El document, realitzat en el marc del projecte europeu “El Dia Després” (DAF Project, de l’anglès: The Day After Project), inclou un resum del context actual de la situació social i laboral de joves, majors de 16 anys i menors de 18, atesos sota el Sistema de Protecció a la Infància i Adolescència a Espanya, Itàlia i Grècia. A més, estableix una definició de les competències de formació bàsiques i professionals (coneixements, habilitats i actituds) necessàries per accedir al mercat laboral. Especialment, en l’àmbit de la mediació social de proximitat. La guia ja està disponible en anglès, castellà, italià i grec, accedint al lloc web del projecte: www.dayafterproject.eu

En aquest sentit, a la guia es proposa un marc de referència de les competències de formació bàsiques i professionals (coneixements, habilitats i actituds) necessàries per a l’accés al mercat laboral i la mediació en proximitat social (mediadors en proximitat social – crossworkers).

Es tracta de persones que han viscut una experiència problemàtica al llarg de la seva vida, que han superat mitjançant la seva experiència, sense tenir-ne informació, i que, actualment, són capaces de compartir el seu bagatge i recursos amb altres persones, ajudant-les a superar les seves dificultats (Quiroga et al ., 2013).

Aquesta publicació s’ha desenvolupat en el marc del projecte europeu El Dia Després, que tracta de desenvolupar un currículum de formació estàndard (pla de formació) i un itinerari de pràctiques, validat a través d’una prova pilot, per promoure la transició a la vida adulta dels i les joves, sota tutela en serveis i centres de protecció a menors (amb una modalitat especialment adreçada a menors migrants).

Al Projecte DAF, finançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea , hi participem quatre entitats socials de tres països europeus. Des d’Espanya, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) , com a organització que va promoure el projecte i n’assumeix la coordinació, així com l’Associació d’Assistència Integral Lagunduz. D’altra banda, una entitat italiana, Mondo Nuovo APS; i des de Grècia, Social Empowerment Hub (SEH).

Cal assenyalar que aquest projecte europeu va sorgir de la iniciativa que s’està duent a terme conjuntament entre FSC i el Grup Lagunduz: “ EDD3+ ” (“ El Dia Després 3 Plus” ), un model d’intervenció que combina una metodologia educativa i terapèutica per afavorir el trànsit a la vida adulta i la inserció sociolaboral de què s’ha informat, a través d’aquest mateix espai.

D’altra banda, el mes d’octubre passat va tenir lloc la segona reunió transnacional a Grècia (Atenes), amb la participació de tot l’equip del Projecte DAF. En aquesta reunió, primera trobada presencial entre tots els socis del projecte, a causa de les restriccions per viatjar per la pandèmia de COVID-19, es va validar la Guia de referència per a la traducció al castellà, italià i grec, i se’n va proposar la primera versió del currículum de formació estàndard (pla formatiu) per a l’organització dels tallers teoricopràctics (cursos pilot) que es desenvoluparan en els propers mesos als països participants. D’aquesta manera, es pretén impartir el total d’hores previst al pla formatiu, al voltant de 300 hores, incloent-hi un itinerari de pràctiques a centres de treball.

A més, durant aquest curs 2021/22, està previst organitzar diversos tallers de formació a cadascun dels tres països participants, per tal de validar el currículum formatiu. Per això, es constituiran grups d’entre 10 i 12 joves atesos pel sistema de protecció a menors als respectius països participants, als quals se’ls reconeixerà la seva participació amb un certificat Youthpass del programa Erasmus+.

Així mateix, durant els propers mesos, s’organitzaran esdeveniments als tres països participants per a la difusió dels resultats del Projecte DAF: la Guia de referència, el currículum de formació (a partir de l’abril del 2022) i l’Informe de l’avaluació final dels tallers formatius (juny 2022). Aquests esdeveniments es dirigiran principalment a treballadors/es de l’àmbit de la joventut (psicòlegs/òlogues, educadors/es socials, integradors/es socials, etc.), d’organitzacions socials, institucions de formació, empreses i agents de les administracions públiques, encarregats de la guarda i protecció de la infància i adolescència.

Publicada la Guia de referència per a la inserció sociolaboral de joves que viuen sota el sistema de protecció en el marc del projecte europeu "El Dia Després"

 

Més informació: https://dayafterproject.eu/