Reivindicant la nostra diversitat: 'Espai Ariadna', una sortida del laberint per dones que pateixen violència i addiccions

Un any més ha arribat el 25 de novembre, Dia Mundial contra la violència vers les Dones. Ens agradaria dir que finalment ja vivim en un món que no tolera la violència, on la igualtat entre homes i dones és una realitat que es constata en cadascuna de les nostres accions… però no és així.

header-25n-cat

Cal seguir contribuint a introduir una mica de racionalitat en aquesta irracionalitat que suposa agredir les dones pel fet de ser-ho. En l’última dècada han mort més de 700 dones a l’Estat Espanyol. En aquest intent de racionalitzar cal apropar-nos per igual a totes les dones, sense prejudicis, sense reproduir els estereotips de gènere que tant mal ens fan. Com són les dones que pateixen violència a mans de les seves parelles?

Són diverses; algunes −les que volem que protagonitzin aquest article d’avui− no responen al rol de gènere que la societat els atorga per ser dones (com moltes altres, d’altra banda). Han estat dones transgressores a ulls de gran part de la societat. Com se suposa que han de ser les dones que pateixen violència masclista per despertar l’empatia i la comprensió de qui entén el món en termes dicotòmics assignant a dones i homes uns compartiments estancs?

Amb l’ànim d’atendre i ser sensibles a la complexitat i a la suma de reptes que presenta la vida real, l’FSC ha obert aquest mes de novembre l’Espai Ariadna. Les persones no es poden disseccionar i per això hem creat aquest espai residencial on acompanyem les dones en el seu procés, en la recuperació d’una problemàtica complexa.

L’Espai Ariadna està dirigit a aquelles dones (i els seus fills/es) que han patit violència i alhora són addictes a drogues. Pretenem oferir-los un lloc segur on viure, un equip professional especialitzat en treballar amb aquesta complexitat i un temps per elles mateixes on no ser jutjades. Pretenem retornar-los les regnes de la seva vida. Esperem aprendre d’elles i amb elles, de com han sobreviscut i de com han decidit apostar per sortir-se’n tot i tenir-ho difícil. L’Espai Ariadna pretén obrir enlloc de tancar, incloure enlloc d’excloure, responsabilitzar enlloc de culpar.

Després de quasi 15 anys posant el nostre granet de sorra per combatre la violència contra les dones, des de la Fundació Salut i Comunitat volem visibilitzar tot el treball transversal que fem: la violència la podem trobar latent darrera de qualsevol problemàtica social. Aquesta és la nostra especialitat, la interacció de problemàtiques, allò que no es pot classificar ni podem posar-li una única etiqueta.

En aquest nou 25N us animem a tots i totes a renovar el compromís personal i professional de mirar a la violència en totes les seves formes i a ser flexibles per adaptar-nos a totes les necessitats socials que se’n deriven.

Gemma Altell. Subdirectora de l’Àrea de Gènere, Addiccions i Família


FSC continuarà impartint a Barcelona els tallers de prevenció de relacions abusives "Els paranys de l'amor"

L'Ajuntament de Barcelona ha confiat una vegada més en la llarga experiència de la Fundació Salut i Comunitat, quant a la prevenció de la violència masclista, i li ha adjudicat la realització dels tallers de prevenció de relacions abusives a la ciutat de Barcelona.

Els-paranys-de-amor

Parlar avui dia de violència masclista significa fer evident un dels problemes socials de major importància en el camp de la prevenció i intervenció en els àmbits familiar, comunitari i individual, però també, en l'àmbit educatiu.

Per això, els tallers de prevenció de les relacions abusivesimpartits en instituts de secundària i altres centres formatius i d'oci per a adolescents i joves, tenen per objecte promoure estratègies educatives, preventives i de sensibilització encaminades a incrementar la conscienciació entorn a la presència de la violència en la quotidianitat.

La metodologia dels tallers té un caràcter dinàmic, buscant la més elevada participació i implicació dels i de les participants, de manera que es treballa en grups per afavorir l'intercanvi d'experiències i el diàleg.

La iniciativa, gestionada per FSC des del 2010, és el programa de sensibilització contra la violència de gènere que més intervencions realitza en els centres educatius de la ciutat.


