Sensellarisme femení, una aproximació des de l'experiència del Centre per a persones en situació de sense llar "El Carme"

El sensellarisme, com a fenomen amb un important component estructural, fa especial efecte en determinats grups socials que, de per si mateix, ocupen una posició de desavantatge. Entre aquests grups, per una qüestió de justícia davant de la històrica invisibilització que han patit, cal destacar el cas de les dones.

Tot i que minoritàries (però en augment) i infradetectades entre la població sense sostre, hi ha diferents estudis que evidencien com la presència de dones és més gran en altres categories d'exclusió residencial, d'acord amb la classificació ETHOS. Formes ocultes d'exclusió que relegades a l'àmbit privat queden invisibilitzades i, per tant, ignorades a l'hora d'oferir respostes orientades a millorar la seva situació. Ens referim al fet de conviure amb una parella maltractadora, a cases d'amistats o coneguts en condicions de precarietat extrema, infrahabitatge, patint abusos, etc.

I si viure al carrer és dur, molt dur… què hauran d'haver passat les dones que es troben en aquesta situació per acceptar-lo com a alternativa a altres maneres d'exclusió residencial?

No és estrany que, tot i ser supervivents davant la fallada dels sistemes de protecció social, les dones que coneixem a través dels recursos d'atenció a persones sense llar, arribin trencades. I és que, comparativament respecte als homes, presenten un nivell més alt de deteriorament físic i mental (Sánchez, 2007), qüestió que va de la mà amb l'elevat nombre d'experiències traumàtiques que han patit al llarg de la seva vida.

En concret, al Centre El Carme de València, gestionat i dirigit per Fundació Salut i Comunitat (FSC), de titularitat de l'Ajuntament de València, una altra de les característiques que comparteixen aquestes dones, sol ser el fet de patir algun tipus de addicció, cosa que sens dubte agreuja la seva situació.

En aquest sentit, les dones sense llar en consum actiu presenten més estigma (per consumir, per no respondre al rol assignat de cuidadores de la llar, ser males mares, etc.), més deteriorament (ansietat, depressió, idees autolítiques, trastorns alimentaris, estrès posttraumàtic, etc.) i, en conseqüència, més nivell de vulnerabilitat.

En relació amb això últim, el fet d'haver patit al llarg de la seva trajectòria vital o estar patint actualment abusos sexuals, violència, relacions de dependència, embarassos no desitjats, prostitució com a mode de supervivència i manteniment del consum, o comportaments de risc, pot comportar que les seves prioritats canviïn i no responguin a les expectatives professionals, sent el seu objectiu (fins i tot de forma inconscient) mantenir-se dret abans que abandonar el consum.

Sovint, tal com s'ha assenyalat, van ser o estan sent víctimes de la violència masclista (agressions, assetjament, insults, vexacions, etc.). Una violència que no només és exercida per les parelles, sinó que també pot procedir d'altres homes amb qui comparteixen espai al carrer, o fins i tot en els recursos d'atenció a població sense llar.

No podem obviar que ens trobem en un àmbit masculinitzat i que, tradicionalment, els dispositius destinats a aquest grup poblacional han estat espais massificats i dissenyats per ser utilitzats per homes, ignorant així les especificitats que presenten les dones sense llar.

Per això, davant d'aquestes amenaces, juntament amb la necessitat imperiosa d'investigar sobre el sensellarisme femení, convé tenir en compte una sèrie de recomanacions a l'hora de dissenyar els espais d'atenció i les intervencions, com per exemple: generar contextos on les dones sense llar es puguin sentir segures físicament i emocionalment; oferir relacions amb professionals que afavoreixin la presa de decisions (evitant l'autoritarisme, la infantilització, la confrontació, etc.) i que permetin identificar fortaleses (teixit relacional, capacitat de vincular, etc.); treballar l'enllaç professional i la connexió; treballar la seva identitat, imatge, autoconcepte, fonts d'autoestima, rols, gènere, etc.; alternar l'atenció individual amb el treball en grup (permetent així abordar l'estigma de manera conjunta); legitimar les seues emocions; oferir incondicionalitat, temps i escolta; tenir cura de la confidencialitat; o reforçar èxits i avenços, entre altres.

El dubte és: és això possible en espais mixts on els homes també són presents? Evidentment, no és el context ideal, ja que com mostren altres feines, en aquest tipus d'espais les dones tendeixen a autocensurar-se, a no expressar-se amb llibertat, no parlar de la seva intimitat, etc. Se senten cohibides, si no silenciades, i es redueixen les possibilitats destablir relacions de suport no competitives.

No obstant això, no sempre és possible treballar amb dones en espais no mixtos ni tots els espais mixts són iguals (la mida i el volum d'atencions importa, com també l'arquitectura del centre, etc.). Tampoc totes les dones sense llar (incloent-hi els que es troben en consum actiu) tenen les mateixes necessitats o han viscut les mateixes experiències vitals. Per això, també cal destacar algunes recomanacions a nivell general, si treballem amb dones en centres mixtos com, per exemple: comptar amb protocols d'actuació (enfront de violència masclista i/o situacions d'assetjament), desglossar les dades d'atenció, formar al equip de professionals i treballar en equip per repensar la intervenció o lespai, reservar zones o espais exclusius per a dones, treballar també amb els homes sense llar, adoptar un enfocament de gènere en el disseny arquitectònic, o revisar els espais amb ulleres violetes, entre altres.

