FSC, en consorci amb el Grup Lagunduz, aconsegueix la gestió del Servei d'Ajuda a Domicili de la població biscaïna de Orduña

L'adjudicació d'aquest nou SAD, que fins al moment era gestionat en solitari pel Grup Lagunduz, ve a consolidar l'aliança estratègica entre ambdues entitats en Bizkaia, en l'àmbit d'atenció domiciliària. FSC i el Grup Lagunduz gestionen conjuntament, a més, els SADs de Getxo, Portugalete, Amorebieta, Encartaciones, Berriz i Uribe Kosta.

orduna-sad

El Servei d'Ajuda a Domicili d'Orduña és un recurs públic dirigit a persones o famílies que presentin dificultats per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, amb l'objectiu de restablir o millorar el seu benestar físic, psíquic i/o social.

El servei serà gestionat per FSC i el Grup Lagunduz, després d'obtenir la millor puntuació tècnica, amb una notable diferència respecte a la resta de licitadors presentats. El contracte tindrà una durada de 4 anys, podent ser prorrogat per altres 2 anys més. En aquest SAD s'atén en l'actualitat a 40 usuaris/es diferents cada mes.

El recurs es fonamenta en la necessitat d'atendre a l'usuari/a en el seu propi domicili, promovent d'aquesta manera la seva convivència i participació en la vida comunitària i evitant el seu aïllament i/o marginació. En el mateix es porta a terme un programa individualitzat amb caràcter preventiu, assistencial i/o rehabilitador.

En concret, aquest SAD es dirigeix prioritàriament a:

  • Majors amb dificultats d'autonomia personal que visquin sols o en família i requereixin de suport per a romandre a casa seva.
  • Persones amb discapacitat, de qualsevol edat, amb limitacions importants de la seva autonomia personal.
  • Menors als quals calgui cuidar o atendre per absència dels seus pares, mares o tutors/es, o quan aquests, per circumstàncies provisionals de malaltia o altres motius prou justificats, no puguin exercir les seves funcions parentals. Això, sempre que aquestes circumstàncies no suposin una situació de desemparament o requereixin l'assumpció de la guarda per part de l'autoritat competent.
  • En general, quan hi hagi una situació de desatenció social i/o familiar, avaluada tècnicament, que justifiqui aquest servei.

La intervenció es durà a terme a través d'accions que impliquin, no només a l'usuari/ia els seus familiars, sinó a tota la comunitat mitjançant programes que tinguin com a objectiu la creació i articulació dels recursos socials necessaris per a la promoció del benestar social dels usuaris/es d'aquest SAD.


El Punt de Trobada Familiar del Prat de Llobregat entra a formar part de la Xarxa d'Infància

El Punt de Trobada del Prat, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, està gestionat per la Fundació Salut i Comunitat des de l'any 2005. La inclusió d'aquest servei a la Xarxa d'Infància s'ha convertit en una fita important de col·laboració i treball en xarxa, ja que s'impulsa la protecció dels drets dels infants i adolescents, coordinant les diferents entitats del Prat que, directament o indirectament, treballen en pro d'aquest objectiu comú.

punt_de_trobada

Les entitats que en formen part d´aquesta xarxa inclouen diferents àmbits assistencials: des de l’educació (escoles bressol, escoles, instituts, equips d'assessorament psicopedagògic, secció d’Educació de l’Ajuntament), salut (Àrea Bàsica de Salut, Centre de Salut Mental Infantojuvenil, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, secció de Salut Pública de l’Ajuntament), seguretat (Mossos d’Esquadra, Policia Local), serveis socials municipals (equips d’Atenció Primària) i altres serveis/entitats (entitats de lleure).

Des de la xarxa es treballa de manera interdisciplinària i cooperativa. La suma de les maneres de fer i entendre una situació des dels diferents serveis, permet tenir una visió global de la situació de l’infant i l’adolescent, així com de les seves famílies.

Aquesta metodologia permet intercanviar informació i recursos, actuar de forma col·lectiva i coordinada, amb un llenguatge comú i poder obtenir suport entre professionals. El resultat final és una major capacitat creadora per poder plantejar solucions.

Regularment, es realitzen reunions on s’aborden casos que es troben dins del circuit, i es fan sessions formatives des dels diferents àmbits professionals. També es reflexiona sobre el marc d’actuació comú i específic de cadascun dels serveis implicats.

