2. L'Acció voluntària

Què és el voluntariat?

La Plataforma del Voluntariat d’Espanya (PVE) ha consensuat amb les seves entitats i federacions la definició següent :

El voluntariat és l’Acció Voluntària organitzada que es desenvolupa dins d’una organització sense ànim de lucre per persones físiques que, de manera altruista i solidària, intervenen amb les persones i la realitat social, davant de situacions de vulneració, privació o manca de drets o oportunitats per assolir una millor qualitat de vida, i una major cohesió i justícia social com a expressió de ciutadania activa organitzada. Es defineix com una persona voluntària la que, per elecció pròpia, dedica una part del seu temps a l’acció solidària i altruista, sense rebre cap remuneració.

A aquesta definició volem afegir el següent matís del que aporta el voluntariat a la Fundació Salut i Comunitat (FSC):

«El voluntariat és un valor afegit a FSC, dóna calor i humanitat», Francisco González, president de la Fundació Salut i Comunitat FSC des del 2010 i voluntari des de fa més de 30 anys.

Voluntariado valor añadido

Us recomanem estar al dia de l’actualitat corporativa de la Fundació Salut i Comunitat i conèixer les últimes notícies relacionades amb el vostre voluntariat. Pren-te ara un parell de minuts per subscriure’t a la Newsletter a través del següent enllaç:

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA NEWSLETTER

Aspectes legals i aspectes socials

A la Llei del voluntariat vigent s’ofereix un nou marc sobre el qual construir cada acció voluntària. Aquest marc està format per elements relacionats amb la identitat (valors), amb el sentit (principis) i amb l’execució (funcions) que ha de tenir tota acció voluntària. La finalitat és donar abast i coherència a cadascuna de les expressions que conté el voluntariat, sigui quin sigui l’àmbit des del qual es desenvolupi.

A continuació, animem tota persona voluntària a la lectura del document resum elaborat per la Plataforma del Voluntariat d’Espanya (PVE) que pretén facilitar-ne la interpretació així com descriure de manera senzilla i organitzada alguns dels aspectes més pràctics que conté la Llei.
Comença amb un apropament als objectius de la Llei ia partir d’aquí s’estructura en cinc blocs que aborden la Norma des d’una perspectiva integral i amb interpretacions des de la PVE per facilitar-ne la comprensió.

Esperem que el document sigui d’utilitat per a la comprensió de la Llei:

Ley-voluntariado-resumen-infografia

Descarrega la Guia fàcil de la Plataforma de Voluntariat d'Espanya (PVE)

Així mateix, cal assenyalar que a més de la Llei 45/2015 de 14 d’octubre, del voluntariat d’àmbit estatal , també hi ha normatives i lleis de voluntariat d’àmbit autonòmic. Per exemple, Catalunya disposa d‟una normativa específica per definir, reconèixer, protegir, regular i fomentar l‟associacionisme i el voluntariat, la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l‟associacionisme. Per saber-ne més:

La llei del voluntariat a Catalunya pas a pas

A la Comunitat Valenciana hi ha la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat, normativa que estableix els drets i deures de les persones voluntàries, així com les obligacions de les entitats de voluntariat. A més, el Decret 40/2009, de 13 de març, del Consell, desplega la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat (www.inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial cooperacion/voluntariat) i des de l’any 2023 s’està treballant en una nova Llei de Voluntariat adaptada a nous desafiaments. Per saber-ne més:

 

Font: Jornada “El voluntariat que volem. Claus per a la promoció d´una acció voluntària transformadora” (https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/jornada-voluntariat)

Què és el voluntariat?