Afortunadament, en els darrers anys es va detectant una sensibilitat més gran per les especificitats de les dones en situació de sense llar, augmenten els recursos o espais segregats, com també els espais mixts se sotmeten a processos de revisió amb enfocament de gènere. Tant de bo arribi el dia que no hàgim de continuar parlant de tot això perquè el dret a un habitatge digne sigui efectiu per a tota la població. Mentrestant, i malgrat els avenços, seguirem recorrent el llarg camí que ens queda, revisant-nos i pensant-nos.

 


Elena Matamala Zamarro
Directora del Centre per a persones en situació de sense llar El Carme de València.


Visita de representants institucionals a la Llar per a nens, nenes i adolescents migrants Burgos

El Centre Llar Burgos, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, ha rebut la visita de Cristina Manzano i Pablo Paredes, representants de l'Agència d'Asil de la Unió Europea (AAUE). També hi va acudir Pablo Moreno, representant del Ministeri de Joventut i Infància, i Ana Carazo, Tècnic del Servei de Protecció i Atenció a la Infància de la Gerència de Serveis Socials de la Junta de Castella i Lleó. La Llar Burgos és un servei per a l'atenció de nens, nenes i adolescents (NNA) migrants no acompanyats tutelats des del Sistema de Protecció a la Infància de la Gerència Territorial de Serveis Socials de Burgos, tenint la Llar la guarda d'aquests menors.

L'objectiu de la visita va ser que poguessin conèixer les instal·lacions i el funcionament del servei, sent rebuts per Toni Gelida, gerent de la UTE Llar Burgos, i Pedro Luis Alegre, director del Centre Llar Burgos.

Segons assenyala Pedro Luis Alegre, “vam resoldre tots els dubtes relatius a l'estada dels NNA en el servei, des del moment en què es produeix l'acollida i, per tant, la tutela per part de la Junta de Castella i Lleó , comentant les diferents fases per les quals els NNA passen durant la seva estada al centre. A més, els parlem sobre les rutines, horaris, autonomia, contactes amb les famílies d'origen, històries de vida, intervenció diària, dol migratori, atenció psicològica, etc.”.

Així mateix, explica que “els comentem les inquietuds dels NNA, un cop inicien la seva vida a la Llar. També, de les metes que ens plantegem des dels primers moments, com és el cas de l'aprenentatge de l'espanyol. A més, els parlem de tots els recursos externs en què ens donem suport, com Accem, Creu Roja, TALAIA, etc. perquè, així, puguin tenir accés a la documentació requerida per a diferents fins, la qual cosa es gestiona a través de la figura del treballador social. També, els comentem la importància que té la seva formació, per això ens donem suport en diferents recursos com la FAE, Fundació LESMES, etc. En aquest sentit, els parlem de tallers com l'EDD3+, a l'apartat de migrants i, finalment, pel que fa a la recerca activa d'ocupació”.

Després d'abordar els aspectes més rellevants de la vida diària dels NNA al centre, es va parlar de temes relatius a la sol·licitud de protecció internacional, asil; diferències entre asil, protecció internacional i refugiats, futures formacions, etc.

En paraules del director del servei, “la visita va ser molt interessant. D'aquesta manera, vam poder intercanviar impressions i conèixer possibles suports i ajuts dirigits al col·lectiu migrant. A destacar també que una de les accions que es van plantejar va ser la creació de material per a la futura formació de personal, tant funcionariat com no, per garantir que es pugui oferir el millor servei possible al col·lectiu de menors migrants. La reunió va ser molt distesa, en ambient de cordialitat, tenint com a objectiu principal la garantia dels drets dels NNA”.


La tasca del voluntariat, reconeguda a la II Trobada Anual del Voluntariat de Cercles Espanya a Madrid

Recentment, s'ha celebrat la II Trobada Anual del Voluntariat de Cercles de Suport i Responsabilitat. Cercles Espanya a l'espai CaixaForum de Madrid, organitzat per la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior, amb la col·laboració de CaixaBank. Cercles Espanya és un projecte de prevenció gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), supervisat per la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries. El programa ofereix un marc de suport i supervisió a persones que han comès delictes sexuals, considerats “perfils d'alt risc”.

La trobada, que va tenir com a lema “Tu també ets prevenció”, va destacar per la seva significativa contribució a la reinserció social i la prevenció de la delinqüència sexual a Espanya, posant en valor l'aportació crucial del voluntariat en aquest programa.

El projecte Cercles Espanya es desenvolupa a Madrid, València i Alacant, i se centra en la premissa de No més víctimes, tractant de prevenir la reincidència i facilitar la integració social de les persones que han comès delictes sexuals, considerats “perfils d'alt risc”.  Les persones voluntàries, al llarg de la seva participació al projecte, compten amb espais de suport i supervisió continus, així com jornades de formació específiques.

El programa està subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF, a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior i al suport de la Fundació ”la Caixa”.

Un aspecte fonamental de la trobada va ser l'anàlisi d'un cas pràctic realitzat per voluntariat i professionals de la Fundació Salut i Comunitat i l'Associació H-Amikeco (entitat que també gestiona Cercles de Suport i Responsabilitat a Madrid). Aquesta activitat va permetre posar en comú diferents perspectives i estratègies per fer front als desafiaments del programa. Les persones voluntàries van tenir un paper actiu en aquest exercici, demostrant el seu compromís i habilitat per contribuir significativament al projecte.

D'altra banda, entre els ponents, va ser significativa la participació de Laura Negredo, subdirectora General Adjunta de Medi Obert i Penes i Mesures Alternatives de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior que va subratllar “la importància de conèixer-se i aprendre entre els membres del programa”.

