Centre de primera acollida i valoració“Lázaro” (Guadalajara)

El projecte de Centre de Primera Acollida i Valoració “Lázaro”, està dirigit a l’acolliment residencial de primera acollida i valoració, que procura l’atenció i protecció a menors mancats de família o que no puguin residir amb ella, facilitant l’atenció i la cura precís per al seu desenvolupament personal.

De manera específica, l’acolliment residencial es podrà aplicar a aquells menors en què es valora la necessitat de separació de la seva família biològica i per als quals la mesura d’acolliment familiar no és possible o és desaconsellable. Els seus objectius generals són:

  1. Oferir acollida urgent a menors en desemparament, risc social o guarda temporal.
  2. Realitzar una valoració individualitzada dels casos, basada en les necessitats del menor i en l’anàlisi de la seva situació personal i entorn sociofamiliar. En coordinació amb l’Equip de menors i, a través d’aquest, amb els Serveis Socials de la localitat on resideixi el menor.

L’equip que desenvolupa el projecte d’aquest recurs està format per 17 professionals i sota la modalitat de contracte amb el Govern de Castella-la Manxa, s’atenen a 15 menors als quals se’ls realitza una primera acollida i una avaluació i valoració de la seva situació com a pas previ, si així es considera, al seu derivació a un altre centre.

Informació de contacte

Email: dir@centrolazaro.org