FSC celebra el Dia Universal de la Infància amb un taller per a la reflexió dels drets dels menors

Amb motiu d'aquesta celebració, els menors del Servei d'Acolliment Familiar Temporal i/o Urgència en família aliena de persones menors tutelades de la Regió de Múrcia, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, van fer “l'arbre dels drets”. L'activitat va tenir lloc a la seu del servei, a Múrcia, participant-hi menors en grups reduïts, fent possible d'aquesta manera per part del servei que els petits es trobessin amb nens/es en situacions afins.

“L'arbre dels drets” és una nova activitat que es realitza per primera vegada en aquest servei. En anys previs, s'ha participat a l'esdeveniment que organitza l'Ajuntament de Múrcia al Jardí de la Seda, si bé a aquest acte hi acudeixen molts menors, sobretot, de centres de protecció. De manera que es va considerar fer algun taller de manera més personalitzada, en què els/les menors se sentissin més còmodes i rebessin una millor atenció directa. A l'activitat van participar 15 menors, i els seus tècnics/es de referència.

Aprofitant la celebració d'aquest dia, l'equip professional del servei va explicar als infants quins són els seus drets perquè sabessin que aquests drets han de ser respectats, protegits i cuidats, incidint en la importància que es protegeixi la seva vida i es respecti la seva intimitat, així com el seu dret a la salut, a fer esport, a jugar ia gaudir d'un ambient sa, a no patir humiliacions ni abusos de cap mena, que es respecti el seu honor, el nom, el dret a la vida, a viure en família…

El taller va incloure una part teòrica i una altra pràctica. En aquesta última, se'ls va lliurar una llista dels seus drets. Cada nen/a va participar escrivint a l'arbre el dret que més li va agradar o amb què es va sentir més identificat. Van aprendre divertint-se, entenent amb aquesta activitat la responsabilitat que tenen els adults en la cura dels infants i en què es compleixin els seus drets.

En aquest dia, cal reflexionar a més a més sobre les necessitats de la infància i la responsabilitat que tenim els adults perquè tots els nens/es que estan en acolliment familiar tinguin un futur millor.

Durant l'activitat, frases tan significatives com el dret a la vida o el dret a tenir una família van ser les escollides. Tenint en compte que són nens i nenes que formen part del sistema de protecció, calia esperar que aquestes fossin les frases triades, ja que els menors valoren de manera molt positiva la seva “nova manera de viure en una família d'acollida”. Cal assenyalar a més que els més petits van plasmar l'empremta de la mà en un mural.

Sens dubte, durant el transcurs del taller, els/les menors van treure el millor de si mateixos. A més, els va permetre mostrar els qui són i expressar com se senten, cosa que va facilitar les relacions amb els altres. En aquest sentit, l'activitat els va permetre compartir temps i experiències, així com conèixer nens i nenes que estan en la mateixa situació i poder entaular relacions.

Així mateix, el fet de mostrar-se receptius en un ambient festiu, els va permetre relacionar-se amb més facilitat, sentir-se “únics” i una part important de l'acolliment familiar, aquest dia en què es va tractar de conscienciar sobre els drets de la infància.

Cal recordar que l'elecció del 20 de novembre com a Dia Universal de la Infància coincideix amb el dia que l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar el 1959 la Declaració dels Drets de l'Infant, i el 1989 la Convenció sobre Drets de l'Infant.

Amb aquest darrer tractat internacional, ratificat per gairebé la totalitat de països del món, els nens, nenes i adolescents són reconeguts com a persones de ple dret i com a ciutadans/es actius/es, amb dret a les mateixes llibertats que les persones adultes.


FSC participa a la Jornada d'Itineraris d'Inserció Sociolaboral a la localitat alacantina de Guardamar

El 4 de novembre passat, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) va ser convidada a participar a la Jornada d'Itineraris d'Inserció Sociolaboral, impulsada per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Guardamar, a Alacant, dins del Programa Integra. En representació de la nostra entitat, va acudir Miguel García, sotsdirector del Centre d'Acollida i Inserció, de titularitat de l'Ajuntament d'Alacant, gestionat i dirigit per FSC des de fa 20 anys.

L'objectiu principal de la jornada va ser visibilitzar la feina que es fa des de diferents agències de col·locació i/o associacions per afavorir el procés d'inserció sociolaboral de persones en situació de risc o exclusió social.