Un dels primers fruits d’aquesta col·laboració interdisciplinària ha estat l’elaboració del Protocol per a la detecció i abordatge dels maltractaments a menors que actualment s’està implementant al municipi del Prat de Llobregat. Aquest protocol és una eina complerta i acurada sobre els diferents factors de risc i indicadors en la detecció dels maltractaments als infants. També contempla el circuit d’actuació en cas de detecció d’aquestes situacions.

Des del Servei del Punt de Trobada del Prat de Llobregat, la participació dins de la xarxa es trobarà acotada a les sessions dedicades a la formació i a l’elaboració d’un model comú d’atenció a la infància.


En Plenes Facultats (EPF) de FSC tanca el curs amb molt bona nota

Aquest curs acadèmic, el projecte ha augmentat la seva presència arribant a 11 universitats i amb perspectives d´ampliar la seva col·laboració amb més. Aquest creixement també ha repercutit positivament en el nombre d’estudiants i en una bona difusió del programa a les xarxes socials. Les noves col·laboracions amb entitats del territori han reforçat la presència del projecte, enriquint l’experiència dels i les estudiants.

EPF 2

"En Plenes Facultats" és un projecte de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) preventiu i de reducció de riscos del consum de drogues i que fomenta la sexualitat saludable, dirigit a la població universitària que treballa sota l’enfocament del “treball entre iguals” (peer to peer). Els estudiants són capacitats per tal d’esdevenir referents de confiança i amb coneixement vers els seus propis companys i companyes.

El programa està subvencionat per el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, per la Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, i la Diputació de Barcelona.

Durant el curs 2014/2015, el projecte ha rebut més de 300 estudiants interessats dels quals 160 han completat la formació (entre 25 i 75 hores, segons les universitats) i posteriorment, han realitzat campanyes preventives de tot tipus. Les campanyes han estat ideades, dissenyades i implementades pels mateixos alumnes, augmentant així les probabilitats d’èxit.

D’accions n’hem vist de tot tipus: photocalls, taules informatives, jocs i dinàmiques, tallers específics, campanyes de sensibilització, qüestionaris, sortides nocturnes; i amb noms tan dispars com “50 ombres del sexe”, “Si vols fes-ho amb seny”, “+ info, - riscos“, “A la recerca del plaer“, “T’arrisques?” o “L’alcohol millor sol que mal acompanyat”.

El projecte ha estat present a Catalunya, Madrid i a la Comunitat Valenciana, a les 11 universitats següents: Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Universitat de Vic, La Salle/Universitat Ramon Llull, Universitat de Lleida, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de València, Universidad Carlos III de Madrid i Universidad Complutense de Madrid.

D'altra banda, enguany des d’EPF s’ha cercat la col·laboració amb aquelles entitats que treballen el dia a dia en la població on la universitat conviu. Les diferents entitats amb les quals ha col·laborat el projecte en el transcurs d’aquest període lectiu, i on els i les estudiants també han tingut oportunitat de participar són: Energy Control, Somnit de Creu Roja, Drac Osona, Projecte Komando NitsQ Tarragona, NitsQ Lleida, Associació Antisida Lleida, UdG Saludable, ACAS Girona i la Unitat d’Intervenció Mòbil Nocturna de l’Ajuntament de València.

L'EPF també està col·laborant en el desenvolupament de l’UPE (Unitat de Porro Estàndard) conjuntament amb la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Hospital Clínic de Barcelona. Paral·lelament, també s’han teixit col·laboracions amb Noctambul@s, Observatori qualitatiu sobre la relació entre el consum de drogues i els abusos sexuals en espais d’oci nocturn, tupunto.org, Projecte Malva i laclara.info

El pròxim curs, l’EPF té previst ampliar el seu camp d’actuació a Mallorca, a través de la Universitat de les Illes Balears. També s’està treballant per a col·laborar amb noves universitats i facultats dels territoris ja presents en aquest passat curs. Tot i així, la cada cop més important visibilitat del projecte, fa que l'EPF no tingui límits geogràfics i el seu missatge arribi arreu.


