Habitatge Llar per a nens, nenes i adolescents migrants a Burgos (La Senda 2)

L’Habitatge Llar per a nens, nenes i adolescents migrants a Burgos, “La Senda 2”, està adreçada a l’atenció residencial de 9 menors acollits al sistema de protecció mitjançant l’acció concertada formalitzada amb la Gerència de Serveis Socials de Castella i Lleó. En concret, és un centre per a l’atenció immediata o d’urgència de menors en risc de desprotecció greu. 

Des d’aquest servei d’acolliment residencial per a menors migrants amb mesures o actuacions de protecció entre 6 i 17 anys, es pretén garantir una atenció integral, continuada, i adaptada a les necessitats de les persones menors d’edat en situació de desprotecció, amb un estil de vida normalitzat, promovent, en els casos en què sigui procedent, el retorn al seu entorn familiar, i potenciant el desenvolupament de les seves capacitats i el foment de la vida autònoma. 

El Centre compta, entre altres, amb els següents serveis i prestacions generals següents: 

 1. Allotjament i convivència. 
 2. Manutenció. 
 3. Atenció a l’àmbit escolar i foment de l’aprenentatge de la llengua espanyola. 
 4. Atenció psicopedagògica i social. 
 5. Atenció i orientació familiar a la mesura de les possibilitats existents per a cada menor. 
 6. Activitats ocupacionals, formatives, de desenvolupament personal, laboral i d’altres. 
 7. Activitats de lleure i lleure. 
 8. Relacions amb l’entorn… 

 Els principis metodològics que sustenten els serveis i prestacions enunciats anteriorment, són els següents: 

 1. Atenció integral: Implica la necessitat que la intervenció que es realitzi amb els/les menors abasti tot el període de la seva vida al centre i contempli totes les dimensions que conformen la seva vida. 
 2. Pedagogia de la vida quotidiana: La vida diària del centre és un instrument d’intervenció important i l’espai fonamental de l’acció educativa. Significa convertir els moments i les situacions de la vida quotidiana en experiències educatives substituint l’educació familiar. 
 3. Figura d’aferrament adulta o educador/a de referència: És un element individualitzador de la intervenció educativa i actua orientant i capacitant l’NNA en la seva maduració. És la seva figura d’aferrament durant el temps que el/la menor estigui al centre. 
 4. Suport afectiu motivacional: Es propicien situacions a través de les quals es puguin desenvolupar noves estratègies més adaptatives en la regulació de les emocions i en el control de les conductes, factors que són rellevants en l’adquisició de l’autoconcepte, l’autoestima i l’expressió adequada de sentiments .  
 5. Diversitat metodològica: Els mètodes dintervenció socioeducativa que sapliquen tenen en compte el principi dindividualització, i, per tant, les característiques particulars de cada menor. 

 A més dels principis anteriors, la nostra metodologia es recolza en els principis metodològics següents:  

 • Activitat: els NNA són agents actius en la construcció del seu desenvolupament personal, afavorint experiències significatives d’aprenentatge i establint xarxes cognitives entre els seus coneixements i experiències prèvies i les noves a aprendre. 
 • Comunicació: en l’atenció existeix una contínua interacció entre els NNA i l’equip educatiu, de manera que aquests resultin accessibles i es mostrin propers emocionalment, dedicant temps a la relació amb ell i propiciant interaccions lúdiques, positives i fiables. 
 • Subsidiarietat: a la Llar s’utilitzen els recursos públics a les àrees sanitària i de salut mental, escolar, sociocultural, de promoció laboral i d’intervenció professional, així com qualsevol altra que incideixi en el seu benestar. A més, sempre que sigui necessari per exercir les obligacions de guarda, es fan servir recursos privats. 

L’equip professional està configurat per diferents perfils professionals, a més de la figura de coordinació, com són: educadors/es socials, treballador/a social, auxiliars educatius/es i auxiliar de serveis generals. 

Informació de contacte

Email: dir.hogarburgos@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 630 447 753
Persones de contacte: Pedro Luis Alegre