, que s’ha detectat un canvi de tendència en l’origen de les derivacions al servei, que anteriorment procedien en un 49% de la via judicial i el 51% dels casos de la via administrativa. En canvi, durant l’últim any s’han incrementat gairebé un 10% dels casos judicials fins arribar al 60%.

Informació de contacte