Balanç FSC 2014: un any més resistint a la crisi i mantenint la qualitat dels serveis

El passat 20 de juny es va reunir, a la nostra seu social, el Patronat de la Fundació Salut i Comunitat. La reunió va estar dedicada a presentar els comptes tancades i auditats de l'any 2014 i l'anàlisi de les activitats realitzades durant l'any passat.

patronato-fsc2

Va resultar molt important verificar que la Fundació ha atès a 30.760 persones diferents al llarg del 2014, el que significa un increment del 9,8% respecte de l'any anterior. Subratllem que es tracta de persones diferents (no de nombre de visites o d'assistents a activitats massives), moltes de les quals reben una atenció continuada durant tot l'any o gran part del mateix, en el marc de residències de gent gran, cases de acollida per a dones maltractades, centres de dia per a drogodependents, programes penitenciaris, etc. Si considerem els beneficiaris indirectes, el que en el nostre sistema de recompte inclou també a grups d'alumnes o joves beneficiaris de programes de prevenció, així com a les famílies i entorn de les persones ateses en programes terapèutics, la xifra puja a 423.773 persones.

Segons l'àmbit principal d'intervenció, un 40% dels que vam atendre presentaven problemàtiques de dependència (especialment persones grans); també van ser molt nombrosos els beneficiaris de serveis de promoció de la salut i prevenció (13,5%), víctimes de la violència masclista (10,4%), promoció de la dona (9,6%) i drogodependències (8,6 %), als quals caldria afegir el 6,9% de reducció de danys causats pel consum de drogues (SIDA, altres malalties, marginació social...). Finalment també es va dedicar una atenció significativa a la inserció social i laboral 5,7%, a l'atenció a la infància i famílies (4,4%) i a la Salut Mental.

paginacompleta

En un altre ordre de coses, es va destacar que la FSC va rebre durant el 2014 el Premi Avedis Donabedian a la qualitat assistencial, a partir de la tasca desenvolupada en el Centre de Dia de l'Hospitalet de Llobregat i que també va obtenir un segon certificat de qualitat d'AENOR, en aquest cas sobre l'atenció a la gent gran. També la millora de la seva activitat de comunicació, amb un web que té 134.800 visites, un butlletí electrònic que va publicar 217 notícies, 10.286 visualitzacions dels nostres 128 vídeos a YouTube, i 10.885 seguidors a Facebook. Addicionalment, es van aconseguir 125 aparicions en mitjans de comunicació de masses (ràdios, Tv, premsa).

És aquest any FSC va aconseguir, tot i la dinàmica econòmica en què ens trobem immersos, tancar un pressupost d'ingressos de 33.412.000 €, sense perdre cap dels centres i serveis que portava, i havent incorporat en canvi 10 noves iniciatives de molt diversa naturalesa (tres serveis d'ajuda a domicili en Bizkaia, Punt de Trobada a Tarragona, diversos serveis d'atenció a víctimes de la violència masclista a Catalunya i Balears, etc.). Es va assenyalar, en canvi, que el 2015 sí que és previsible, donada l'actual dinàmica de concursos, perdre molts dels serveis públics que gestionem a la Comunitat Valenciana.

Per això, es considera important invertir en noves iniciatives. Aquestes iniciatives inclourien, per exemple, la gestió de residències de majors pròpies de la Fundació (totes les que gestionem actualment són de titularitat pública), i la possibilitat d'iniciar una dinàmica d'internacionalització. En aquest últim punt, es va exposar la missió recentment realitzada a Colòmbia i les possibilitats d'intervenció de la fundació en diversos àmbits, sola o en col·laboració amb altres entitats socials.

Finalment, el Patronat va prendre nota de la convocatòria ia difosa del Premi Constanza Alarcón a la innovació, dotat amb l'atractiva quantitat de 6.000 €, les bases ja es troben publicades al web de la Fundació, i del que es farà un esforç de difusió en les pròximes setmanes i mesos, esperant-rebre idees i propostes d'interès per part de professionals, entitats o altres col·lectius.


FSC organitza la II Jornada del Voluntariat el proper 1 de juliol a Alacant

L'acte, en el qual s'homenatjarà al voluntariat de la nostra entitat a la Comunitat Valenciana, començarà a les 16:30 hores al Centre d'Acollida i Inserció per a Persones sense Llar (CAI) d'Alacant, un servei de titularitat de l'Ajuntament d'Alacant , gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) des de l'any 2002.

IIJornada-Voluntariado

FSC vol reconèixer i agrair amb aquest esdeveniment la tasca dels seus voluntaris/es en aquesta comunitat autònoma, 136 en total. El voluntariat col·labora en les tres àrees de treball de la fundació: Àrea d'Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH/SIDA, Àrea d'Addiccions, Gènere i Família i Àrea d'Atenció a la Dependència.