Laura Sangüesa: "Al SAP atenem cada vegada més demandes d'adolescents i joves"

El consum de drogues, els comportaments de risc associats i els problemes de conducta entre els adolescents i joves són algunes de les majors preocupacions de les famílies, educadors i institucions.

jovenes-drogas2

L'última enquesta ESTUDES de 2010 sobre el consum de drogues entre estudiants de 14 a 18 anys revela que el 63% són consumidors habituals d'alcohol, el 26% de tabac, i el 17% de cànnabis. L'edat mitjana d'inici del consum és molt primerenca, sobre els 13 anys, però s'ha mantingut estable en els últims anys.Més preocupant encara és la prevalença de borratxeres i el consum intensiu d'alcohol (binge drinking), que per al 35% dels estudiants enquestats són habituals. Aquesta taxa és fins i tot una mica superior en les noies.

Quan parlem de comportaments de risc associats al consum de tòxics, ens referim a relacions sexuals precoces i desprotegides, a comportaments de risc relacionats amb la seguretat viària, a conductes vinculades amb la violència, a comportaments emocionals de risc, etc. Pel que fa als problemes de conducta, entre els quals incloem els trastorns de conducta pròpiament dits, Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), trastorn negativista desafiant i altres, són objecte de preocupació a les escoles i d'atenció en totes les consultes infantil -juvenils.

L'atenció integral d'aquestes problemàtiques implica un abordatge biopsicosocial i educatiu especialitzat, per part de professionals formats, tant en el tractament de les drogodependències com en salut mental, i el treball amb adolescents i joves. El SAP, Servei d'Atenció Psicosocial de la Fundació Salut i Comunitat, és un servei ambulatori especialitzat en el tractament d'addiccions a tòxics (alcohol, cocaïna, cànnabis, psicofàrmacs i altres drogues), addiccions comportamentals i altres trastorns mentals. Comptem amb un equip multidisciplinar de 15 professionals, compost per psicòlegs, psiquiatre, i educadors socials. Al SAP venim atenent cada vegada més demandes d'adolescents i joves, arran de la preocupació dels pares per conductes de risc i consum de tòxics. En l'últim any un 14% dels usuaris, més de 60 persones, tenien menys de 25 anys.

Fins ara hem atès aquests casos des d'una intervenció individual amb el jove i la seva família, però l'alta afluència de demandes ens ha permès crear un programa grupal específic per a adolescents i joves que presentin consum de tòxics i conductes de risc, i les seves famílies. Ens trobem que aquests joves tenen una baixa percepció del risc i de les conseqüències negatives del consum. En general, tots els joves que consumeixen creuen que perquè aquest consum tingui conseqüències negatives han de passar molts anys i se centren en el moment actual i en el poder reforçador immediat de les drogues.

És per això que no estan preparats per incorporar-se a un programa que exigeixi una abstinència total de tot tipus de drogues i canvis radicals en el seu estil de vida . El programa que hem dissenyat acompanya al jove en el procés de maduració necessari perquè es produeixi un canvi en la percepció de la perillositat del consum de tòxics. És un programa estructurat però al mateix temps flexible, que té en compte que s'allarga cada vegada més el cicle de l'adolescència i, per tant, ens trobem amb un gran nombre de realitats, tant en edats com característiques evolutives i socials.

En aquest sentit, el programa presenta una franja d'edat àmplia, des dels 14 fins als 25 anys, ja que entenem la intervenció com un procés que implica una sèrie d'etapes per les que avança l'adolescent i que respectem el seu ritme en la presa de consciència del problema. És important prioritzar la vinculació del jove i que se senti partícip del seu procés, reconeixent dificultats, identificant punts forts, establint objectius a assolir i assumint responsabilitats. A major implicació en el tractament, major probabilitat d'èxit.

Els objectius del programa són: reduir o eliminar l'ús/abús de substàncies, augmentar la percepció del risc i danys associats; acompanyar l'adolescent o jove en el seu procés de maduració, individualització i socialització; desenvolupar un estil de vida més saludable; orientar els pares i millorar la comunicació familiar.

El programa es compon, d'una banda, de l'atenció i intervenció amb els joves des de contextos individuals, amb psicoteràpia individual, assessorament psiquiàtric si cal, i, d'altra banda, d'acompanyaments terapèutics en el propi domicili del jove o en activitats programades .