El nostre company Miguel García va participar a la Taula Rodona d'Entitats del Tercer Sector, juntament amb la Fundació Nova Feina, el Programa de Reinserció de Dones, la Fundació Ràdio ECCA Alacant i la Fundació ADIEM, entitats que treballen a la província d'Alacant per afavorir els processos formatius i laccés al mercat laboral de persones en situació o risc dexclusió social.

Durant la trobada, el subdirector del Centre d'Acollida i Inserció d'Alacant va presentar al públic assistent la trajectòria i el treball realitzat per FSC a l'àmbit de la intervenció social, així com el procés d'inclusió integral que es realitza al Centre d'Acollida des de diferents àmbits, un dels quals és la inserció sociolaboral.

Així mateix, la jornada va servir per compartir i difondre experiències i maneres d'intervenir en els processos d'inclusió amb persones en situació de vulnerabilitat, i, el més important, va comptar amb els testimonis de persones beneficiàries d'aquests itineraris, deixant constància de les oportunitats i millores personals que se'ls han obert, gràcies a participar als diferents itineraris i acompanyaments.

La jornada, cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana (2014-2020), va comptar amb una gran participació d'entitats del Tercer Sector.


Conscienciació, visibilització i formació a l'àmbit de la violència masclista en dones d'edat avançada

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional de l´Eliminació de la Violència contra la Dona. En aquesta data, es commemora i recorda totes i cadascuna de les dones que han patit violència per part de les parelles, exparelles o familiars.

És innegable que el masclisme existeix. Les dones pateixen diàriament comentaris i situacions que les humilien i invisibilitzen, cosa que s'accentua quan ens referim a dones d'edat avançada. En aquest cas, es troben doblement discriminades; primer pel fet de ser dones i, en segon lloc, per la seva edat. És tasca de tota la societat revertir aquestes situacions i lluitar per una societat igualitària, en què no es discrimini ningú ni per gènere ni per edat.

Cal destacar també que la violència masclista en dones d'edat avançada queda invisibilitzada en la categoria “+65”, no tenint en compte l'heterogeneïtat que conté. Habitualment, aquests casos tenen lloc a l'entorn domèstic, i la persona cuidadora és la que comet l'agressió, com assenyala la Fundació Aroa (2021).

Tampoc no es pot obviar que un alt percentatge de dones majors de 65 anys han estat maltractades al llarg de la seva vida per les seves parelles actuals, parelles que ara han de cuidar, atenent aspectes com l'obediència dins del matrimoni o les estructures socials patriarcals .

La normalització de la violència masclista es justifica sovint argumentant que és una generació molt estereotipada amb uns rols de gènere molt diferenciats, amb qüestions culturals i generacionals indiscutibles, sense cap altra opció que la resignació i la submissió.

La Fundació Aroa afirma que el 80% de maltractament a persones d'edat avançada es fan cap a les dones. Tot i això, la violència masclista en dones jubilades està molt infradetectada, ja que només es tenen en compte les dades públiques de denúncies. Cal assenyalar que moltes dones criades a l'etapa franquista no van poder ser escolaritzades o no van acabar l'educació bàsica, disposant d'ingressos molt baixos i no arribant al mínim cotitzat per poder cobrar una pensió de jubilació (Creu Roja Espanyola, 2018). La discapacitat i la dependència que genera en molts casos envellir és també un factor de risc, ja que deixa la persona és una situació més vulnerable.

Hi ha diferents formes de violència masclista. En el cas de les dones d'edat avançada, és menys probable que pateixin violència física i/o sexual. Per contra, hi ha més possibilitats que pateixin violència econòmica, violència psicològica o abandó.

La violència econòmica té lloc quan, normalment, la persona cuidadora, utilitza els ingressos estables de la dona per a despeses pròpies. La violència psicològica succeeix en accions com ara la infravaloració, la infantilització, les discriminacions i el xantatge que poden patir les dones per part dels seus marits, fills o altres familiars. L'abandonament passa si hi ha la negligència, la manca d'atenció i de cura, ja sigui a l'espai públic o privat.

La violència de gènere en dones grans està invisibilitzada per diferents motius. Entre ells, l'escassa detecció de la violència per part de les dones, amistats o familiars mateixes. Aquest fet provoca la submissió de la dona, que no arriba a denunciar o, en fer-ho, en pocs casos és derivada als serveis especialitzats, on hi ha poques polítiques públiques específiques a aquests casos.