A la jornada hi assistirà el president de l'entitat, Francisco González; la responsable del Programa de Voluntariat, Amparo Suay, i directius i professionals de les tres àrees esmentades. També, acudiran voluntaris/es de FSC a la Comunitat Valenciana.

L'existència d'un Programa de Voluntariat en FSC permet millorar i ampliar els nostres serveis i també fer-los arribar amb més qualitat als usuaris/es, ia la societat, en general. El programa compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Algunes de les tasques que el voluntariat duu a terme són: acompanyament i suport afectiu als usuaris/es, dinamització d'activitats o tallers, col·laboració en la recerca de recursos, educació entre iguals i en accions d'informació i sensibilització, col·laboració amb els equips de professionals en algunes activitats dels serveis o projectes, i ajuda en l'organització d'esdeveniments.

El passat any va tenir lloc la I Jornada del Voluntariat de la Fundació Salut i Comunitat. FSC va agrair en un acte la tasca altruista dels seus voluntaris/es a Catalunya, amb gran acollida i presència de voluntariat, directius i professionals de l'entitat.

A través de la convocatòria pública de subvencions amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, els contribuents decideixen destinar el 0,7% de la quota íntegra a ONG ia entitats socials per sufragar projectes d'acció social , com és el cas de la Fundació Salut i Comunitat, i concretament el seu Programa de Voluntariat.

[button size="large" align="center" link="https://www.fsyc.org/wp-content/uploads/IIJornadaVoluntariado.pdf" linkTarget="_blank" color="blue" icon="download" icon_color="#ffffff"]Descarregar programa de la jornada[/button]


Amb ulls d’infant: L’acompanyament en el Punt de Trobada de Tarragona

El passat mes de desembre vam inaugurar oficialment el Punt de Trobada Familiar de Tarragona, pertanyent al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat. L’acollida per part de tothom ha estat molt positiva, segurament promoguda per una demanda històrica del recurs a Tarragona.

punt-trobada-tarragona-fsyc

Per als progenitors custodis, el Punt de Trobada Familiar és un lloc on han de venir obligats per dictamen judicial o per sentència administrativa, amb la seva maleta personal plena de pors i angoixes. Han de tornar a reprendre, o de vegades iniciar, les visites entre els seus fills i/o filles amb les seves pròpies exparelles (en la majoria de casos), mentre el conflicte existent entre els adults encara està viu, i moltes vegades, en plena ebullició.

Per als pares i mares no custodis, el nostre servei suposa l’oportunitat de retrobar-se amb els seus propis fills i filles, en un lloc que, a priori, veuen fred i artificial. També, acompanyats de pors i angoixes fonamentades per la il·lusió de veure de nou als seus descendents, però també amb el pànic al rebuig.

La situació prèvia ideal, abans de l’inici de les estades, és que els mateixos pares i mares custodis, expliquin què és el servei d’una manera planera i adaptada a l’edat dels seus fills i filles. La manca total d’informació o la informació a mitges és la pitjor de les solucions. Quan es produeix aquesta situació d’explicació parcial, entra en joc l’imaginari de l’infant, potent instrument que pot minimitzar, o al contrari, maximitzar, l’impacte del retrobament amb la part no custòdia. En aquests casos, les tècniques del servei assessoren els pares i les mares custòdies perquè siguin ells i elles qui reorientin la visió del servei.

Un cop aquesta informació està donada, s'inicia el procés de vinculació amb el progenitor no custodi, en cas que aquest sigui l’objectiu. També, hi ha casos on la vinculació està feta, però el vincle no és el més indicat, o bé es donen situacions on el vincle és l’esperat, però l’existència de conflicte entre els adults és de tal magnitud que és necessària la intervenció del servei.

El procés que a partir d’ara es desenvolupi, actuarà com a columna vertebral de les futures relacions paterno i/o maternofilials. Aquesta situació de retrobament amb el progenitor no custodi i d’acompanyament o no en el procés per part del custodi, pot determinar el futur vincle de l’infant, tant amb la seva mare com amb el seu pare, siguin o no custodis.

Els infants, igual que els adults, arriben al servei amb les seves pròpies motxilles, barreja de diferents emocions i sentiments, pensaments anticipatoris i idees preestablertes. El primer contacte amb la tècnica referent del cas, marca, quasi sempre, la direcció de la relació del nen o nena amb el servei.