Així mateix, Guadalupe Rivera, subdirectora General de Medi Obert i Penes i Mesures Alternatives, va explicar la rellevància de Cercles de Suport i Responsabilitat, i va posar en valor el suport social, “vital per als interns en semillibertat”.

Finalment, Andrés Sotoca, Comandant en Cap de la Secció d'Anàlisi del Comportament Delictiu, va aportar una anàlisi detallada del perfil del consumidor d'imatges de material d'explotació sexual infantil (MESI).

La II Trobada Anual del Voluntariat de Cercles Espanya va ser un espai de gran interès per a lintercanvi dexperiències i reflexions sobre limpacte del projecte, destacant la participació entusiasta i el nivell de compromís de totes les persones assistents. En aquest sentit, es va parlar de la importància de la col·laboració comunitària en la lluita contra la delinqüència sexual i la reinserció social.

A més, l'esdeveniment va servir per enfortir la xarxa de voluntariat de Cercles Espanya i per visibilitzar la magnitud del projecte, així com la implicació de tots els agents involucrats en el bon desenvolupament. La tasca del voluntariat, essencial per a l'èxit del programa, va ser celebrada i reconeguda, emfatitzant el paper indispensable en la prevenció i el suport a les persones participants del programa.

 


El Impulso, Promoción, Selección y Capacitación del Voluntariado de la Fundación Salud y Comunidad (FSC)  es posible gracias al apoyo de subvenciones de la Administración Pública, contáctanos si quieres colaborar:
www.fsyc.org/voluntariado

 


"Alegrar la vida de les persones no costa esforç i les oportunitats que generes fent-les felices i donant amor són increïbles"

Recentment, ha tingut lloc la inauguració de l'exposició de quadres El jardí que habito a València, organitzada per Paula Peris Cardona, Tècnica d'Integració Social (TIS) de la Residència d'Acollida de Nens, Nenes i Adolescents Xiquets a València , de titularitat de la Generalitat Valenciana, gestionada i dirigida per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb el Grup Lagunduz. Amb ella hem parlat perquè ens expliqués com va transcórrer l'esdeveniment i altres qüestions d'interès relacionades amb aquesta exposició.

Quin és l'objectiu de l'activitat?

El seu objectiu ha estat exposar els meus quadres i donar visibilitat a les persones amb diversitat, atorgant-los un espai de diversió, empatia i treball grupal, realitzat entre persones neurotípiques i persones amb diversitat funcional i cognitiva. D'aquesta manera, he intentat donar espai, a través de l'art, a totes les persones que viuen a la societat.

Així mateix, aquest acte ha suposat una manera de reconciliar-me amb un duel passat, després de la mort al centre on treballo un menor amb diversitat funcional que presentava múltiples patologies. Portar més de 6 anys en aquest àmbit de treball –temps en què el vaig conèixer- em va fer sentir ganes d'atorgar a totes les persones amb diversitat un dia per a elles i per a elles, a més d'un dia per a mi.

– Quins valors s'hi han treballat?

A través d'aquesta activitat, així com d'altres projectes realitzats en aquest àmbit, s'ha treballat la igualtat entre tota mena de persones, l'ajuda mútua, el treball en equip i la comprensió i l'enteniment de la diversitat de les persones que hi conviuen. societat.

– Quins beneficis ha tingut aquesta activitat en els NNA, és a dir, en quin sentit els ha servit o aportat?

Ha estat molt beneficiós per a ambdues parts (persones neurotípiques i persones amb diversitat funcional/cognitiva). Totes les persones assistents van gaudir molt de les activitats i de la pròpia exposició.

– A què és degut el nom de l'exposició “El jardí que habito”?

És perquè en aquesta exposició es mostra una transició a través de les meves emocions i les emocions de les persones amb qui comparteixo aquest jardí. Ells són gran part del meu jardí, ja que passem moltes hores junts.

Sobre això, també vull comentar que moltes vegades les persones no arriben a entendre com pots agafar tant afecte a algú amb qui treballes. Això és perquè hi ha molta gent a qui no li agrada la seva feina ia la qual ni tan sols li agraden les persones.

En el meu cas, jo em vaig enamorar de la diversitat, de la màgia que t'ofereixen aquestes persones, del no jutjar, de les rialles sense parla, dels moments d'enuig i de les abraçades perquè sí, perquè la vida és això, és simplificar les nostres emocions i atorgar-nos simplement valors com l'amor i la il·lusió per saber que passarà una cosa increïble.

De tant en tant, aquest acte increïble només ets tu vestit amb un nas de pallasso i generant un reforç positiu en els/les menors (així ho feia amb ILM, el menor que va morir a l'estiu del 2023). En aquest sentit, alegrar la vida de les persones no costa esforç com es creu i les oportunitats que generes fent-les felices i donant amor són increïbles.

Evidentment, en aquest camí no sempre resulta tot de color de rosa, ni és ple de flors que somriuen. Moltes vegades hi ha enuigs, hi ha mals dies, de vegades creus que la interacció i la feina que fas amb ells/es no serveix perquè costa canviar certes coses i que s'avanci, però, després de tot, saps que sí, que es pot, amb ganes i força.

- En general, quina valoració feu de l'activitat?

Sincerament, no sabria dir-te si va anar bé o malament aquell dia, perquè no sóc una bona jutgessa de mi mateixa, simplement vaig observar que tothom compartia en comú les seves formes de ser, l'espai, la zumba, la pintura, mentre els meus quadres estaven de fons…

– Com et sents, un cop feta l'exposició?