Com a conclusió, la violència de gènere en dones grans és difícil de ser detectada, ja que vivim en un sistema patriarcal amb uns rols de gènere tradicionals. El fet que la majoria de la violència patida no sigui física dificulta també la detecció d'aquesta. És de vital importància també la formació dels professionals en violència de gènere en edats avançades, ja que habitualment els serveis especialitzats atenen dones joves adultes.

En aquest sentit, la conscienciació, la visibilització, la formació i la sensibilització respecte a la violència masclista en dones d'edat avançada és de vital importància per poder-les atendre correctament i lluitar per l'eradicació de la violència a la nostra societat.


Hèlia Salleras Padern
Treballadora Social de la Residència i Centre de Dia Els Arcs de Figueres (Girona), gestionada per la Fundació Salut i Comunitat, de titularitat de la Generalitat de Catalunya.


Prevenció, detecció i lluita contra el maltractament a la dona gran als serveis d'ajuda a domicili

La violència de gènere és un greu problema que afecta també les dones grans. És un maltractament més invisible per al conjunt de societat. Les víctimes són majoritàriament més vulnerables per motius físics, psicològics, econòmics, socials i familiars. D'aquí ve la importància de la prevenció i l'abordatge de situacions de violència i maltractament que afecten les dones grans, a través de diferents programes i plans. És el cas del programa municipal “Vides Lliures de Violència Machista” que es porta a terme amb bons resultats a l'Ajuntament de Portugalete (Biscaia), si bé – en tractar-se d'un fenomen en molts casos silenciat- es fa difícil la detecció i quantificar la seva dimensió real.

El Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) de Portugalet del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament d'aquesta localitat, dirigit i gestionat des de l'any 2010 per la  Fundació Salut i Comunitat (FSC) , juntament amb el Grup Lagunduz, treballa alineat amb el V Pla per a la igualtat de dones i hòmens 2020-2024 d'aquesta localitat.

En concret, a través del programa municipal Vides Lliures de Violència Masclista, aplicant la perspectiva de gènere, l'apoderament i l'acompanyament, participant de forma proactiva en la detecció i prevenció, de possibles situacions de violència masclista en dones majors de 60 anys.

Cal assenyalar que el col·lectiu de persones grans amb discapacitat és un dels més afectats per la vulnerabilitat, la soledat i la manca d'autonomia. Les discapacitats més freqüents, que comencen cada cop a una edat més primerenca, són les relacionades amb la disminució de les capacitats visuals i auditives, seguides de la mobilitat a l'exterior de l'habitatge (en molts casos, associades a les visuals).

A més, els estudis que reflecteixen els maltractaments, a través de diferents avaluacions realitzades, assenyalen que, en el cas de les persones grans, el “perfil” més comú de víctimes de violència o abús en persones grans és el d'una dona gran de 75 anys, dependent de les seves activitats de la vida diària i aïllada socialment (Iborra, 2008).

D'altra banda, la connexió entre “l'edatisme” i el masclisme està avalada per nombrosos estudis, com la Macroenquesta de Violència contra la Dona (2019) que reflecteix diferències en la incidència de la violència de gènere relacionades amb l'edat.

Per posar alguns exemples, pel que fa a la parella actual, les dones grans mostraven prevalences de violència més altes que les menors de 65 anys; o recorrien en menor mesura a serveis dajuda oa persones del seu entorn.

Pel que fa a l'edatisme, adquireix una gran importància la presència d'estereotips vinculats al conjunt de la gent gran. Això incideix a generar un brou de cultiu per a l'abús i la violència cap a les dones grans en diferents àmbits, fent perdurar un greu problema que no és fàcil d'abordar, atès el temor de les dones grans a denunciar persones del seu entorn familiar, de les que en depenen, en moltes ocasions, la supervivència.

En conclusió, hi ha més dificultats per a la detecció d'aquesta situació, també a l'hora de sol·licitar suports, per a l'autoidentificació de la violència, així com desconeixement dels recursos de suport o autopercepció d'impossibilitat de sortir de la situació que situa les dones majors davant d'una doble discriminació, per raó de gènere i d'edat.

En aquest context, tenen un paper important les administracions públiques, així com les entitats socials i els seus professionals, en la prevenció i l'abordatge d'aquestes situacions de discriminació, generant iniciatives que evitin aquestes circumstàncies de maltractament, abús o violència envers les dones grans.

