ACOFAMT - Servei d'Acolliment Familiar Temporal i/o d'Urgència en Família Alienade Persones Menors d'edat tutelades (Regió de Múrcia)

El Servei d’Acolliment Familiar Temporal i/o d’Urgència en Família Aliena de Persones Menors d’edat tutelades persegueix facilitar una alternativa a la institucionalització dels menors que són tutelats pel Govern de Múrcia i, per tant, són retirats de el nucli familiar d’origen. A partir del programa, els i les nens, nenes i adolescents poden trobar un nucli familiar càlid, proper i preparat, que els/les aculli i tracti de cobrir, durant el temps en què es determini l’alternativa més adequada per a ells/es , totes les necessitats bàsiques en un entorn individualitzat i d’acord amb les seves circumstàncies. Aquesta demanda respon i s’equipara a la tendència europea en matèria de protecció a la infància, entenent el nucli familiar normalitzat com a facilitador més gran per al desenvolupament integral de tot menor. 

El servei s’adreça a nens, nenes i adolescents que estan subjectes a mesures de protecció per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia o una altra Entitat Pública de Protecció, en acolliment familiar temporal amb família aliena i amb residència a la Comunitat Autònoma de Múrcia, així com aquells/es altres/es que siguin susceptibles de ser acollits/des de forma temporal en família aliena i es trobin en situació de desemparament. 

Així mateix, són usuaris/es del Servei aquelles persones que s’ofereixen per a l’acolliment temporal de menors, aquelles que ostenten la guarda dels/de les menors/es, com a acollidores dels/les mateixos/es, així com els/les progenitors/ as i aquells integrants del sistema familiar dorigen que es determini en funció de les necessitats del/de la menor, el seu pla educatiu i el projecte dintervenció individual. 

Així, el Servei s’adreça a NNA tutelats d’edats compreses entre els 0 i els 17 anys. En el cas de germans/es poden romandre junts/es si és adequat per als/les mateixos/es i d’acord amb el seu projecte educatiu individual.  

També es poden atendre al Servei menors amb discapacitat lleu (física i/o psíquica) i/o amb problemes de conducta abordables des de l’àmbit de la família acollidora. 

Els/les menors, al voltant de 30 casos s’atenen mensualment, que reuneixen aquestes condicions són derivats/des al Servei pels Equips Tècnics dels centres en coordinació amb la Unitat de Tècnic Responsable, dependent de la Direcció General de Famílies i Protecció de Menors de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. 

A continuació, s’enumeren les característiques que defineixen aquest Servei: 

  1. Facilitar, en tot moment, la reincorporació familiar del/de la menor al nucli d’origen, treballant a consciència i implicant activament la família d’origen en la millora i el desenvolupament, proporcionant-li oportunitats de canvi, així com promovent la desaparició dels indicadors que van donar lloc a la tutela del/de la menor. En cas de no ser possible aquesta recuperabilitat parental, l’equip tècnic, en coordinació contínua amb l’Entitat Pública, facilita i promou al menor altres alternatives. 
  2. La família d’acollida seleccionada per a l’acolliment del menor està directament relacionada segons el perfil específic, fent vàlida la màxima de “no es busca un menor per a una família, sinó una família per a un menor”. 
  3. Es delega la guarda del/de la menor, la tutela és de l’Entitat Pública competent en matèria de protecció infantil, a la família seleccionada des del Servei. 
  4. Hi ha una retribució econòmica a les famílies d’acollida, augmentant segons el nombre de nens, nenes i adolescents que són acollits/des (grups de germans) i les seves circumstàncies especials (discapacitat).  
  5. Com a especificitat del Servei es pot destacar que l’acolliment no sobrepassa els 2 anys (24 mesos), llevat que l’interès superior del/de la menor aconselli la pròrroga de la mesura per la previsible i immediata reintegració familiar o l’adopció d’una altra mesura de protecció definitiva. Durant aquest període l’equip tècnic, en coordinació amb la Unitat Tècnic Responsable, ha d’haver establert una alternativa clara i satisfactòria per al menor (retorn, derivació a delegació de guarda amb finalitats d’adopció o altres alternatives). 
  6. Les famílies seleccionades passen a formar part integral del Servei i participen en qualsevol activitat que se’ls proposi. 
  7. Es realitzen sessions de formació continuades facilitant el procés de retroalimentació contínua de les famílies i l’aprenentatge periòdic de totes les àrees del desenvolupament del/de la menor, promovent així el seu perfil semi-professionalitzat o i caminant cap a la professionalització de la figura de família d’acollida . 
  8. Alhora, l’equip tècnic del servei ha de vetllar perquè hi hagi un continu procés de coordinació amb altres recursos relacionats amb la vida del/de la menor, prenent en consideració inicial les pautes i orientacions que des de la Direcció General de Famílies i Protecció de Menors s’estableixin. 

Informació de contacte

Email: coord.acofamt@utelagunduzfsyc.org