Em sento bé, em va fer molt feliç fer aquesta activitat, però no per això sóc millor o pitjor persona, sóc una persona més d'aquest món que està cansada de les jerarquies, de les mirades de menyspreu a les persones amb diversitat o de qualsevol altre col·lectiu perquè, encara que treballo en aquest àmbit, sé com es mira les persones migrants, les persones pobres i sé la poca importància que tenen dins aquest món capitalista, on l'únic que importa és que siguis productiu/iva i si no ho ets , sembla que siguis un paràsit i que no tinguis drets.

Sobre això, dir-te també que n'estic farta, molt cansada que no veiem que totes les persones han de tenir els mateixos drets que les altres, simplement pel fet de ser persones.

– T'agradaria afegir alguna altra cosa?

Sí, agrair a totes les associacions que van venir aquell dia perquè es pogués generar aquest clima. Hi van assistir representants de les associacions Anjel, APNAV, Praderwilly i Asprona.

També van venir alguns NNA de la Residència d'Acollida de Nens, Nenes i Adolescents Xiquets, acompanyats per professionals de l'entitat gestora.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.


El projecte "En Plenes Facultats" (EPF) de la Fundació Salut i Comunitat compleix 25 anys

Amb els anys s'ha anat consolidant el treball del projecte “En Plenas Facultades” que organitza i coordina activitats preventives i formatives a les universitats espanyoles en què intervé. Aquestes accions estan adreçades a minimitzar els riscos de les conductes relacionades amb el consum de drogues i les pràctiques sexuals. Actualment, l´equip del projecte està format per 4 professionals, persones voluntàries i alumnat de diferents universitats espanyoles.

Han passat 25 anys des que va començar el projecte EPF, programa de prevenció i promoció de la salut dirigit a la comunitat universitària, que té com a objectiu formar i informar sobre drogues i sexualitats, utilitzant la metodologia de “igual a igual” que permet que cada persona pugui prendre decisions pròpies d'una manera conscient i informada.

Al llarg d'aquests anys, hem realitzat formacions a les universitats següents:

 • Catalunya: Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Universitat de Barcelona, ​​Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Pompeu Fabra
 • Comunitat Valenciana: Universitat Jaume I, Universitat de València i Universitat d'Alacant.
 • Comunitat de Madrid: Universitat Carlos III, Universitat Complutense, Universitat Rey Juan Carlos, i Universitat Autònoma.
 • Múrcia: Universitat de Múrcia
 • Euskadi: Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Aragó: Universitat San Jorge
 • Illes Balears: Universitat de les Illes Balears

Sens dubte, tindrem present aquest fet tan significatiu de complir 25 anys en les accions que farem. Cal destacar que, per a aquest segon semestre del curs acadèmic 2023-2024 que iniciem ara:

 • Tindrem presència a 10 universitats del territori espanyol, realitzant 10 cursos sobre prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues, així com diverses activitats relacionades amb la promoció de sexualitats i afectivitats saludables, des d'una mirada de gènere.

Aquestes activitats es duran a terme tant en modalitat presencial com en línia (curs interuniversitari). En aquest sentit, tenint en compte els bons resultats de les activitats realitzades per primera vegada a la Universitat del País Basc durant el primer semestre del present curs, seguirem treballant conjuntament en aquest segon.

S'intervindrà a universitats de Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Múrcia i Euskadi.

 • D'altra banda, el proper 24 de maig, es durà a terme la IV Jornada EPF: Sex&Drugs: 25 anys de viatge en la prevenció amb joves». Serà una trobada a realitzar en la modalitat presencial de 9.30 a 14 hores a Barcelona, ​​en què s'exposarà el treballat en matèria de prevenció des de fa 25 anys i en què s'abordaran els reptes del futur.
 • Així mateix, tenim previst iniciar noves col·laboracions amb xarxes europees que treballen en la prevenció de l'ús i l'abús del consum de drogues.
 • Comptem amb nou material per a la difusió dels cursos com xapes i banners, i per a la implementació de les diferents activitats preventives a realitzar als campus universitaris.

Després de l'experiència i bons resultats del projecte durant aquests anys, podem afirmar que és important continuar treballant en prevenció i promoció de la salut a la població universitària. Seguirem adaptant el missatge a les noves generacions i als canvis socials, tenint en compte les noves demandes i l'ús de noves plataformes de comunicació. A més, estem segurs que continuarem aprenent per continuar millorant, a través de l'escolta activa de les necessitats de l'alumnat.

Per tot això, volem agrair les vostres aportacions a totes les persones que han treballat i col·laborat en el projecte al llarg d'aquests 25 anys.


La importància de la cohesió en els grups terapèutics a l'àmbit de les addiccions

Des de la investigació científica, afirma que la cohesió és un dels factors terapèutics més importants. Es concep com una propietat grupal que es manifesta en les persones en forma de sentiments de pertinença i atracció cap al grup (Molero et al. 2017).

Respecte d'això, assenyalen que Roak i Sharah (1989), a propòsit d'un estudi realitzat, van trobar que la cohesió grupal estava relacionada positivament amb la confiança envers les altres persones del grup, l'empatia, la importància de compartir sentiments, així com l'acceptació dels valors, sentiments i problemes. Una altra investigació posterior, realitzada mitjançant una anàlisi de regressió múltiple, va demostrar que la confiança era la variable que millor predia la cohesió grupal.