Segons previsions de l'Organització Mundial de Salut (OMS), el nombre de casos de maltractament en la gent gran es pot veure incrementat en el futur, tenint en compte que molts països experimenten un envelliment ràpid de la seva població.

Les necessitats de la gent gran, en un context d'envelliment demogràfic, podrien no ser ateses fàcilment, a causa de la limitació dels recursos existents en matèria de serveis sanitaris, socials i de seguretat econòmica, a través de les pensions, tal com assenyalen diferents estudis. Aquesta situació es podria incrementar notablement en el cas de les dones grans que sovint es converteixen en víctimes per raó de gènere i edat.


L'Observatori Noctámbul@s de FSC organitza diferents activitats per commemorar el Dia Internacional contra les violències envers les dones

Amb motiu d'aquesta celebració el proper dia 25 de novembre, l'Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha anat realitzant diferents activitats des de finals del mes d'octubre, a diferents comunitats autònomes espanyoles on hi té presència, participant també en un congrés internacional a Zuric (Suïssa).

En aquest darrer cas, el passat dia 11 de novembre la nostra companya Florència Manns va intervenir al congrés “Nits 2022: Congrés Internacional d'Oci Nocturn” (“Nights 2022: International Nightlife Conference”), exposant el treball del projecte “ Sexism Free Night ” sobre violència sexualitzada en entorns d'oci nocturn a Europa, on ha participat l'Observatori Noctámbul@s.

D'altra banda, l'Observatori participarà el proper dia 30 de novembre a la Mesa “Comunicació i violències sexuals: construint relats feministes” al VI Congrés per a l'eradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris”, organitzat per l'associació sense ànim de lucre Hèlia Dones, entitat que ofereix suport a les dones supervivents de la violència masclista, fins a la plena recuperació.

En aquest congrés, la nostra companya Ana Burgos, coordinadora de l'Observatori Noctámbul@s, moderarà la Mesa “Comunicació i violències sexuals: construint relats feministes”, on intervindran diferents expertes en l'àmbit. El congrés, centrat en els abordatges feministes davant de les violències sexuals, tindrà lloc al Campus UB Clínic (Universitat de Barcelona) del Paranimf de la Facultat de Medicina.

Aquesta Mesa pretén ser un espai de reflexió i pensament crític, on es construeixin propostes de millora en l'abordatge de les violències sexuals des de l'àmbit de la comunicació, per avançar cap a una mirada més feminista i compromesa amb la defensa dels drets fonamentals (més informació i inscripcions al congrés aquí).

Finalment, l'Observatori Noctámbul@s participarà els propers dies 29 i 30 de novembre al Mes de les sexualitats i les relacions sanes del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, a Lleida, amb una activitat formativa i d'assessorament sobre l'abordatge de les violències sexuals en contextos de lleure, adreçada a responsables de locals de lleure nocturn i bars.

Cal destacar a més que recentment s'ha realitzat una xerrada sobre violències sexuals per a estudiants del municipi de Sort, també a la comarca de Pallars Sobirà, per prevenir dinàmiques relacionades amb la desigualtat en contextos d'oci nocturn i consum de drogues entre les i els joves del territori.

Per a més informació sobre activitats previstes des de l'Observatori Noctámbul@s podeu consultar aquest enllaç.


L'Àrea d'Adiccions, Gènere i Família de FSC exposa els reptes i les oportunitats en la perspectiva de gènere en drogodependències a la Universitat de Còrdova

La nostra companya Gemma Maudes, subdirectora de l'Àrea d'Adiccions, Gènere i Família de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha presentat recentment la ponència “Reptes i noves oportunitats a la perspectiva de gènere en drogodependències”, en el marc de la jornada “Reptes , dificultats i noves oportunitats en drogodependències i addiccions”, celebrada a la Sala Mudèjar del Rectorat de la Universitat de Còrdova. Hi ha parlat de la importància de continuar creant eines i metodologies, així com de continuar realitzant formacions en els equips professionals, amb l'objectiu de millorar en la qualitat oferta a les persones ateses al Circuit d'Adiccions de FSC.

La necessitat d'estudiar els comportaments que la joventut té, relacionats amb l'ús de substàncies i altres conductes addictives, ha portat a celebrar una segona jornada a la Universitat de Còrdova sobre comportaments de risc i consum de substàncies, a fi d'alinear resultats amb accions i fer-les més eficaces.

En aquesta trobada, professionals de l'àmbit socioeducatiu i sociosanitari han analitzat les tendències en el consum de substàncies psicoactives i altres addiccions a la població jove.