Així mateix, intervenim amb la teràpia grupal, que neix de la necessitat que els joves puguin compartir amb els seus iguals l'ambivalència, les dificultats, les resistències que presenten per deixar el consum, tot i comptar amb la informació necessària dels riscos i conseqüències del mateix. Es tracta d'aconseguir un espai de reflexió on vagin apareixent noves pautes de comportament, nous valors, diferents i més adaptatius, per a la presa de consciència dels problemes i l'afrontament dels mateixos. Els joves troben en el grup un espai de comunicació d'emocions, sentiments i pensaments, d'establiment de límits i normes de funcionament i de recerca de solucions comunes.

Comptem amb dos grups:

 • Un primer grup per a joves consumidors de substàncies a què hem anomenat "Parlem de consum", espai grupal en què s'afavoreix la reflexió crítica sobre el consum de substàncies.
 • Un segon grup anomenat "Parlem de canvis", espai grupal al qual s'incorporen els usuaris que es plantegen la reducció o abandonament del consum i que ofereix l'intercanvi d'experiències per a dur a terme els canvis necessaris i estratègies per aconseguir-los.

D'altra banda, atenem a les famílies amb sessions psicoterapèutiques amb els pares i sessions de psicoteràpia familiar amb pares i fills, entenent la família com a sistema relacional fonamental en la intervenció amb l'adolescent o jove. Les famílies s'incorporen paral·lelament als grups psicoeducatius, un conjunt de sis sessions estructurades, amb un contingut teòric que afavoreix la comprensió de la conducta del consum de substàncies des d'una perspectiva biopsicosocial, l'adquisició de noves eines en la dinàmica familiar per afavorir el canvi del jove i l'intercanvi d'experiències entre famílies.

El compromís del projecte és ajudar a les famílies a crear una nova dinàmica de relacions familiars més sanes per a tots els membres i acompanyar els joves en el seu procés de capacitació per afrontar amb més recursos seva vida com a adults.

Laura Sangüesa, Directora del SAP


FSC celebra una formació sobre Punts de Trobada Familiar a Formentera

La nostra entitat treballa des de fa més de deu anys per donar suport tècnic i institucional a aquelles famílies que, en els seus processos de ruptura, necessiten un recurs neutral que faciliti les relacions entre menors i altres familiars amb els quals no conviuen habitualment.

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) gestiona 7 Punts de Trobada a Catalunya i les Illes Balears on les famílies poden utilitzar un espai que permeti que el contacte dels fills i filles amb el progenitor amb el qual no conviuen, es dugui a terme de la forma més relaxada possible, amb l’ajuda de professionals per suavitzar possibles tensions i amb la necessària vigilància i protecció en els casos en els quals sigui necessari (agressions, violència, etc.).

En el cas de les Illes Balears, FSC gestiona, des de l’octubre del 2012, 4 Punts de Trobada Familiars (PTF): dos a Mallorca (Palma i Inca), un a Eivissa i un a Menorca. En total atenem a 150 famílies, 80 a Palma, 20 a Inca, 20 a Menorca i 30 a Eivissa.

Des de la nostra experiència en aquest àmbit, ens van proposar dur a terme una nova formació sobre Punts de Trobada Familiar, en aquest cas adreçada als i les professionals de l’Àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera. La formació va tenir lloc a Formentera el passat 28 d’octubre.

Cal assenyalar que degut al reduït nombre de famílies que atenen, no hi ha Punt de Trobada sinó que són els mateixos professionals de l’administració esmentada qui, sense estar especialitzats en la temàtica, supervisen les visites. La formació es va centrar en el tipus d’intervenció que realitzem amb les famílies i els infants, tipologia d’usuaris/àries, eines i habilitats bàsiques, protocols i anàlisi de casos pràctics.

Les principals actuacions que comprenen el Punt de Trobada Familiar són:

 • Lliuraments i recollides del/de la menor per part del progenitor custodi cap al no custodi.
 • Visites tutelades: Realització de la visita entre fills i filles i progenitor no custodi en les dependències del centre, supervisada en tot moment per les persones professionals del Punt de Trobada Familiar.
 • Acompanyaments: els/les professionals del servei poden acompanyar al/a la menor i el progenitor no custodi durant el desenvolupament de la visita fora de les instal·lacions del centre, davant casos excepcionals i prèvia valoració i avaluació per part de l’equip tècnic.

