En aquesta ocasió, hem entrevistat a Sergio Castelló Pérez, responsable de la supervisió d’equips professionals d’infància i adolescència de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), i coordinador de el projecte “Acompanyant per al dia després”, desenvolupat per la nostra entitat. Llicenciat en Psicologia i habilitat com a educador social, compta amb més de 12 anys d’experiència en l’àmbit de la infància i joventut. Així mateix, assessora a diverses entitats públiques en la constitució d’equips professionals. Aquesta entrevista ens permet conèixer millor el projecte “Acompanyant per al dia després”, de la mà de Sergio.

– Com sorgeix aquest projecte?

El projecte neix d’un encàrrec que la mateixa Fundació Salut i Comunitat em realitza durant el meu període laboral al Centre d’atenció a Menors “Plana Alta” de Castelló. Un encàrrec que pretén donar resposta a una necessitat detectada ia la qual ha pretès buscar una solució que arribés a la majoria de menors atesos.

La societat canvia i les característiques dels nens, nenes i adolescents que atén FSC, varien amb el pas dels anys. Cada vegada són més els joves, tant autòctons com immigrants, que -un cop arriben a la majoria d’edat (18 + 1 dia) – no tenen els suports socials, familiars i administratius per al retorn familiar o la seva emancipació.

Per això, a través de el projecte “Acompanyant per al dia després”, es busca fomentar en les nenes, nens i adolescents atesos/es en els centres/llars gestionats i dirigits per FSC, l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds que són necessàries per a la seva preparació a l’trànsit a la vida adulta.

– En què consisteix aquest projecte?

Realment, es tracta d’un projecte ambiciós dins de l’àrea, en el qual s’està treballant en tres grans eixos d’intervenció.

Un primer eix d’intervenció social, en el qual es treballa en el desenvolupament de competències bàsiques en totes les nenes, nens i adolescents que resideixen en els centres/llars de l’entitat i en el desenvolupament de competències professionals en aquells/es joves, en edat de treballar, que, havent viscut situacions difícils al llarg de les seves vides, les han superat o les estan superant, i que, a més, puguin ser veritables models i referents per als seus companys/es iguals.

Un segon eix d’intervenció terapèutica realitzat mitjançant Realitat Virtual: es tracta d’una intervenció psicològica en joves amb un format atraient i nou, i d’una iniciativa pionera d’intervenció en centres i llars d’atenció a l’o la menor.

I un tercer eix d’intervenció, en el qual es combina tant l’atenció individualitzada (centrada en la persona) i grupal (participativa, pràctica i vivencial), mitjançant la implantació de models d’intervenció de tercera generació (Intervenció 3.0), de la qual parlarem en properes setmanes en aquest mateix espai.

– Per què es decideix dur a terme una formació social en competències?

Hem de partir de les pròpies recomanacions de el Parlament Europeu en què insta a una formació i desenvolupament personal per aconseguir una ciutadania activa, inclusiva socialment i orientada a l’ocupació. Fins i tot el propi Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) assenyala que és fonamental no només saber fer, sinó saber estar i saber actuar (competències actitudinals).

Parlar de competències és parlar d’habilitats, de valors, d’actituds i de coneixements; avui dia, resulta fonamental a l’hora de viure i conviure, saber comunicar i relacionar-se, saber gestionar les pròpies emocions, resoldre els diversos problemes que es presenten, prendre les decisions oportunes, tenir consciència d’un/a mateixa consciència de la gent que ens envolta (empatia).

– Quin ha estat el teu paper en aquest projecte?

 Som moltes les persones que dia a dia estem treballant perquè el projecte “Acompanyant per al dia després” sigui una realitat. En el meu cas, juntament amb la direcció tècnica i promoció de projectes de la Fundació Salut i Comunitat i la direcció de l’àrea, hem elaborat uns manuals que permetin als/les professionals de l’entitat fomentar en els nens, nenes i adolescents, l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds necessàries per a la seva preparació a l’trànsit a la vida adulta. Aquests manuals permeten implantar un model comú i vàlid en tots els centres de l’entitat.

Sens dubte, es tracta d’una eina de gran ajuda per als equips de professionals dels diferents centres.

Així és, la idea d’aquests manuals és la d’ajudar als / a les professionals en l’acompanyament dels/les joves en el seu procés d’autonomia i superació, desenvolupant accions formatives, laborals i de sensibilització que es desenvolupen, basant-se en experiències d’èxit , entre elles, la de formació en mediadors en proximitat social – crossworkers.

– Què destacaries dels manuals?

Aquesta formació en competències, que desenvolupen els propis manuals, té una durada total de 300 hores implementades en un període de 15 mesos. Per facilitar el desenvolupament de cada sessió, l’educador/a de cada centre/llar, compte per a cada sessió amb una fitxa descriptiva acompanyada d’una presentació de diapositives en PowerPoint. D’aquesta manera, es pretén que la formació impartida sigui la més homogènia possible en tots els centres a l’compartir eines metodològiques comunes.

Per dur a terme aquestes sessions, s’ha buscat aconseguir la major participació possible dels/les joves per mitjà de dinàmiques grupals, cooperatives i participatives, curts d’animació i la creació d’un clima positiu. De la mateixa manera, s’han tingut en compte mesures excepcionals derivades de l’COVID-19.

– En quina fase d’elaboració es troben aquests manuals?

Actualment, aquests manuals ja es troben en l’última fase de revisió i supervisió per part de la pròpia direcció tècnica i aviat es passarà a la seva impressió.

– Quins diries que són els punts forts de el projecte “Acompanyant el dia després”?

Són molts els punts forts de el projecte: una metodologia original, atraient, participativa i vivencial comú i adaptativa a les necessitats de cada centre/llar i de cada nen/a; una intervenció social, psicològica i grupal; un projecte que intenta donar una resposta a una necessitat social, el dia després de la majoria d’edat, a través de la potenciació de les competències d’aquests/es joves i fent front, en la mesura del possible, a l’estalvi econòmic derivat de la realització d’una tasca remunerades i a el desenvolupament d’aquestes competències.

Es tracta d’un projecte d’innovació social, tal és el cas, que ha estat seleccionat com a projecte innovador per l’entitat Innobasque (Agència Basca de la Innovació) i des de la pròpia Fundació Salut i Comunitat, s’està preparant per a la seva presentació dins de el programa europeu The Day After (DAF) – Erasmus + YOUTH.

– Per acabar, amb quina idea clau ens hauríem de quedar d’aquest projecte?

Per la meva banda, m’agradaria recalcar la idea que, a través del projecte “Acompanyant per al dia després”, es busca potenciar la participació dels adolescents dins del seu projecte d’intervenció, per tal d’assolir els seus propis objectius, és a dir, es tracta d’una intervenció participativa, fent-los partícips del seu futur.