En el context d'aquesta jornada, la subdirectora de l'Àrea d'Adiccions, Gènere i Família de FSC va fer una ponència que va ser compartida amb Belén Villalba, psicòloga de la Fundació Emet Arco Iris. Tant Gemma Maudes com Belén Villalba, van coincidir, a la taula de debat, en la necessitat de seguir reflexionant i innovant contínuament, davant les necessitats actuals que es troben als serveis que coordinen.

D'altra banda, durant la seva intervenció, la subdirectora de l'Àrea d'Adiccions, Gènere i Família de FSC va explicar les intervencions que es fan des de l'any 2015 a la Comunitat Terapèutica Riera Major de FSC per incorporar la perspectiva de gènere al servei. També va assenyalar que això ha repercutit en els resultats de millora del temps d'adherència i en la millora de les altes terapèutiques de les dones que ingressen a la comunitat terapèutica. Així mateix, va destacar, com a valor afegit, el nombre més gran d'ingressos del gènere femení en els últims anys en aquest centre.

A més, va posar en valor la importància de continuar creant espais on, des de l'àmbit acadèmic i de recerca, l'àmbit professional i l'Administració pública, es puguin compartir els reptes, dificultats i oportunitats que permetin conèixer la situació i les tendències de consum substàncies psicoactives i altres addiccions, entre la població jove i la millor manera d'abordar aquesta problemàtica.

Segons va explicar Gemma Maudes, aquestes sinergies tenen molts beneficis, ja que permeten treballar de forma col·laborativa en polítiques, programes i pràctiques més eficaces i adaptades a la joventut actual, amb la finalitat de prevenir i millorar accions relacionades amb la intervenció o tractament d'abús de substàncies addictives.


FSC participa a la campanya de sensibilització "Troba la sortida. Parem la violència masclista" impulsada des de l'Ajuntament de Castelló

Amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència de Gènere que se celebra el proper 25 de novembre, la Regidoria de Feminisme de l'Ajuntament de Castelló ha engegat una campanya que inclou diverses conferències, tallers, concerts, sessions de cinema o exposicions . A la campanya, hi participen aquest any una trentena d'entitats, és el cas de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i col·lectius locals, a través de diverses accions i tallers de prevenció comunitària de la violència masclista.

La campanya té com a lema “Troba la sortida. Parem la violència masclista” i està emmarcada al Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere i al III Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelló.

A través de diferents materials i recursos, pretén visibilitzar els diferents tipus de violències que hi ha: des de la mutilació femenina, els matrimonis forçosos, el tràfic de dones, la violència contra les dones grans, la violència cap a dones amb discapacitat, la violència vicària, la violència psicològica, econòmica i patrimonial, la violència física i la sexual, etc.

Durant aquest dia, tindran lloc més d'una desena d'activitats a diferents espais de la ciutat. En el cas dels tallers, s'oferiran recursos i eines per donar a conèixer els diversos tipus de violència de gènere i els seus efectes, organitzant-se així mateix en aquests espais diverses accions de sensibilització.

D'altra banda, segons assenyala Belén Sánchez, directora de Programes d'Inclusió Social i Reducció de Danys de FSC, cal incidir en les accions que hem anat fent a Castelló al llarg d'aquest any. És el cas dels tallers de sensibilització per prevenir lús de prostitució i lexplotació sexual que han tingut lloc durant el curs escolar.

Així mateix, el passat any vam col·laborar assessorant l'agència que va realitzar la campanya publicitària pel 25-N, seleccionant una persona per a aquesta campanya, i durant aquest any hem assistit a algunes xerrades (volem destacar la de la directora i actriu de cinema Mabel Lozano, en especial), participat activament per generar reflexió, en aquest cas, entorn de l'explotació sexual, cosa que està contemplada en els fins actuals de la política municipal, en matèria de violència de gènere.

Finalment, cal assenyalar que el proper dia 25 de novembre se celebrarà una manifestació cívica convocada per la Plataforma Feminista de Castelló, que sortirà a les 18.30 hores des de la plaça de les Aules, a la qual se sumarà l'Ajuntament de Castelló i les entitats que participen en aquesta campanya.