Com a novetat, en quant a intervencions complementàries dins els Punts de Trobada, cal destacar:

 • La mediació familiar com a mètode d’intervenció per tal d’oferir eines, que ajudin a millorar el grau d’assoliment dels objectius establerts als PTF en allò referent a la resolució dels conflictes familiars respecte al règim de visites, així com en l’autonomia per a gestionar-los amb independència del servei.
 • Tallers formatius adreçats als progenitors custodis i no custodis, on es treballen els següents aspectes:
  • Habilitats parentals.
  • Habilitats socials i comunicatives.
  • Resolució de conflictes.

Aquests tallers, de dues hores, s’ofereixen a les famílies que vénen als PTF i es valoren de forma molt positiva. En l’actualitat s’estan duent a terme a Menorca i Eivissa, i esperem començar aviat a Mallorca.


Professionals de Salut Mental de FSC participen en el "III Congrés Internacional de Patologia Dual"

Els equips del Servei Tutelar "Amb Tu", del SOI, Servei d'Orientació i Informació, i del Club Social "Relaciona't" d'FSC, van assistir al III Congrés Internacional de Patologia Dual que es va celebrar a Barcelona del 23 al 26 d'octubre. La Societat Espanyola de Patologia Dual (SEPD) va organitzar aquest congrés, basant-se en l'èxit dels dos congressos anteriors celebrats a Madrid (2008) i Barcelona (2011).

poster-patologia-dual
Pòsters presentats pels professionals de FSC

El congrés va reunir més de 1.500 professionals de l'àmbit de la Salut Mental, procedents de la medicina, psiquiatria, psicologia, infermeria, educació, administració pública, etc. Això va permetre l'actualització dels professionals de la Salut Mental i el desenvolupament de dinàmiques en les quals es van poder compartir coneixements amb experts en aquest camp a nivell internacional.

La finalitat del congrés va ser el debat i la detecció de les noves necessitats i reptes en l'entorn de la patologia dual, per tal de fixar quins són els passos a seguir per a una millora en l'atenció.La patologia dual aborda l'existència simultània d'un trastorn addictiu i un altre trastorn mental. A més, la majoria dels estudis mostren que els trastorns mentals precedeixen normalment l'aparició de conductes addictives i s'estima que la meitat dels pacients amb trastorn mental desenvolupen un trastorn per abús de substàncies.

Per això, diferents professionals de l'àrea de Salut Mental de FSC van participar en aquest congrés, en abordar una temàtica central per al col·lectiu amb el qual es treballa.

En aquest sentit, es van presentar dos pòsters:

Needs prospecting of support and insertion services for people with dual pathology: un estudi elaborat per professionals de l'Àrea d'Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA de FSC en què s'analitzen les necessitats assistencials dels pacients duals.

An innovative proposal: Tutelar Service and Social Club for people diagnosed with dual patohology: on s'especifiquen els serveis de Salut Mental de FSC i l'itinerari assistencial que ofereixen per a l'atenció d'aquestes patologies.

[framed_box rounded="true"]

Més informació:

 

Web del congrés

Programa oficial del congrés

[/framed_box]


Celebrat el "2n Diàleg DDiPAS" sobre igualtat de gènere en les organitzacions del Tercer Sector

El passat 6 de novembre, la Xarxa DDiPAS (Dones Directives i Professionals de l'Acció Social), va celebrar la seva primera reunió plenària a la qual va succeir el debat: "Tercer Sector i perspectiva de gènere. Dades per a la reflexió". Ambdues activitats van tenir lloc al Palau Macaya de Barcelona.

DDipas-genere

L'assemblea va estar moderada per la nostra companya Sonia Fuertes, subdirectora de l'Àrea d'Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA de FSC, i membre de la Junta de Govern de DDiPAS.

Durant la mateixa, es va explicar la participació de la Xarxa DDiPAS en diversos espais d'interlocució o "networking", i es va adonar de les activitats desenvolupades fins al moment. Per a això, es va comptar amb la participació de Montse Franch, membre de la Junta de Govern de DDiPAS, i de Gemma Altell, sotsdirectora de l'Àrea d'Addiccions, Gènere i Família de la nostra entitat, component també de la Junta de Govern de DDiPAS.

