Residència d'acolliment de nens, nenes i adolescents refugiats ucraïnesos amb necessitats especials a Valladolid (Llar MIR)

La Llar MIR, que traduïda de l’ucraïnès significa PAU, és una residència d’acollida de nens, nenes i adolescents (NNA) refugiats ucraïnesos/es que presenten necessitats especials d’índole física, psíquica o sensorial, i la titularitat dels quals pertany a la Gerència de Serveis Socials de Castella i Lleó i que es desenvolupa a la ciutat de Valladolid en unes instal·lacions que han estat adaptades per al total de 16 menors que hi resideixen. 

El Centre compta, entre altres, amb els següents serveis i prestacions generals: 

 • Informació al menor mitjançant un servei de traducció permanent. 
 • Allotjament i convivència. 
 • Manutenció. 
 • Atenció a l’àmbit escolar i, en especial, al coneixement de la llengua espanyola. 
 • Atenció psicopedagògica i social. 
 • Activitats ocupacionals, formatives, de desenvolupament personal, laboral i d’altres. 
 • Activitats de lleure i lleure. 
 • Relacions amb lentorn. 
 • Recepció i tramitació de documentació administrativa. 

 Aquest servei d‟acolliment residencial temporal pretén garantir una atenció integral, continuada, i adaptada a les necessitats de les persones menors d‟edat en situació de desprotecció, amb un estil de vida normalitzat i el més proper possible a la vida en un domicili familiar, promovent , quan sigui possible, tornar al seu país d’origen i potenciar, en tot moment, el desenvolupament de les seves capacitats i el foment de la seva autonomia. 

Alguns dels principis metodològics que regeixen la intervenció diària de l’equip professional són els següents: 

 1. Atenció integral: Implica la necessitat que la intervenció que es realitzi amb els/les menors abasti tot el període de la seva vida al centre i contempli totes les dimensions que conformen la seva vida. 
 2. Pedagogia de la vida quotidiana: La vida diària del centre és un instrument d’intervenció important i l’espai fonamental de l’acció educativa. Significa convertir els moments i les situacions de la vida quotidiana en experiències educatives substituint l’educació familiar. 
 3. Figura d’aferrament adulta o educador/a de referència: És un element individualitzador de la intervenció educativa i actua orientant i capacitant el/la menor en la seva maduració. És la seva figura d’aferrament durant el temps que el/la menor estigui al centre. 
 4. Suport afectiu motivacional: Es propicien situacions a través de les quals es puguin desenvolupar noves estratègies més adaptatives en la regulació de les emocions i en el control de les conductes, factors que són rellevants en l’adquisició de l’autoconcepte, l’autoestima i l’expressió adequada de sentiments .  
 5. Diversitat metodològica: Els mètodes dintervenció socioeducativa que sutilitzen tenen en compte el principi dindividualització, i, per tant, les característiques particulars de cada menor. 
 6. Activitat : els NNA són agents actius en la construcció del seu desenvolupament personal, afavorint experiències significatives d’aprenentatge i establint xarxes cognitives entre els seus coneixements i experiències prèvies i les noves a aprendre. 
 7. Comunicació : en l’atenció existeix una contínua interacció entre els NNA i l’equip educatiu, de manera que aquests resulten accessibles i es mostren propers emocionalment, dedicant temps a la relació amb ell i propiciant interaccions lúdiques, positives i fiables. 
 8. Subsidiarietat: a la Residència s’utilitzen els recursos públics a les àrees sanitària i de salut mental, escolar, sociocultural, de promoció laboral i d’intervenció professional, així com qualsevol altra que incideixi en el seu benestar. A més, sempre que cal per exercir les obligacions de guarda, s’utilitzen recursos privats. 

 La plantilla professional que atén aquests nens, nenes i adolescents està configurada per les figures professionals següents: direcció, subdirecció, treballador/a social, psicòleg/loga, logopeda, infermer/a, educadors/es, auxiliars educatius/es, cuiners/ es, auxiliars de serveis generals, auxiliar de manteniment, administratiu/vai traductors/es. 

Informació de contacte

Email: dir.mirvalladolid@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 676 526 132
Persones de contacte: Laura Sanz