Centre d’Atenció Especialitzada a Menors“Valle de Cayón” (Cantàbria)

El CAEM “Vall de Cayón”, està emmarcat dins dels recursos residencials Especialitzats del Servei d’Atenció a la Infància i la Família de l’Institut Cántabro de Serveis Socials del Govern de Cantàbria.

Aquest recurs, que compta amb 30 professionals, presta acolliment residencial als menors amb edats compreses entre els 12-18 anys d’edat, que es troben en situació de desprotecció o en risc social i/o menors infractors, que precisin d’un tractament especialitzat, proporcionant-los un context d’atenció i protecció específica que respongui a les necessitats generades pels trastorns de comportament que pateixin.

L’objectiu del Centre és oferir un model d’atenció específica per a aquells menors que necessitin un context més estructurat, que faciliti l’estructuració del procés maduratiu o capacitat de socialització que per diferents conflictes psicològics en la seva personalitat deriven en greus problemes emocionals i comportamentals, promovent la seva desenvolupament integral i creixement personal per facilitar la seva integració normalitzada en la comunitat.

Així, són susceptibles d’intervenció en el CAEM menors adolescents en situació de guarda i/o tutela, que presenten una presència recurrent de conductes disruptives o dissocials transgressores de les normes socials i els drets bàsics dels altres i que es manifesten en grau tal que suposen un risc evident de danys o perjudicis greus, tant a si mateixos, com a tercers, i que a més poden portar associats addiccions a substàncies psicotròpiques que derivin en situacions violentes.

“Vall de Cayón” disposa de 16 places en conveni amb el Govern de Cantàbria i 5 més per a altre

Informació de contacte

Email: dir.vallecayon@utelagunduzfsyc.org
Persones de contacte: Alfonso Nicholls Gallego