Seguidament, es va procedir al debat d'un reglament de funcionament intern exposat per Teresa Crespo, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS).

D'altra banda, durant el diàleg, moderat també per Sonia Fuertes, uns quaranta professionals d'entitats del Tercer Sector Social i de l'Administració Pública, reflexionar sobre la participació de les dones en els òrgans de govern de les diferents organitzacions del sector.

En aquest sentit, es va destacar la necessitat de convertir les nostres organitzacions a "entitats caracteritzades per la diversitat, sent necessari que aquesta es reflecteixi en els seus diferents estaments, i reculli també edats i orígens diversos".

Pau Vidal, director de l'Observatori del Tercer Sector Social, va oferir una panoràmica general a partir de les dades de l'Anuari 2013. En aquest sentit, una dada a destacar és la poca presència de plans d'igualtat de gènere en les organitzacions, només un 37% d'entitats el tenen.

Per la seva banda, Montse Franch, va presentar les dades del tercer sector social català en relació a altres països. A partir de la dada de l'Anuari 2013 que reflecteix que un 15% d'organitzacions del sector treballa en aquests moments amb les dones com a principal col·lectiu destinatari, Montse Franch es va interrogar sobre la idoneïtat de tractar les dones com a perfil específic i no únicament com a realitat transversal.

Una qüestió debatuda entre el públic assistent, va ser l'augment de contractacions a temps parcial de les dones, tendència apreciable en els últims anys. Aquest tema es va vincular a la necessitat de redefinir la conciliació en termes no exclusivament vinculades a la dona ia la introducció de polítiques que afavoreixin una major flexibilitat. La importància de l'educació per a la transformació social i els diferents models de lideratge femení van ser els últims temes abordats en el debat.


Alcostop de nou sobre rodes

FSC i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya han començat a treballar conjuntament de nou, per atendre i sensibilitzar en matèria de seguretat viària, a població penitenciària que ha comès un delicte de tràfic sota els efectes de l'alcohol.

alcostop1

El programa Alcostop reobre les seves portes amb l'objectiu d'atendre persones amb problemàtica d'alcohol i que, al seu torn, han comès un delicte de tràfic sota els efectes del consum. El nostre programa accentua la relació que cada persona ha establert amb aquesta substància al llarg de la seva vida, afavorint així l'abordatge de la relació existent entre l'abús de l'alcohol i la seva entrada en el medi penitenciari.

Alcostop neix el 2010, sent el primer en seguretat viària que es porta a terme a nivell extrapenitenciari amb població reclusa a Catalunya, després de les necessitats detectades per poder atendre a població amb aquesta problemàtica, després d'algunes modificacions realitzades en el codi vial i penal en matèria de seguretat viària.

A nivell metodològic, la teràpia grupal és la nostra principal eina de treball, així com un seguiment individualitzat a través de les entrevistes, on l'usuari pugui sentir-se acompanyat durant el seu procés.

Durant el transcurs del nostre programa, s'han atès més de 70 persones derivades del Centre Obert II La Trinitat (Barcelona), obtenint resultats positius mitjançant les diferents activitats que faciliten que les persones ateses pugui tenir consciència de la seva problemàtica i mantenir en alguns casos l'abstinència.

Tal com s'assenyala en l'últim informe de la Direcció General de Trànsit sobre les principals xifres de sinistralitat viària de l'any 2012, conduir després del consum de substàncies psicoactives és un fet freqüent a Espanya, assolint un percentatge del 17% dels conductors espanyols . A part de l'alcohol, gairebé un 11% condueix després d'haver consumit alguna altra substància que pot afectar la capacitat per a una conducció segura.

És per això que la missió del nostre equip de professionals és la de sensibilitzar sobre els riscos que comporta la conducció de vehicles sota els efectes de consum i dotar d'eines a les persones per tractar la seva problemàtica amb l'alcohol. En aquest sentit, la noció de responsabilitat així com l'empatia cap a la víctima, són dos dels eixos clau al llarg de la nostra intervenció.


