Programa d'Acolliment Familiar Temporal(ACOFAMT)

El Programa ACOFAMT sorgeix com un recurs nou i alternatiu per a tots aquells / es menors majors de 6 anys en situació de desemparament en el seu sistema familiar d’origen i que necessiten una alternativa per que les seves necessitats bàsiques i de desenvolupament (físic-biològiques, cognitives, emocionals, afectives, socials, educatives, etc.) siguin cobertes, considerant que la família és el context normalitzat i individualitzat on millor es pot complir aquest objectiu.

El Programa proporciona de forma immediata un context de protecció i atenció al nen / a, alhora que s’inicia una valoració per determinar la mesura i recurs de protecció més adequat, entre ells i prioritàriament, el retorn amb la seva família d’origen.

Els objectius globals que persegueix el Programa ACOFAMT són:

  • Garantir l’acolliment familiar temporal com una mesura de protecció infantil implantada a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, que pugui oferir als menors un context familiar normalitzat i que respongui a la tendència europea en matèria de protecció infantil.
  • Facilitar la formació òptima i la valoració de famílies d’acollida per a la participació en el programa, per tal de generar un nombre elevat de famílies d’acollida que puguin atendre de forma adequada a les necessitats pròpies dels / les menors en situació de desprotecció infantil .
  • Facilitar als menors un entorn familiar càlid, segur i protector en el qual poder continuar amb el seu desenvolupament evolutiu, garantint la cobertura de totes les seves necessitats i facilitant el contacte diari amb la seva família d’origen, fins a la seva reincorporació definitiva.
  • Promoure, facilitar i orientar la família d’origen dels menors, assegurant la seva recuperabilitat parental i l’adquisició d’habilitats i destreses amb les quals poder atendre de forma adequada a les necessitats pròpies dels seus fills, a l’entendre el context familiar d’origen com el més idoni per al desenvolupament integral del menor.
  • Valorar i diagnosticar si els suports, serveis i recursos oferts han facilitat la recuperació de la família d’origen com l’entorn més adequat per al menor, i en el cas que no sigui així, estimar altres alternatives (acolliment residencial, acolliment família extensa o aliena).

El programa ACOFAMT compta amb un màxim de 20 places.

Informació de contacte

Email: coord.acofamt@utelagunduzfsyc.org