3. La Fundació Salut i Comunitat (FSC)

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) és una organització sense ànim de lucre, dàmbit estatal i amb projecció internacional. Compte amb una sòlida i àmplia experiència en el foment, creació i gestió de serveis de qualitat destinats al tractament, prevenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques socials i sanitàries.

FSC va ser creada el 1997, com a continuïtat de l’Associació ABS (Associació pel Benestar i la Salut) i està inscrita al registre de Fundacions assistencials d’utilitat pública del Ministeri de Treball i Afers Socials. L’Associació ABS i posteriorment FSC s’han dedicat durant més de 25 anys a la investigació, la prevenció, la intervenció i la sensibilització sobre diverses problemàtiques sanitàries i socials que afecten, especialment, col·lectius en risc o en situació d’exclusió social. El seu objectiu ha estat sempre millorar la qualitat de vida de les persones i facilitar-ne la integració social mitjançant la promoció de la salut i el benestar col·lectiu.

Nube-text-FSC

D’acord amb els nostres Estatuts, els objectius d’interès general de FSC són:

  • Contribuir a la promoció de la salut, el benestar social i la qualitat de vida de la comunitat, mitjançant el desenvolupament de projectes dassistència, reinserció, suport jurídic, investigació, formació o consultoria.
  • Lluny de limitar-se a intervenir en una àrea concreta en el marc de la salut i el benestar social, la fundació es planteja intervenir en una multiplicitat de problemes i en les àrees de confluència.
  • Aquestes accions es dirigiran al conjunt de col·lectius que componen la població general, sense cap discriminació, per la qual cosa tindran en compte els problemes socials i de salut de persones de qualsevol edat, gènere, raça, condició social i nacionalitat.
  • Els àmbits preferents, que no exclusius, d’intervenció de la fundació seran l’ alcoholisme, les altres drogodependències, les addiccions comportamentals, el VIH-SIDA i altres malalties de transmissió sexual, la tercera edat, l’educació per a la salut, la inserció de reclusos, persones amb discapacitat psíquica i física, la violència familiar, juvenil, vandàlica, racista i política, així com els trastorns mentals de tota mena.
  • Específicament, la fundació desenvoluparà accions de cooperació per al desenvolupament i de promoció de la solidaritat entre els pobles.
  • De la mateixa manera, la fundació desenvoluparà programes de promoció de la salut a l’àmbit comunitari i al lloc de treball, amb especial atenció a la prevenció dels riscos laborals.
  • Així mateix, la fundació promourà la salut, la qualitat de vida i el civisme entre la infància i la joventut , mitjançant els projectes preventius i la prestació dels serveis adequats.
  • La fundació podrà també exercir la tutela i curatela legals de persones amb trastorns mentals i altres discapacitats, així com la de persones grans que presentin una impossibilitat dexercir adequadament les seves funcions de discerniment i voluntat, en els termes que estableixin les lleis.
  • La fundació treballarà per implicar i fer participar activament la societat, potenciant el voluntariat, col·laborant amb altres entitats afins i promovent una col·laboració activa amb les entitats públiques i privades amb què comparteixi objectius comuns.

Per saber més sobre la missió, visió i valors de FSC accedeix a: www.fsyc.org/coneix-nos/?lang=ca

Fes clic aquí per saber més sobre la missió, visió i valors de FSC

ÀREES D’INTERVENCIÓ

A FSC disposem d’una gran experiència en diverses àrees d’acció i oferim oportunitats concretes de participació de professionals i del voluntariat a:

Drogues i addiccions

Disposem d‟una xarxa pròpia de centres especialitzats per poder proporcionar un recurs específic per a cada moment del procés de rehabilitació i també gestionem serveis públics d‟atenció a drogodependents. Entre d’altres: programes de prevenció entre joves i estudiants; centres datenció en àrees urbanes i centres terapèutics residencials; unitats mòbils datenció a drogodependents; intervenció al medi penitenciari; taller sociolaboral per a alcohòlics; etc. 

Inserció Social i Ocupació

Afavorim la inserció social mitjançant el suport, la promoció i la motivació de les persones, dissenyant itineraris personalitzats que promoguin la participació del subjecte en el seu propi procés d’inserció social i laboral, per exemple: atenció a persones sense llar, assistència en recerca de feina a persones amb manca absoluta de recursos, suport a famílies en risc de perdre casa seva, etc.

 

Exclusió residencial

Gestionem diferents projectes i serveis que tenen com a objectiu garantir un espai segur per a persones vulnerables, així com acompanyament social i assessorament legal davant la pèrdua imminent de l’habitatge. FSC treballa des dels seus inicis per millorar la inserció social i garantir un espai segur per a persones sense llar. Les acompanyem perquè aconsegueixin una vida tan autònoma com sigui possible, cobrint les seves necessitats bàsiques i proporcionant una atenció social i sanitària.