III Setmana Cultural sota el lema "Animalandia" a la Residència de Benejúzar

La Residència per a Gent Gran Dependents de Benejúzar (Alacant), gestionada per Valoriza Serveis a la Dependència i FSC, va celebrar del 4 al 8 de novembre el seu III Setmana Cultural de l'any. Al llarg d'aquests dies, es van desenvolupar activitats amb l'objectiu de fomentar la relació entre animals i usuaris/es del centre.

Els objectius de la Setmana Cultural van ser donar a conèixer als/les participants les funcions que poden tenir els animals en la seva relació amb les persones, afavorir experiències en què es comprovés els avantatges d'establir relacions mútuament beneficioses entre els animals i les persones, i sensibilitzar sobre l'establiment de relacions de cura i respecte cap al món animal.

Des del centre es va triar aquesta temàtica pels beneficis que tenen les teràpies amb animals en les persones grans. Diferents estudis demostren que la companyia o la convivència amb animals tenen efectes molt positius, tant a nivell emocional com de salut, en els majors. En aquest cas, la interacció i el contacte dels/les usuaris/es amb gossos, no va deixar indiferent a ningú.

A través de les diferents activitats programades, els/les usuaris/es van poder experimentar aquests beneficis, interaccionar amb gossos, conèixer a persones que dediquen part del seu temps a protegir-los ia cuidar-los, i constatar que aquests animals poden fer alguna cosa més de servir de companyia a les persones.

La setmana va començar amb una sessió de cinefòrum. Es va projectar la pel·lícula "Colmillo Blanco", dirigida per Randal Kleiser, el protagonista és un llobató nascut d'un llop i una gossa-llop que posseeix una força i un sentit més desenvolupat del normal.

Amb la següent activitat, titulada "La meva mascota i jo", es van donar a conèixer les mascotes que han tingut i/o tenen alguns/es usuaris/es i professionals del servei. Tota la informació recollida en aquest taller va quedar exposada en un gran mural, a l'entrada principal del centre.

La primera trobada amb gossos va arribar dimarts 5 de novembre amb la visita a la Protectora d'Animals Asoka d'Oriola (Alacant). Un grup d'usuaris/es, acompanyat per dos integrants de l'Àrea Psicosocial, va visitar aquest centre de la mà de dos dels seus voluntaris/es. Els van explicar que Asoka és una associació sense ànim de lucre, l'objectiu principal és denunciar l'abandó i maltractament dels animals, promoure la defensa dels mateixos, i gestionar el seu Centre d'Adopció. Els/les visitants van poder veure tots els animals que tenen al centre, conèixer les instal·lacions i pentinar, acariciar i interactuar amb "Pinya", "Willy" i "Neo".

Però el dimarts encara hi va haver més. La psicòloga de la residència implementar un "Taller d'Estimulació Cognitiva" adaptat a la temàtica de la Setmana Cultural. Després, va arribar el concurs "Pelopicopata" en què els/les participants van poder demostrar quant saben del món animal.

Dimecres, la Residència de Benejúzar va rebre la visita de l'associació no lucrativa Cinc Musell. Entre els/les visitants es trobava Dissabte, coterapeuta canina. Amb ella els/les usuaris/es van intercanviar moixaines i jocs. Va ser una visita molt especial, ja que el Dissabte portava diferents targetes, que van servir de pretext perquè ella i els/les usuaris/es s'anessin presentant un/a a un/a. A continuació, mitjançant un altre joc, tant la gossa com els/les residents van demostrar el seu domini de l'escala cromàtica.

Aquesta associació pretén fomentar la defensa i el respecte dels animals a través de l'educació, i també realitzen programes de Teràpia Assistida amb Animals a diversos col·lectius per demostrar els beneficis tant físics com psicològics que poden aportar els animals.

I com a tancament de la III Setmana Cultural "Animalandia", diverses voluntàries de la Protectora d'Animals Asoka Oriola van tornar la visita a la Residència de Benejúzar. Però no van venir soles, sinó acompanyades per "Pinya", "Willy" i el petit "Joey". Van explicar a professionals i usuaris/es la tasca que la seva entitat porta a terme, i els/les assistents van poder passejar a "Pinya" i "Willy" i achuchar a "Joey".