"Participar al programa 'World Wide Inclusive Website', ens ha permès unir esforços coordinats i coherents entre els diferents centres terapèutics i artístics"

El passat 4 de novembre, el Servei d'Atenció Psicològica (SAP) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Barcelona, ​​va acollir una darrera trobada del projecte World Wide Inclusive Website (WWIV), en què FSC ha participat des de fa una mica més d'un any, amb la finalitat de recollir les conclusions del treball realitzat durant aquest temps i donar per acabat el projecte. A la trobada van assistir representants dels 4 països europeus (Bèlgica, Grècia, Àustria i Espanya) que han col·laborat conjuntament en aquest programa, on s'ha utilitzat l'art en col·lectius que es troben en risc d'exclusió social per problemàtiques de salut mental o addiccions.

Des dels inicis d'aquest projecte, finançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea, el setembre de l'any passat, s'han realitzat un total de tres reunions de treball, impulsades, en el cas de la nostra entitat, per Gemma Maudes, subdirectora del Àrea d'addiccions, gènere i família, així com per Sandra Gasca, directora del Centre de Dia de Reinserció “La Crisàlide”, ubicat a Barcelona, ​​gestionat i dirigit per FSC.

Barcelona va ser la primera ciutat que va acollir una trobada entre membres d'organitzacions sòcies al projecte World Wide Inclusive Website sobre intercanvi de pràctiques terapèutiques creatives. Així mateix, s'han realitzat visites a tres països (Àustria, Grècia i Bèlgica), on s'han celebrat posteriors trobades, on diferents professionals de l'àrea han pogut conèixer la manera de treballar la inclusió social a través de l'art, sobretot amb les persones més vulnerables.

El servei de FSC que ha treballat de forma més directa amb aquest projecte ha estat el Centre de Dia de Reinserció “La Crisàlide”, on el tractament es complementa amb el desenvolupament de tallers creatius en un entorn inclusiu per fomentar les habilitats socials i preparar els usuaris per a la seva inclusió social. L'art ha estat el fil conductor d'aquest projecte, on les diferents especialitats, metodologies i maneres de treballar dels països s'han pogut posar en comú.

Aquestes trobades ens han permès descobrir diferents mirades des de les quals abordar els problemes de salut mental, addiccions i vulnerabilitat, oferint-nos una gran oportunitat per conèixer altres enfocaments i enriquir-nos amb activitats noves que hem implementat als serveis que gestionem a FSC, a través de diferents activitats creatives.

Concretament, participar en aquest projecte ens ha ajudat a implementar diferents tècniques relacionades amb l'art en general (des del plàstic, al que és escènic, passant per allò cultural i altres tècniques). "A més, participar al programa 'World Wide Inclusive Website', ens ha permès unir esforços coordinats i coherents entre els diferents centres terapèutics i artístics que han participat en el projecte", afirma Gemma Maudes, subdirectora de l'Àrea d'Adiccions, Gènere i Família .

D'aquesta manera, assenyala Gemma Maudes, hem pogut “millorar el coneixement, la consciència i les habilitats per a les activitats creatives al camp de la inclusió social. Els nostres objectius han estat potenciar les habilitats socials i creatives de les persones per millorar la seva activitat, donant-los a conèixer innovadores metodologies d'artteràpia, i fent-los partícips actius en la creació d'una xarxa de terapeutes, artistes i persones socialment desafavorides”.

A allò que afegeix, "desenvolupar les nostres habilitats, especialment aquelles en la intersecció entre la creativitat i la teràpia per ajudar i empoderar les persones vulnerables, com a destinatàries d'aquest projecte, ha estat també un altre dels nostres grans objectius".

D'aquest treball, ha sorgit la creació d'una web, www.regenerationart.eu , així com un perfil a la xarxa social Instagram, anomenat regenerationarteu, que us convidem a visitar. D'altra banda, estem treballant en la creació d'un ebook, que ens permetrà donar a conèixer millor la feina feta durant tot aquest temps de col·laboració, així com els aspectes més destacats de les intervencions, i les opinions dels/de les professionals que han participat en aquest projecte, entre d'altres continguts.


“Per als usuaris del CAI d'Alacant, és molt important tenir la roba neta i alguna vegada em diuen el macos que els deixo, amb aquesta roba recentment rentada”

Isabel Coloma és la Responsable de Bugaderia i del rober del Centre d'Acollida per a Persones Sense Llar (CAI) d'Alacant, de titularitat de l'Ajuntament d'Alacant, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC). Porta treballant al servei des de fa uns 12 anys, encarregant-se que tota la roba de llit i tovalloles estiguin en perfecte estat, de la mateixa manera que la roba de les persones que pernocten al centre. A més, s'ocupa de les tasques relacionades amb donacions de roba i el seu lliurament posterior. També ha col·laborat a la cuina del servei, quan ha calgut. Compte amb algunes anècdotes, sorpreses que s'ha trobat amb la roba a la bugaderia, així com amb diferents vivències, atenent les persones que acudeixen al rober. 

