Consultoria iProjectes Internacionals


Compartint experiències


FSC col·labora amb organitzacions d'altres països per aportar la nostra experiència i saber fer

FSC ha participat mitjançant projectes de cooperació amb ONGs de tercers països en les àrees d’intervenció que li són pròpies, i en què podem aportar el nostre coneixement i saber fer.

Actualment, treballa amb la Lliga per a la Protecció de la Infància i la Joventut (Algèria) mitjançant programes de sensibilització i prevenció en matèria de promoció de la dona, violència i salut sexual i reproductiva.

En cooperació amb ONG d’altres països europeus, tenim en marxa iniciatives d’abordatge dels problemes de drogues entre immigrants i refugiats, així com de formació de professionals per a la lluita contra la discriminació.