Un cop aquesta etapa està assolida, s’inicia el procés marcat judicialment o administrativament. Amb l’assoliment de la vinculació de l’infant amb la tècnica referent del seu cas, garantim, en la majoria de casos, l’existència d’una confidencialitat (a priori) entre ambdós, un canvi de mirada, un canvi d’actitud...

La prioritat d’actuació del servei en tot moment, és el benestar de l’infant en tots els vessants de la seva figura, físicament i emocionalment. La intervenció i la direcció del procés vindrà marcada per la mirada de l’infant, per la seva significació i demanda.

Nosaltres com a equip, com a part del seu equip, l’acompanyem. Totes les professionals tenen trajectòria formativa i professional amb l’atenció a famílies, que facilita el fet de poder empatitzar amb el que significa aquest servei per a les unitats familiars en conflicte.


FSC se suma a la celebració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre els Maltractaments cap a la Gent Gran

L'Assemblea General de les Nacions Unides, si resolució 66/127  va designar el 15 de juny com "Dia Mundial per a la Prevenció dels Maltractaments a les Persones Grans". Representa el dia de l'any en què la societat expressa la seva oposició als abusos i els sofriments infligits a molts dels nostres majors, a través de diferents accions. Hi ha diferents tipus de maltractament cap a les persones d'edat: el físic, sexual, psicològic o emocional, econòmic, maltractament metge o autoabandonament, al qual es pot afegir el social i institucional.

FSC-malos-tratos-personas-mayores-catEl 15 de juny és un dia per a la reflexió i la presa de consciència d'un problema social que afecta la salut i als drets humans de milions de persones grans a tot el món. S'estima que entre el 4% i el 6% dels grans han patit alguna forma d'abús i maltractament. D'altra banda, es preveu que en els propers anys augmentin els maltractaments a la gent gran, donat el ràpid envelliment de la població a nivell mundial.

El maltractament a les persones d'edat es pot donar en diferents àmbits: comunitari (infligit per familiars, amics/es,veïns, etc.), institucional (residències, centres de dia...) o en la societat, a través de certes actituds edadistas , que mantenen una visió negativa dels grans, o mitjançant actituds infantilizadoras.

Si el maltractament passa en l'àmbit comunitari, s'inclou dins de la categoria de violència domèstica o familiar. Tot i que durant molts anys s'ha percebut a la família com l'àmbit en el qual es proporcionava afecte/afecte, és en aquest espai on es dóna la major freqüència de maltractament cap a les persones grans, a causa de la crisi econòmica o la dependència i manca d'autonomia de molts grans.

Ens trobem, per altra banda, davant una de les formes de violència més oculta. És un fenomen sovint silenciat i també escassament detectat, segons els experts en general. Un informe dels Mossos d'Esquadra alerta d'un increment important del maltractament a la gent gran, assenyalant que aquests abusos estan emparats en massa ocasions pel silenci de les pròpies víctimes, ja sigui per por, vergonya o culpa.

A més, els estereotips negatius relacionats amb l'envelliment, als quals ens hem referit en anteriors articles, converteixen a la gent gran en persones més vulnerables al maltractament i l'abús. La vulnerabilitat frena el seu desenvolupament personal i social.

Les persones grans són vulnerables, a causa, entre altres factors, a la inseguretat econòmica en què moltes vegades viuen; a la manca d'oportunitats; a la disminució d'autonomia individual; a la menor adaptabilitat als canvis socials i tecnològics; al prejudici ia la discriminació ...

La Fundació Salut i Comunitat (FSC), s'uneix un any més a aquest dia de conscienciació contra els maltractaments a la gent gran, mostrant el seu ferm rebuig a la violència que se segueix exercint en molts casos contra aquest col·lectiu. Valorem la necessitat que hi hagi un dia especial que faci recordar a la ciutadania que aquest problema existeix, i la eradicació és responsabilitat de tots/es.

FSC manté, a més, el seu ferm compromís, des del respecte als majors, de seguir oferint en els diferents centres que gestiona, accions i programes que tinguin com a objectiu optimitzar la seva qualitat de vida i benestar.