Prevenció i Promoció de la Salut

Treballem en contextos socials tan diversos com els espais de lleure, àmbits universitaris i laborals, etc. per incidir i anticipar-nos a determinades problemàtiques socials i sanitàries, alguns dels serveis són: atenció domiciliària per a persones vih+/sida i el seu entorn afectiu, pis d’inserció per a reclusos i exreclusos vih+/sida, programa d’adherència integral al tractament, el Projecte A Plenes Facultats (EPF) dirigit al col·lectiu d’estudiants universitaris per a la promoció de la salut i la gestió dels plaers vehiculats a través de la prevenció, la sensibilització i la formació en matèria de drogues i conductes sexuals de risc, etc. 

Promoció de les dones / Violència masclista

L’Àrea de Família, Gènere i Addiccions de FSC integra centres i serveis que tenen per objectiu donar respostes a diferents problemàtiques socials i personals com a situacions de violència masclista, de dependència (de substàncies, emocional) i de situacions de crisi familiar. La perspectiva de gènere és present en la planificació i el disseny de les accions que duem a terme en serveis com: cases d’acollida i pisos de suport, punts d’informació i atenció a dones, Projecte MALVA de prevenció de violència domèstica associada a l’abús d’alcohol , etc .

Intervenció Penitenciària

La nostra entitat és pionera en l’execució de projectes i serveis destinats a prevenir l’exclusió social de la població reclusa i exreclusa com a col·lectiu especialment vulnerable. Per això, ha habilitat una xarxa de relacions institucionals i de recursos que complementen els serveis desenvolupats dins l’àmbit penitenciari.

Atenció Psicològica i Salut Mental 

Amb més de 20 anys d’experiència, l’equip de professionals de la nostra entitat està format per experts amb perfils molt variats i amb una àmplia formació i experiència a la psicologia clínica. Per exemple, mitjançant dispositius d’atenció psicosocial, atenció a la salut mental, pisos per a persones que presenten patologia dual i programes especials d’incorporació social i laboral que faciliten la plena integració social dels que pateixen un trastorn mental greu.

Infància, Adolescència i Famílies

FSC treballa des de fa anys per donar suport tècnic i institucional a aquelles famílies que, en els seus processos de ruptura, necessiten un recurs neutral que faciliti les relacions entre menors i altres familiars amb què no conviuen habitualment. Aportem la nostra experiència a la feina amb famílies i joves per consolidar models d’actuació autònoms. Per això gestiona serveis com: punts de trobada familiars, centre de primera acollida, centres d’acollida de menors, programes d’acolliment familiar, etc. 

Persones Majors i Atenció a la Dependència 

La Fundació Salut i Comunitat gestiona diversos serveis de caràcter bàsicament assistencial (Residències, Centres de Dia, Habitatges amb Serveis, Serveis d’Atenció Domiciliària, etc.) que han pretès oferir serveis de qualitat, i no per això exempts de calidesa, mitjançant els equips d‟intervenció de caràcter pluridisciplinar i professionalitzats que caracteritzen aquest tipus de recursos. Per tant, es pretén, des de la varietat i heterogeneïtat d’aquests recursos, d’una banda, proporcionar una qualitat de vida òptima a les persones ateses i de l’altra, atendre necessitats individuals de dependència tenint present els diferents tractaments que cal.

Projectes internacionals

FSC té una àmplia experiència en projectes de cooperació amb ONG i institucions d’altres països a les àrees d’intervenció que li són pròpies, i on podem aportar el nostre coneixement i saber fer. Entre ells, per exemple, un projecte pluriennal per construir un Catàleg Europeu de materials d’educació per a la salut d’adults, o un altre per treballar la resolució pacífica de conflictes i la promoció de la dona i dels drets humans en una zona altament conflictiva de Algèria. Així mateix, ha impulsat un projecte d’intervenció comunitària al voltant dels drets sexuals, reproductius i les violències de gènere al Senegal. A més, FSC ha participat i continua participant en projectes finançats per la Comissió Europea a través delPrograma Erasmus+ i els seus predecessors (Sòcrates…), el Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania (REC), el Programa de Justícia (Iniciatives Polítiques a Drogues) de la Unió Europea, entre d’altres.

A través del web de FSC pots analitzar els reptes de transformació que l’actual realitat presenten les àrees d’intervenció de la Fundació:

VEURE PROJECTES I SERVEIS DE FSC

FSC – 25 ANYS I MÉS DE COMPROMÍS AMB LES PERSONES

Per acabar aquest apartat, us convidem a veure el següent vídeo el qual pretén sintetitzar la trajectòria de la Fundació Salut i Comunitat, en aquest cas en l’àmbit de les addiccions, la inserció social i la Sida:

POTS VEURE MÉS VÍDEOS RELACIONATS AMB LES DIFERENTS ÀREES D’INTERVENCIÓ DE FSC AL CANAL DE YOUTUBE:

youtube-fsc

VEURE CANAL DE YOUTUBE DE FSC