Els resultats d'aquesta Setmana Cultural no van poder ser més encoratjadors sobre els beneficis del contacte entre usuaris/es i cans. Les reaccions dels grans no van deixar de sorprendre a qui les presenciaven. Hi va haver usuaris/es que després de mesos sense emetre una sola frase amb sentit, van mantenir una conversa completa amb la terapeuta mentre acariciaven el gos, oferint informació biogràfica real.

Altres, aparentment anquilosats, eren capaços d'adaptar la forma de la seva mà al llom del gos per acaronar-lo, i estendre el braç per intentar tocar-lo. Alguns/es que amb prou feines somriuen en la interacció amb persones, no paraven de fer-ho amb un gosset a la falda. Fins i tot usuaris/es amb un nivell molt alt de dependència i deteriorament cognitiu sever, seguien amb la seva mirada l'anar i venir dels animals.

L'equip de professionals, i també els usuaris/es, de la Residència per a Persones Majors Dependents de Benejúzar volen agrair, a través del nostre butlletí de notícies, la col·laboració desinteressada de la Protectora d'Animals Asoka Oriola, de l'Associació Cinc Musell i de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant. Des del primer moment en què es va convidar a participar no ho van dubtar. Gràcies!


"Teix i Reg"

En els Habitatges amb Serveis "Concili de Trento I" i "Concili de Trento II" a Barcelona, ​​gestionades per FSC, hem ampliat aquest any el programa d'activitats. Participem en dos nous projectes: Taller de Ganxet Tricotin Tricotan i Hort Urbà.

Tricotin Tricotan és una associació sense ànim de lucre que té per objectiu fer donacions de joguines de ganxet teixits per majors solidaris a nens/es en risc d'exclusió social. La proposta concreta és crear una activitat en llars, centres cívics i/o residències a les quals, durant dues hores d'un dia de la setmana, es treballa aquesta tècnica amb un grup d'usuaris/es del centre.

Aquest projecte facilita l'intercanvi intergeneracional entre persones grans i nens/es d'un mateix barri."Són els ninots de ganxet teixits pels majors, el que permet aquest intercanvi. Després, mitjançant una trobada conjunta, aquestes joguines es lliuren nens/es en risc d'exclusió social o que estan hospitalitzats.Ens va semblar un projecte molt bonic al qual participar", expliquen des de les Habitatges amb Serveis "Concili de Trento I" i "Concili de Trento II".

Durant tres mesos, en sessions setmanals de 10:30 a 12:30 hores, han rebut la visita del seu monitora teixidora Ingrid, que els ha iniciat i, en alguns casos, s'ha perfeccionat la tècnica del ganxet amb algunes de les usuàries més avantatjades . A través d'aquest taller, també s'han reforçat i creat vincles entre els veïns.

El punt de cadeneta, els patrons i el saber fer els ha permès crear ninots com aquests...

[image source_type="attachment_id" source_value="3675" icon="zoom" size="medium" quality="100" lightbox="true" align="left"][image source_type="attachment_id" source_value="3676" icon="zoom" size="medium" quality="100" lightbox="true" align="right"]

Les veïnes es van animar a participar davant la idea que al taller no es tractava de fer per fer, d'acumular, sinó de "crear per regalar". Tots els ninots van ser lliurats per elles mateixes als nens/es a la Fundació Pare Manel, institució sense ànim de lucre, arrelada als barris de Verdum i Roquetes de Barcelona, ​​que desenvolupa i lidera projectes d'acció social i de caràcter educatiu.

Per a la direcció d'aquests serveis, ha estat una experiència satisfactòria per la possibilitat de connectar un cop més amb la xarxa social exterior i obrir un espai de relació intergeneracional.

D'altra banda, a finals de la primavera es va iniciar en els Habitatges amb Serveis "Concili de Trento I" i "Concili de Trento II" a Barcelona la seva particular aventura agricultora; van començar a formar part del seu dia a dia el reg automàtic, els tomàquets, les albergínies, els pebrots i algunes bledes i carbassó; ho tenien tot per fer un gaspatxo.

Aquesta iniciativa va ser possible gràcies a la col.laboració de la cooperativa Growinpallet. És un servei de nova creació enfocat a la venda, instal·lació i manteniment d'horts urbans, seguint la filosofia "Metro 0". Aquesta filosofia promou el propi cultiu de verdures en el mateix lloc on es consumeixen.