FSC convoca el Premi Constanza Alarcón a la Innovació per a honrar la memòria de la seva primera presidenta

L'objectiu d'aquest guardó, dedicat a la innovació en intervencions socials i sanitàries, és reconèixer i impulsar als professionals i equips que actualment estiguin desenvolupant iniciatives o elaborant projectes per a la seva futura aplicació en serveis socials i sanitaris. Per exemple, en comunitats terapèutiques, centres assistencials, residències de la tercera edat, cases d'acollida, centres ambulatoris, presons o serveis de prevenció, és a dir en els àmbits en què ve realitzant la seva intervenció la Fundació Salut i Comunitat (FSC)

constanza2La convocatòria d'aquest premi, la dotació és de 6.000 €, pretén honorar la memòria de la primera presidenta de la nostra entitat, Constanza Alarcón, morta fa 5 anys, i reconèixer el seu exemple i vàlua com a persona excepcional. Dona lluitadora, sensible, compromesa, treballadora, atenta i, per sobre de tot, persona, sempre persona. Mestra de dignitat i respecte. Amiga i guia. Constanza Alarcón es va llicenciar en Farmàcia i en Psicologia Clínica, i al llarg de la seva vida professional va crear i va dirigir diversos centres assistencials.

Especialista en addiccions, amb gran sensibilitat i interès davant els problemes de la infància, la violència masclista o la gent gran, va contribuir de manera decisiva a la creació de la nostra entitat. Constanza Alarcón va presidir el Patronat de FSC fins a la seva mort, després d'una llarga malaltia durant la qual no va deixar d'exercir les seves tasques, excepte quan li resultava materialment impossible.

D'acord amb les bases d'aquest premi, podran optar al mateix totes les iniciatives individuals o d'equip, tant en institucions públiques o privades, l'actuació es desenvolupi en els territoris en els quals té presència FSC: comunitats autònomes d'Aragó, Balears, Castella -Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Euskadi, Madrid i Comunitat Valenciana. Es valoraran positivament aquelles iniciatives que compleixin alguns dels següents aspectes: possibilitar millores substantives en les intervencions, aconseguir major cobertura o eficàcia dels programes preventius o millorar els resultats dels programes assistencials existents.

Aquest reconeixement pretén ser un estímul a aquells que aporten idees i solucions creatives, factibles i sostenibles als majors problemes del nostre temps en les àrees d'intervenció de FSC. Els treballs hauran d'abordar qüestions relacionades amb la prevenció i tractament de l'alcoholisme i altres drogodependències, l'atenció a la gent gran, l'educació per a la salut, la inserció social, la violència familiar o de gènere, o l'atenció psicosocial en l'àmbit de la salut mental.

En el cas de les iniciatives ja implantades, serà important presentar resultats concrets i/o mesurables del treball realitzat. En la mesura de les seves possibilitats, FSC intentarà portar a la pràctica la idea premiada.

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 15 octubre 2015. El jurat estarà format per especialistes de reconegut prestigi nomenats a aquest efecte, per membres del Patronat de FSC i pel president de la mateixa, Francisco González.

[button size="medium" align="center" link="https://www.fsyc.org/premi-constanza-alarcon/?lang=ca" linkTarget="_blank" color="blue"]Consulteu les bases de la convocatòria[/button]


El treball en xarxa amb perspectiva de gènere des del Servei d’Acolliment i Recuperació del Segrià (Lleida)

En la nostra societat actual, de canvis constants i amb nous models de família emergents, cada vegada ens trobem amb situacions més complexes, on les formes d’intervenció tradicionals amb les famílies no donen respostes prou eficaces. Per aquest motiu, es fa necessari un model interdisciplinari i de treball en xarxa.

punt-trobada-lleidaEl concepte de treball en xarxa va més enllà del que es refereix a coordinació, elaborar un saber col·lectiu, en què cada professional aporta coneixements propis de la seva disciplina. Es pren consciència de la capacitat d’incidir en una realitat concreta i millorar-la. Les dinàmiques que genera el treball en comú possibiliten anar ampliant l’abast de la xarxa i les seves actuacions.

Segons Eulàlia Bassedas,  psicòloga, que ha estat professora a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB i ha participat en activitats de formació permanent del professorat i en la formació de psicopedagogs, els sabers són fragmentaris, la persona és total i les situacions són complexes, visió que compartim. Per tant, per entendre algunes situacions i per potenciar el desenvolupament de les persones, es necessiten els diferents coneixements psicològics, educatius, socials...

Davant d’una realitat complexa com és la situació de les dones, i dels infants i adolescents víctimes de violència masclista, l’atenció ha d’abastar tots els aspectes de l’estructura personal i social de les dones ateses i de les filles i fills, i no només els propis aspectes danyats per la situació de violència masclista. Hem de tenir en compte tots els àmbits d’actuació, el moment evolutiu en què es troben i les necessitats de cada família. Es fa necessari partir d’un model de treball integral, amb perspectiva de gènere, i interdisciplinari per poder oferir una atenció més global.