D'altra banda, en una metaanàlisi recent, Burlingame et al. (2011) van revisar 30 estudis empírics i van trobar que la cohesió al grup terapèutic estava positivament relacionada amb la reducció de símptomes i amb la millora de les relacions interpersonals. Així mateix, la relació entre cohesió i resultats positius era més gran en grups terapèutics que duraven més de 12 sessions, integrats per entre 5 i 9 persones (Molero et al. 2017).

D'acord amb Vargas et al. (2020), la confiança és un fenomen cognitiu i una actitud afectiva que reflecteix l'optimisme cap a algú que la persona de confiança se sentirà motivada favorablement per la idea que hi comptem. Per tant, implica confiar en una persona i ser digne de confiança.

A més, assenyala que “quan la confiança interpersonal assumeix que les motivacions de la persona de confiança són benvolents i afectuoses, adquireix una qualitat emocional que s'estén més enllà de les meres expectatives” (Vargas et al. 2020).

A l'Àrea d'Adiccions, Gènere i Família de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) comptem amb un circuit d'atenció global, format per  diferents serveis especialitzats  que es complementen.

En aquests serveis, tant residencials com ambulatoris, el gran pes del tractament es basa en el treball grupal. “Més enllà de poder 'economitzar', ja que en un mateix moment es fa intervenció amb moltes persones, l''efecte mirall', poder-se identificar amb l'altre/a, poder empatitzar, posar-se a la pell de l'altra persona , que podria ser la teva mare, el teu pare, el teu germà/na, el teu fill/a… té un poder que va més enllà de la cognició i del purament aprenentatge teòric. Perquè això es compleixi, els grups són oberts, canviants, flexibles, lliures de judicis i adaptats a les persones que hi van entrant. Tots els grups són conduïts per professionals que guien, orienten i faciliten la participació de totes les persones del grup”, matisen des de l'Àrea d'Adiccions, Gènere i Família de FSC.

En aquest sentit, un altre dels avantatges del treball grupal que es duu a terme en aquests serveis és el gran valor del compartir. Als grups, espai de confidencialitat, es comparteixen experiències i sentiments de manera oberta, combatent l'aïllament amb què moltes persones s'han anat trobant al llarg de la seva addicció. El grup ofereix aquest espai de connexió i de sentiment de pertinença. Alhora, és un espai daprenentatge de les experiències de les altres persones i de responsabilitat compartida. El modelatge de comportaments positius i l'èxit de la resta de persones poden alimentar l'esperança i la creença en la possibilitat de recuperació.

En resum, la cohesió i el treball grupal són essencials en l'àmbit de les addiccions, on FSC desenvolupa part de la seva tasca, ja que proporcionen un entorn de suport, comprensió i aprenentatge compartit que pot ser fonamental en el viatge cap a la recuperació i la prevenció de recaigudes.

 


 • Molero, F., Gómez, A., García-Ael, C., Lois, D. (2017). Psicología de los grupos. UNED.
 • Vargas, I., Soto, S., Hernández, MJ., Campos, S. (2020). La confianza en la relación profesional de la salud y paciente. Revista Cubana de Salud Pública, 46(3), e1575.
 • Burlingame, G. M., McLendon, D.T. y Alonso, J (2011). Cohesion in group therapy. Psychotherapy, 48 – 32-42.
 • Roark, A.E. y Sharah, H. S. (1989). Factors related to group cohesiveness. Small Group Behavior, 20, 62-69.

L'equip representant del Centre d'Acollida de Menors d'Ateca, semifinalista al torneig de futbol sala d'Arcs de Xaló

El Centre d'Acollida de Menors (CAM) d'Ateca, a Saragossa, servei concertat amb l'Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS), dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, ha quedat semifinalista al torneig nadalenc de futbol sala, organitzat per primera vegada per l'Ajuntament L'equip representant del Centre d'Acollida de Menors d'Ateca, semifinalista al torneig de futbol sala d'Arcs de Xaló, a la província de Sòria. Al torneig, realitzat del 27 al 29 de desembre, van participar un total de 7 equips. Cal destacar que l'equip representant del CAM d'Ateca estava integrat per joves que resideixen al centre i educadors que hi treballen.

El primer partit va tenir lloc el 27 de desembre passat i “no va ser fàcil per al nostre equip. Tot i això, gràcies a l'esforç, les ganes i al fet de voler deixar-se la pell en cada acció, els nostres representants van aconseguir vèncer i avançar en el torneig”, assenyala Iván Rodríguez, director del CAM d'Ateca.

Així mateix, afirma que “el partit de l'endemà, va resultar còmic, ja que l'equip representant del Centre d'Acollida de Menors d'Ateca es va enfrontar a l'Ateca, equip que juga a la lliga regional, coneixent perfectament les seves tàctiques, en acudir habitualment a veure els seus partits”.

Tot i això, el marcador no va afavorir l' equip del Centre d'Acollida de Menors d'Ateca, “si bé, gràcies als gols anotats, van obtenir la puntuació necessària per passar de ronda i assolir la semifinal. Ja a la mateixa, que va tenir lloc el 29 de desembre i que va enfrontar el nostre equip contra les 'Nancys', un grup que compta amb gran experiència i qualitat a nivell tècnic, el nostre equip va rebre el suport d'alguns menors del centre, acompanyats per altres educadors per intentar portar-los fins a la victòria”.

Tot i això, una vegada que va començar el partit, la rivalitat es va fer evident al camp, quedant empatats al final del primer temps reglamentari. Finalment, donada l'experiència amb què compten les “Nancys” al terreny de joc, van aconseguir assolir un avantatge a la segona meitat que no van perdre fins al xiulet de final del partit.