La cooperativa ofereix els seus productes i serveis a particulars, comunitats de veïns, empreses, restaurants, hotels, guarderies, escoles, universitats, residències de gent gran, centres de dia ... En aquest cas, es van construir 14 caixes de cultiu a la terrassa, que van ser distribuïdes entre tots els veïns interessats en conrear les seves pròpies verdures.

"Marta, la nostra pagesa urbana, ens ha visitat setmanalment; ella ens ha resolt els dubtes i amb ella hem après a acaronar i fer créixer les nostres plantes. Amb aquest projecte hem aconseguit que els nostres veïns es envoltessin de verd, allunyant del ciment, alhora que es creaven nous vincles i compartien coneixements hortícoles ", comenten des de les Habitatges amb Serveis "Concili de Trento I" i "Concili de Trento II" a Barcelona.

[image source_type="attachment_id" source_value="3677" align="left" icon="zoom" size="medium" quality="100" lightbox="true"][image source_type="attachment_id" source_value="3678" align="right" icon="zoom" size="medium" quality="100" lightbox="true"]


El teatre com a eina terapèutica en el Centre de Dia de Addiccions de FSC

El passat 4 d'octubre, en el marc de la primera jornada organitzada per la Coordinadora d'Comunitats terapeutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a drogodependents de Catalunya, Eusebi Expósito, educador del Centre de Dia de l'Hospitalet (Barcelona), presentar el teatre social en l'espai d'intercanvi de bones pràctiques. La seva exposició va tenir molt bona acollida per part dels assistents.

foto-teatro-adicciones

El Centre de Dia de FSC , en la seva constant recerca de millora per a la intervenció de la població atesa, ha fet possible la creació d'un nou espai de treball dins del propi servei. En ell es fa servir des de fa una mica més d'un any el teatre com a eina d'intervenció terapèutica grupal.

Els resultats obtinguts han estat positius, tant a nivell individual com grupal, aconseguint canvis interpersonals i intrapersonals que milloren el procés de deshabituació de drogues.

Des de l'inici de les civilitzacions, el teatre ha estat una eina de comunicació i transmissió d'històries viscudes, estretament vinculat a la transmissió oral de la cultura. A l'antiga Grècia neix com a representació simbòlica del diví, permet la socialització de valors amb un important component educatiu i catàrtic (purificador) resultant així un espai cohesionador de la comunitat.

D'altra banda, al llarg de la història, ha constituït també una finestra per a la denúncia social i la celebració d'esdeveniments històrics i és-amb aquestes premisses-on l'individu adquireix més protagonisme, sota la influència de les avantguardes contemporànies.

El teatre es converteix llavors en una excel · lent eina per al coneixement personal, els seus clars components terapèutics comencen a donar-se a conèixer amb el teatre més inconformista de Bertolt Brecht o el teatre més educatiu de Sue Jennings, que s'acosta a diferents col·lectius en risc d'exclusió per intervenir amb l'acció dramàtica. Volem destacar aquí les aportacions d'Agusto Boal o Levy Moreno que, des d'una òptica humanista, donen un nou lloc al teatre i esdevé una eina d'autoconeixement: "actors som tots".

Actualment són moltes les disciplines artístiques que es vinculen a la teràpia: dramateràpia, artteràpia, psicodrama, teatre social... Aquestes mirades ens ofereixen un ampli compendi de tècniques per dotar aquests espais d'una potent màquina per identificar dificultats, capacitats i emocions.

Durant aquest any, hem pogut experimentar al Centre de Dia de FSC dels beneficis del teatre terapèutic i hem dotat de més universalitat al programa. Hem pogut constatar com, en no ser una intervenció tan verbal i directa, es pot treballar amb diferents grups d'usuaris, afavorint que l'individu actor se situï des d'un lloc grupal diferent per poder-se mostrar, crear situacions viscudes i sentir a l'altre amb les seves pròpies potencialitats i limitacions.

La creativitat de l'espai proporciona noves oportunitats per experimentar processos integradors, que permeten millorar la comunicació entre els participants i donar més sensació de pertinença.