- Quants anys portes treballant al CAI d'Alacant i com vas conèixer el servei?

En total, fa uns 12 anys que treballo al centre i 4 com a Responsable de Bugaderia i del rober, després de la jubilació de la persona que s'ocupava anteriorment d'aquestes funcions.

Vaig saber per casualitat de l'oferta, no coneixia el servei. Concretament, per una tercera persona que va portar el meu currículum al centre. Arran d'això, em van fer una entrevista i unes proves, una a la bugaderia i una altra com a punxe de cuina. Durant aquests 12 anys, he estat treballant tant a cuina com a bugaderia, si bé des de fa 4 anys, com et comentava, m'ocupo fonamentalment de les tasques de bugaderia.

– Com és el teu dia a dia de feina?

Tinc molt volum de treball, tot i que estic molt a gust treballant en aquest servei. A primera hora del matí, sóc al rober, on es realitza la tasca de posada a punt de roba donada i entrega a les persones sense llar que sol·liciten vestuari i calçat.

I gran part del temps també estic a la bugaderia, on m'ocupo del rentat de la roba, tovalloles, llençols, etc.

També comptem amb rentadores externes adreçades a persones del carrer que no són al programa, del que també m'encarrego.

– Què és el que t'agrada més de la teva activitat diària?

Planxar i ordenar m'encanta, en general m'agraden totes les tasques que faig. Es tracta d'un lloc de certa responsabilitat perquè estic sola al capdavant de diferents tasques, que té especialment el tracte amb l'usuari per les seves circumstàncies, sovint delicades.

– Què destacaries del tracte amb els usuaris?

Són persones que arriben al centre amb diverses problemàtiques i cal saber tractar-les. En aquest sentit, sempre tinc present que mereixen un tracte amb educació, com el que es pot donar a qualsevol altra persona. És important tenir empatia, si bé intento fer una bona gestió emocional amb mi mateixa per algunes situacions que se'm donen més estressants, ja que m'agrada mostrar un somriure sempre amb ells, ser amable… No obstant, tampoc no se m'ha donat cap situació especialment incòmoda.

D'altra banda, he de dir que tots els meus companys/es són molt professionals. Des del CAI d'Alacant fem tot el possible per donar suport afectiu als usuaris, des de les nostres diferents funcions professionals.

– Sabem que alguns usuaris també t'ajuden en algunes tasques, a través del taller ocupacional amb què compteu al centre.

Sí, alguns em vénen a ajudar a plegar llençols, tovalloles… a treure les escombraries, etc. A la bugaderia se senten útils, és un espai ampli, agradable… ells se senten a gust i jo també. És d'agrair aquesta ajuda que em brinden venint una hora o una hora i mitja al dia.

– En tot aquest temps, tindràs moltes vivències i alguna anècdota…

Sí. De vegades, m'he trobat de tot a la bugaderia: bolígrafs, encenedors, guants, màscares, etc. a les peces de roba. Es tracta d'objectes que de vegades no es detecten a la primera abans de ficar-les a la rentadora. Em va passar una vegada que va sortir de la rentadora roba tacada de bolígraf, ja que es va vessar tota la tinta, em va saber molt malament, si bé l'usuari no ho va prendre malament.

Altres vegades, les olors es poden fer insuportables, sobretot a primera hora del matí, però això forma part de la feina i se suporta bé amb les mesures adequades.

D'altra banda, alguna altra vegada m'ha passat al rober que em demanen una peça determinada i no n'hi ha en aquell moment, si bé els ofereixo d'altres que també els poden anar bé, i són comprensius. El prenen bé i li treuen igualment profit.

Per als usuaris, és molt important tenir la roba neta i alguna vegada em diuen el guapos que els deixo, amb aquesta roba acabada de rentar. Això sempre és bonic i et fa continuar fent la feina amb ganes.