Cal assenyalar que, malgrat no haver aconseguit la victòria en aquest torneig, “els joves del CAM Ateca ho van passar d'allò més bé i van deixar el nom del centre a dalt de tot. Aquest torneig ha aconseguit ser un nexe d'unió entre menors i educadors, aconseguint crear un vincle difícil de superar i fent veure nois i noies que són una família dins i fora del camp. Per a futures ocasions, esperem que segueixin convidant els nostres joves a participar-hi, i intentarem portar el trofeu a casa nostra”, manté Iván Rodríguez, director del servei.


El Centre d'Intervenció de Baixa Exigència de València va atendre durant l'any passat 1.237 persones diferents

El servei, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha atès per 21 any consecutiu persones amb problemes d'addicció de gran complexitat, a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana. Això ha estat possible gràcies al suport rebut per la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l'Ajuntament de València. Actualment, treballen 14 professionals al centre i compta amb el suport de 3 persones voluntàries. Aquest és un dispositiu d'atenció a persones drogodependents que treballa per reduir els danys associats al consum de drogues. Ofereix serveis d'alimentació, higiene, rober, bugaderia i atenció mèdica, de treball social i psicològica.

El Centre d'Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) de València va atendre durant l'any passat 1.237 persones diferents. Es constata que encara és més que necessari en aquesta ciutat un servei com el CIBE, ja que les persones consumidores de drogues en actiu necessiten disposar d'un espai de suport i ajuda, que els faciliti aconseguir èxits més ambiciosos. Aquest ha estat novament el nostre objectiu i, tal com mostren els indicadors aconseguits, creiem que ha estat aconseguit de manera satisfactòria un any més.

El barri de Velluters de València continua sent l'espai on contactem amb més persones usuàries noves. En conjunt, amb les altres parades i el local s'han atès 175 persones usuàries noves. Es tracta de persones amb qui mai no havíem establert contacte i que reuneixen els requisits per ser ateses pel programa. És important destacar que cada cop són més les persones usuàries noves que accedeixen directament (oa través d'altres persones usuàries del recurs) al centre fix.

En aquest sentit, alguns aspectes a destacar són els següents:

 • De les 1.237 persones usuàries diferents ateses, 702 van expressar que no tenien habitatge o que en tenien de forma precària o insegura, quan van contactar amb el centre. Això suposa serioses dificultats a l'hora que es plantegin la possibilitat d'accedir a un programa terapèutic, ja que la manca de llar o el fet de tenir-lo de manera precària, els dificulta tenir unes condicions bàsiques necessàries per poder fer altres canvis de més envergadura .
  A més, moltes vegades, els limita per poder tenir accés a la cobertura sanitària. L'habitatge és un indicador bàsic de salut pública, i la manca d'aquest repercuteix en la salut de la persona i en limita tant l'alimentació com la higiene, el descans, etc.
 • Un 29% de les persones ateses són estrangeres. Aquesta població presenta en molts casos una problemàtica afegida (la manca de suport familiar i social, les dificultats amb l'idioma, el sentiment de soledat), juntament amb dificultats d'índole administrativa relacionades amb la seva estada irregular a Espanya, així com altres dificultats.
 • El 28% de les persones ateses són dones. Fa tres anys, vam iniciar la diferenciació de dades per gènere, ja que entenem que això ens facilita poder oferir un servei més acord amb la seva realitat, i que respongui a les seves necessitats concretes. Així mateix, entenem que una mirada de gènere és molt útil per abordar aquesta problemàtica. En concret, la relativa a dones drogodependents en consum actiu, algunes amb problemes de salut mental, que pateixen o hagin patit violència de gènere i en exclusió social, cosa que les fa molt més vulnerables.
 • La unitat mòbil de què disposem realitza un treball d'acostament i contacte al mitjà de gran interès. Pels resultats obtinguts, n'ha quedat evidenciada la gran utilitat. Durant el passat any, ens va permetre atendre 835 persones diferents que, moltes vegades, no acudeixen als diferents recursos. D'acord amb les dades de què disposem, d'entre elles, 556 no es troben en tractament, el 59 % no té habitatge o en disposa en precari.

Actualment, acudim als barris de la Malva-rosa, Fuensanta i Velluters de València, en horari vespertí. L'avantatge de disposar d'un recurs implica que ens puguem desplaçar cap a les zones de consum i amb més problemàtica, quan la situació així ho requereixi.

Per tot això, seguim convençuts/des que un increment dels recursos que destina l'administració pública per a aquest fi, seria de gran importància i permetria donar resposta a mancances que actualment no estan cobertes al servei, com ara l'atenció en fins de setmana i festius.

Actualment, la modalitat de CIBE MIXT (unitat mòbil i centre fix) és l'opció més integral, i que respon millor, a l'objectiu proposat de reducció de danys.

Donades les característiques de la població a què ens dirigim, amb un alt risc sanitari i escàs control familiar i, tenint en compte les circumstàncies de manca de domicili, recursos, documentació, etc., el CIBE MIXT s'erigeix ​​com un recurs d'alt interès per la seva proximitat i la seva accessibilitat, i és mediador entre la xarxa normalitzada i una població de difícil control i de gran interès sanitari.