El treball en xarxa i la coordinació constitueixen una base fonamental del treball amb les situacions de violència masclista, en el qual participa la dona com a responsable última del seu procés vital. Des del Servei d’Acolliment i Recuperació del Segrià (Lleida) per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i pertanyent al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, apostem per la col·laboració i coordinació amb els dispositius de la comunitat o d’altres institucions.

En aquest sentit, establim mecanismes de participació i coordinació a diferents nivells que garanteixin la col·laboració dels organismes que operen a la comunitat, amb unes línies d’actuació i protocols. Es garanteixen espais periòdics de coordinació per permetre el treball en comú, compartint els coneixements i experiències entorn a l’atenció a la dona, infants i adolescents.

S’ha de garantir una continuïtat en la intervenció, tot tractant d’evitar duplicitat i contradiccions en l’atenció. Això comporta la necessitat d’una adequada i eficaç col·laboració entre els i les professionals i totes les institucions. En definitiva, suposa una millora de l’eficiència i eficàcia dels processos i un augment en la qualitat de la intervenció i atenció.

Per tal que el treball en xarxa sigui possible, i no es basi exclusivament en la voluntarietat dels i de les professionals, és imprescindible el suport institucional, amb una adequada distribució dels recursos i el establiment de criteris clars d’intervenció. Es tracta de motivació per part dels i les professionals, així com de compromís, flexibilitat, unificar criteris, valorar la necessitat de complementarietat del propi treball i formació contínua.


El Centre de Dia d'Addiccions de FSC, si 25è aniversari, és reconegut per la RIOD com a exemple de Bones Pràctiques

Del 13 a 15 d'abril es va celebrar el "XVII Seminari Iberoamericà sobre Drogues i Cooperació. La Intervenció en l'Àmbit d'Iberoamèrica des de la perspectiva de la salut pública "al Palau de la Diputació de Còrdova. El nostre company Manu Izquierdo, director del Centre de Dia d'Addiccions a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), va representar a FSC en aquest esdeveniment, organitzat per la RIOD (Xarxa Iberoamericana d'Organitzacions no Governamentals que treballen en Drogodependències).

riod-centrodia-adicciones1

Manu Izquierdo va presentar en aquest seminari el Centre de Dia d'Addiccions, que enguany celebra el seu 25è aniversari, com a exemple de Bones Pràctiques, aportant una proposta de tractament de les addiccions, emmarcada en una convocatòria oberta des de la pròpia RIOD. El Centre de Dia d'Addiccions, finançat pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i la Generalitat de Catalunya, és un servei adscrit al Circuit del Tractament Urbà de les Addiccions de FSC.

La RIOD, organització sense ànim de lucre que engloba les principals ONG d'Iberoamèrica que treballen en la l'àmbit de les drogues, tant en prevenció, tractament, incorporació sociolaboral, investigació i formació, va identificar en aquest servei una sèrie de bones pràctiques.

L'organisme va valorar, per ordre d'importància, que aquest programa estigués avaluat amb la norma ISO 9001 que garanteix el control de processos, i que es duran a terme en ell mesuraments periòdics de la satisfacció de les persones usuàries. A més, que el projecte comptés amb el reconeixement d'organitzacions externes i amb una perspectiva internacional. També va identificar com a bona pràctica l'enfocament d'atenció personalitzada, integral i integradora amb implicació de ciutadania i comunitària. Finalment, la RIOD també va valorar l'enfocament en perspectiva de gènere, present de forma transversal a tot el projecte.

La Junta Directiva de l'RIOD traslladar a FSC seu agraïment i reconeixement per la seva participació en la Segona Convocatòria a Bones Pràctiques. Aquesta convocatòria es troba inscrita en la línia d'Enfortiment Institucional del Pla Estratègic de l'organisme.

Per la seva banda, FSC va valorar molt positivament que la RIOD hagi reconegut al Centre de Dia d'Addiccions com a exemple de Bones Pràctiques.

El nostre company Manu Izquierdo també va presentar a les XLII Jornades Nacionals de Socidrogalcohol, celebrades el passat mes de març a Logronyo, un pòster del Centre de Dia. La seva presentació va tenir molt bona acollida entre els assistents.