– Encara que comentaves anteriorment que planxar t'encanta, no sé si et quedaran ganes de planxar, després de la teva jornada laboral, en arribar a casa…

També m'ocupo (riu). En el meu cas, el meu marit està prejubilat i s'encarrega de tot allò de la casa. És un veritable luxe tenir una parella així. Arribo a casa a taula parada, si bé de la planxa, això sí, m'encarrego jo. Veritablement, m'agrada planxar…

– Per finalitzar l'entrevista, com a curiositat, quantes peces tens a la bugaderia del centre avui?

Avui 160, si bé en tenim una mitjana de 150.


Seguim amb l'activitat del Club Digital de FSC a Barcelona gràcies al suport de l'empresa HP

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha participat aquest any a la jornada solidària Charity Journey de l'empresa Hewlett Packard (HP), en què el Club Digital ha rebut una important donació per poder continuar desenvolupant la seva activitat. Gràcies a aquesta donació, durant 12 mesos, ens proposem acompanyar al voltant de 60 persones en situació de vulnerabilitat per promoure el desenvolupament de les seves competències digitals. El Club Digital és un servei d‟impacte transversal a tots els programes que conformen en l‟àmbit d‟inserció sociolaboral de FSC a Barcelona, ​​posant a la disposició de totes les participants equips informàtics i accés a Internet.

El Club Digital és un dels projectes inscrits al nostre àmbit d'inserció laboral a Barcelona, ​​adreçat a persones en procés de recerca de feina que, per diferents motius, es troben en una situació personal, familiar i/o socioeconòmica de més vulnerabilitat i risc dexclusió social. Moltes, a més, tenen més dificultats per moure's en entorns tecnològics, en aquesta era del 4.0 de transformació digital.

Aquestes dificultats poden estar causades per la manca daccés a equips tecnològics o de connexió a Internet, o per no disposar de les competències necessàries per manejar en aquests entorns.

Aquest club el dissenyem a la nostra entitat, per tal de reduir les desigualtats generades per aquesta bretxa digital i combatre l'efecte d'expulsió pel fet de “no estar connectat a l'era digital”.

D‟altra banda, cal recordar que l‟àmbit d‟inserció sociolaboral és una de les línies estratègica de la Fundació Salut i Comunitat. En aquest sentit, els programes que l'integren s'articulen i coordinen, amb l'objectiu compartit de promoure la millora d'ocupabilitat i augmentar les oportunitats de feina de les persones amb qui treballem, així com afavorir el desenvolupament de la Responsabilitat Social de les empreses col·laboradores i enfortir el treball en xarxa del territori.

Volem reconèixer i agrair la participació del territori en els processos d'inclusió sociolaboral, especialment el de les empreses, com a protagonistes indispensables en aquesta transformació social.

És el cas d'HP a Barcelona. A través del seu “Charity Journey”, una iniciativa creada i recolzada per empleades d'HP, fa més de 20 anys que fan possible el desenvolupament de projecte socials, gràcies a les donacions recaptades amb aquesta finalitat.

Aquest any, el nostre projecte del Club Digital, ha estat un dels 5 seleccionats per rebre aquesta donació. David Martínez, empleat d'HP, va apadrinar aquest projecte i ha actuat com a ambaixador, defensant la nostra candidatura en tot el procés fins a arribar a ser seleccionat.

Durant el dia de celebració de la “Charitiy Journey” d'HP, el 8 d'octubre passat, vam poder ser part activa d'aquesta jornada solidària, dinamitzant un taller de pintacares, dirigit especialment al públic infantil d'aquest esdeveniment, amb diferents espais de jocs i preparació de caretes.

Aquest dia de celebració és el colofó ​​de mesos de treball, a càrrec de treballadores d'HP que conformen el potent equip de voluntàries que fan possible aquesta iniciativa. És una celebració de portes obertes que es realitza cada tardor a HP Barcelona, ​​on les empleades, les seves famílies i amigues poden gaudir de totes les activitats i actuacions artístiques organitzades. Aquesta iniciativa i celebració es fa extensiva a setmanes prèvies, en què es desenvolupen activitats, per incentivar les donacions de les empleades.

En aquest sentit, el dia 29 de setembre passat, vam tenir l'oportunitat de col·laborar amb un taller online sobre Marca Personal i Professional. En aquest taller comptem amb la presència de més de 100 treballadores d'HP.

Des de la Fundació Salut i Comunitat, ens sentim molt orgulloses de col·laborar amb empreses compromeses a nivell social com HP. També ens sentim molt agraïdes pel compromís social de l'empresa i de les seves treballadores, per la seva aportació de valor a la societat, així com per donar suport a projectes i entitats socials com FSC.