La Fundació Salut i Comunitat impulsa l'avaluació sensible al gènere i la diversitat amb suport públic

El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, amb càrrec a l'assignació tributària de 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), ha concedit una subvenció a la Fundació Salut i Comunitat (FSC) per impulsar el projecte "IDEAS Gènere, Iniciativa d'Avaluació de l'Atenció Sociosanitària a persones amb risc d'exclusió en perspectiva de gènere". Es tracta d'un sistema de seguiment i avaluació amb perspectiva feminista i interseccional a aplicar fonamentalment als serveis i programes de l'àmbit de les drogodependències i la violència masclista que gestiona l'entitat. El projecte s'emmarca al Programa IDEAS (Informació, Diagnòstic, Avaluació, Atenció i Seguiment) de FSC.

El projecte "IDEAS Gènere, Iniciativa D'Avaluació de l'Atenció Sociosanitària a persones en risc d'exclusió en perspectiva de gènere" es desenvoluparà entre gener i desembre de 2024, realitzant-se diferents accions per al suport a les i els professionals de l'entitat, treballant en diferents àmbits, en matèria davaluació i seguiment amb perspectiva de gènere interseccional.

La perspectiva de gènere interseccional té en compte els elements de gènere (home/dona/no binari), en interacció amb altres eixos de discriminació, com ara la pobresa, l'etnicitat, la malaltia mental o l'ús de drogues.

Entre aquestes accions, hi ha la detecció de necessitats d'avaluació en perspectiva de gènere interseccional, la facilitació d'eines d'avaluació sensibles al gènere i la diversitat i de sistemes de gestió del coneixement en xarxa, a més d'altres accions de difusió i avaluació de la pròpia iniciativa.

El projecte té per objectiu implicar uns 100 professionals de l'entitat, treballant a nivell estatal, juntament amb representants dels diferents àmbits d'intervenció social de FSC d'Aragó, Cantàbria, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, Comunitat de Madrid, Regió de Múrcia, País Basc i Comunitat Valenciana.

Cal destacar que l'avaluació sensible al gènere forma part de les recomanacions suggerides per múltiples instituts i agències internacionals com l'European Institute of Gender Equality (EIGE) [1] o les Nacions Unides/UNWOMEN [2], així com de l'estratègia del Govern en matèria d'igualtat efectiva entre dones i homes 2022-2025 [3].

Les avaluacions amb perspectiva de gènere valoren en quina mesura una intervenció ha suposat un avenç (o una reculada) cap als resultats previstos en matèria d'equitat de gènere. En aquest sentit, permeten detectar diferències en la participació, necessitats, accés, obstacles, oportunitats, beneficis i impacte que obtenen les dones i els homes, nenes i nens, persones trans i no binàries en tota la seva diversitat i en totes les fases dels programes i serveis: disseny, execució, seguiment i avaluació.

Amb això, mitjançant aquest projecte, es tractaria de transversalitzar o, en altres paraules, impregnar d'aquesta mirada de gènere interseccional el procés de seguiment i avaluació de diversos àmbits d'intervenció, per aconseguir programes i serveis més eficaços, equitatius i respectuosos amb la diversitat.

Cal assenyalar que FSC ha desenvolupat i segueix duent a terme i implementant diversos programes i activitats relacionades amb l'avaluació en diferents àmbits d'intervenció específics. Per això, la idea central d‟aquesta iniciativa d‟avaluació amb perspectiva de gènere és promoure-la a través de diferents accions en tots els àmbits d‟intervenció social de FSC: l‟alcoholisme i altres drogodependències, la inclusió social i laboral de persones en risc d‟exclusió, la inserció de persones recluses i exrecluses, les persones migrants, la tercera edat, la protecció a la infància i adolescència, així com la violència masclista.

Aquest projecte s'emmarca al Programa IDEAS (Informació, Diagnòstic, Avaluació, Atenció i Seguiment) de la Fundació Salut i Comunitat. Es tracta d'un sistema d'avaluació integrat i digitalitzat basat en l'evidència per mesurar l'eficàcia dels diferents serveis i programes que gestiona l'entitat, per tal de promoure la qualitat i la millora contínua, i que es va iniciar a l'àmbit de les drogodependències.

 "IDEAS Gènere" suposa un pas decisiu per a la Fundació Salut i Comunitat, que s'alinea amb els nous valors i codis ètics de l'organització i amb les estratègies europees i internacionals en matèria d'igualtat de gènere i drets humans [4].


[1] https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/tools-methods/gender-responsive-evaluation

[2] https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/05/un-women-evaluation-handbook-2022

[3] https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/080322-rp-cministros.aspx

[4] Estrategia de la UE en materia de igualdad de género 2020-2025; Estrategia de la UE sobre los derechos del niño; Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas; Directiva sobre los derechos de las víctimas; Estrategia de igualdad LGBTIQ 2020-2025, Plan de acción de la UE contra el racismo 2020-2025; Participación e inclusión (2020-2030); Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual infantil; Recomendación de la Comisión sobre normas para los organismos de igualdad.


"El treball que ha realitzat l'equip de SEAFAS a Alacant fins ara ha estat de gran qualitat"

En aquesta ocasió, hem volgut conèixer Ana Oliver perquè ens expliqui la seva experiència laboral i com a voluntària de la Fundació Salut i Comunitat (FSC). Ana és treballadora social i fa més de 25 anys que desenvolupa la seva tasca professional en entitats del Tercer Sector. Actualment, és voluntària dels Programes de Millora de l'Economia Domèstica (PMED) i Acompanyament per a l'Exercici dels Drets Energètics (AEDEs), que són complementaris al Servei d'Acompanyament a Famílies amb Lloguer Social (SEAFAS) que FSC duu a terme a Alacant. Aquesta tasca la duu a terme des del 4 d'octubre passat, si bé amb anterioritat, va formar part de l'equip professional del projecte Des de Casa Pilotem CV (itineraris d'inclusió per a persones en situació d'exclusió residencial).

