Llar d'Atenció General Matilde Salvador i Segarra, a Castelló

La Llar d’Atenció General Matilde Salvador i Segarra es troba a la ciutat de Castelló i compta amb capacitat per a 6 nenes i adolescents de 6 a 17 anys, encara que habitualment són nenes adolescents en procés d’aprenentatge d’emancipació les persones usuàries del mateix. L’Administració titular d’aquesta Llar és la Generalitat Valenciana i, en concret la Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i dins d’aquesta, en el funcionament diari de la Llar els espais de coordinació i supervisió es duen a terme amb la Direcció Territorial de Castelló . 

L’objectiu principal d’aquesta Llar és el de prestar l’atenció i la protecció necessàries que possibilitin la integritat i el correcte desenvolupament del/de la menor, així com la formació necessàries per potenciar el seu procés individual, per tal que aquesta superi les seves dificultats personals , socials i familiars, i recuperi els recursos personals de relació amb si mateix/a, amb els seus grups de socialització de referència i amb la comunitat”. 

 A la Llar s’intenta garantir un context d’atenció i protecció contínua als NNA en situació de guarda i tutela, privats d’un ambient familiar idoni. D’aquesta manera se’ls possibilita accedir a un entorn educatiu i amb atenció psicosocial per donar una resposta a les seves necessitats plantejades, alhora que se’n desenvolupen les competències. En definitiva, es realitza una intervenció per afavorir-ne el desenvolupament holístic i comunitari. I en aquest context, la figura de l’educador/ai del tutor/a són molt importants per aconseguir que aquests s’impliquin en les diferents activitats a realitzar. Partint d’una intervenció integral, individualitzada i reparadora,    

Per dur a terme aquestes tasques es compta amb un ampli equip de professionals com són: la figura de coordinació, psicòleg/òloga, treballador/a social, educadors/es socials, integradors/es socials i auxiliars de serveis generals. 

Informació de contacte

Email: dir.cammsalvador@fsyc.org
Persones de contacte: Sheila Gracia