– Anna, en el teu cas es dóna la circumstància que has treballat a la Fundació Salut i Comunitat, abans de passar a ser voluntària, oi?

Sí, com a treballadora social.

– Com va sorgir la possibilitat de treballar a FSC i en quin moment professional et trobaves?

Es va produir en un moment en què necessitava un canvi laboral. Una amiga que treballa a FSC em va dir que a l'entitat estaven buscant una treballadora social per a un projecte i no m'ho vaig pensar dues vegades. Tot i ser conscient que la feina era només per a 6 mesos, em vaig presentar com a candidata a aquesta oferta laboral perquè tenia la certesa que FSC és una entitat on es treballa bé i que compta amb un bon equip de professionals, i així va ser . A més a més, el projecte em va semblar molt interessant i motivador.

- Remuntant-nos als inicis del teu exercici professional, com va ser l'experiència d'incorporació al projecte?

El més destacable és que el programa ja havia començat uns mesos enrere i, atès que els terminis d'execució eren curts, em vaig haver de posar ràpidament al dia, tant pel que fa al programa, al perfil de les persones participants i al funcionament de l'entitat , la qual cosa durant les dues primeres setmanes de treball va ser realment aclaparador.

Tot i això, vaig tenir la sort de treballar amb un equip professional meravellós, en què ràpidament vaig trobar el suport dels meus companys/es, i en especial, el de la coordinadora del projecte, la qual cosa em va facilitar molt agafar el ritme i sentir-me totalment integrada .

– Després d'aquests inicis, com vas transcórrer la teva activitat laboral? Què destacaries?

Considero que la feina que ha realitzat l'equip de SEAFAS a Alacant fins ara ha estat de gran qualitat. Algun error haurem comès… Per descomptat, que no som perfectes, però treballar amb qualitat també és això, detectar les fallades i prendre les mesures per solucionar-les i que no es repeteixin.

Sobretot, crec que el millor que hem fet durant aquest temps, ha estat facilitar a les persones que han participat al nostre projecte les eines necessàries perquè deixin de necessitar el nostre suport.

- Després de la teva experiència laboral, vas decidir continuar vinculada a l'entitat com a voluntària. Què et va fer decantar-te?

(Riu) Crec que els 6 mesos del projecte em va saber a poc… Bé, al marge això, volia continuar treballant i aprenent sobre exclusió residencial i em va semblar que aquesta podia ser la manera de seguir vinculada a la fundació.

A més, en tots els anys que porto de professió, mai no havia fet una feina així i em va semblar una bona opció seguir tractant de facilitar la millora econòmica i la inclusió social de les famílies a què es dirigeix ​​el projecte, a través del voluntariat. Cosa que també m'ha encantat.

– Fent una comparativa entre a la feina a FSC i la teva activitat com a voluntària, què destacaries?

En el cas de la feina, valoro moltes coses, la qualitat de la feina és impecable. També la qualitat professional i humana de l'equip, que és meravellosa, però si alguna cosa em va sorprendre gratament, són els mitjans que l'entitat t'ofereix per poder desenvolupar la feina, valoro el fet de disposar d'un telèfon, equips i programes informàtics, instal·lacions i un lloc de treball amb totes les mesures de prevenció de riscos laborals, suport informàtic accessible i ràpid, etc.

Poden semblar coses normals, si bé des de la meva experiència de més de 25 anys treballant en entitats del Tercer Sector, això no es dóna a tot arreu. També vull destacar una cosa que per a mi és molt important, i és l'equilibri que hi ha entre l'autonomia que es dóna al professional per desenvolupar els projectes i l'acompanyament, el seguiment i la supervisió constant que es realitza per part de la coordinació/direcció, cosa que permet poder anar prenent decisions de forma ràpida i àgil.

Pel que fa al voluntariat, destaco el fet de tenir l'oportunitat de seguir aprenent coses noves i, alhora, poder aportar la meva experiència personal i professional des d'una perspectiva diferent. També, estima molt com es cuida el voluntariat. Em cuiden i mimen molt, la veritat.

– Per acabar l'entrevista, vols destacar alguna altra cosa?

Sí, dir que fins ara hi ha hagut molts moments inoblidables, si bé, sens dubte, el més bonic i emotiu de tots va ser quan un participant del projecte, que presentava un alt grau de dificultat per a la seva inserció, ens va enviar una nota de veu, donant-nos les gràcies per haver-lo ajudat a trobar una feina i per dir-nos com se sentia de feliç. Són aquests moments que se't queden gravats a la ment per sempre…

Podria dir també que fins a la fi del projecte va ser bonic, ja que els i les participants es van presentar per sorpresa a l'oficina i ens van portar unes targetes escrites per cadascun i una foto de tot el grup de record. Va ser un regal sorprenent, com la feina que fa FSC a Alacant.

 


El  Programa IMVOL – Impuls del Voluntariat de la FSC de la Comunitat Valenciana és possible gràcies al suport de la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives  de la  Generalitat Valenciana  a través de la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat.

Contacta'ns si vols col·laborar amb la FSC: https://www.fsyc.org/voluntariat/?lang=ca 

"En algún momento, a todos nos gustaría tener la ayuda de alguna persona de forma incondicional y altruista, por el mero hecho de ayudar"