La Plataforma del Voluntariat d’Espanya (PVE) ha consensuat amb les seves entitats i federacions la definició següent :

El voluntariat és l’Acció Voluntària organitzada que es desenvolupa dins d’una organització sense ànim de lucre per persones físiques que, de manera altruista i solidària, intervenen amb les persones i la realitat social, davant de situacions de vulneració, privació o manca de drets o oportunitats per assolir una millor qualitat de vida, i una major cohesió i justícia social com a expressió de ciutadania activa organitzada. Es defineix com una persona voluntària la que, per elecció pròpia, dedica una part del seu temps a l’acció solidària i altruista, sense rebre cap remuneració.

A aquesta definició volem afegir el següent matís del que aporta el voluntariat a la Fundació Salut i Comunitat (FSC):

«El voluntariat és un valor afegit a FSC, dóna calor i humanitat», Francisco González, president de la Fundació Salut i Comunitat FSC des del 2010 i voluntari des de fa més de 30 anys.

Voluntariat valor afegit

Us recomanem estar al dia de l’actualitat corporativa de la Fundació Salut i Comunitat i conèixer les últimes notícies relacionades amb el vostre voluntariat. Pren-te ara un parell de minuts per subscriure’t a la Newsletter a través del següent enllaç:

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA NEWSLETTER


Aspectes legals i aspectes socials

A la Llei del voluntariat vigent s’ofereix un nou marc sobre el qual construir cada acció voluntària. Aquest marc està format per elements relacionats amb la identitat (valors), amb el sentit (principis) i amb l’execució (funcions) que ha de tenir tota acció voluntària. La finalitat és donar abast i coherència a cadascuna de les expressions que conté el voluntariat, sigui quin sigui l’àmbit des del qual es desenvolupi.

A continuació, animem tota persona voluntària a la lectura del document resum elaborat per la Plataforma del Voluntariat d’Espanya (PVE) que pretén facilitar-ne la interpretació així com descriure de manera senzilla i organitzada alguns dels aspectes més pràctics que conté la Llei.
Comença amb un apropament als objectius de la Llei ia partir d’aquí s’estructura en cinc blocs que aborden la Norma des d’una perspectiva integral i amb interpretacions des de la PVE per facilitar-ne la comprensió.

Esperem que el document sigui d’utilitat per a la comprensió de la Llei:

Llei-voluntariat-resum-infografia

Així mateix, cal assenyalar que a més de la Llei 45/2015 de 14 d’octubre, del voluntariat d’àmbit estatal , també hi ha normatives i lleis de voluntariat d’àmbit autonòmic. Per exemple, Catalunya disposa d‟una normativa específica per definir, reconèixer, protegir, regular i fomentar l‟associacionisme i el voluntariat, la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l‟associacionisme . Per saber-ne més veure:

Des de la Fundació Salut i Comunitat comptem amb un programa de promoció, selecció i formació de voluntariat en el qual participen al voltant de 400 persones voluntàries amb què signem l’ ACORD DE VOLUNTARIAT comprometent-nos a:

a) Establir els sistemes interns d’informació i orientació adequats per a la realització de les tasques que li siguin encomanades al/a la voluntari/a.

b) Proporcionar al/a la voluntari/a la formació necessària per al correcte desenvolupament de les seues activitats.

c) Garantir al/a la voluntari/a la realització de les seves activitats en les condicions de seguretat i higiene degudes en funció de la seva naturalesa i característiques.

d) Facilitar al/a la voluntari/a una acreditació que l’habiliti i identifiqui per al desenvolupament de la seva activitat.

e) Expedir als/les voluntaris/àries un certificat que acrediti els serveis prestats.

f) Resoldre els conflictes que sorgeixin com a conseqüència del desenvolupament del present acord a dirimir-se per via arbitral de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.

g) Portar un registre d’altes i baixes del personal voluntari. Així mateix, seran causes de finalització del present compromís: incompliment de les obligacions contemplades als apartats anteriors; voluntat de qualsevol de les parts comunicada de forma escrita i expressa; inexactitud de les dades aportades en el procés de selecció oa l’acord; incompliment de l’art. 8.4 i 8.5 de la Llei 45/2015, del 14 d’octubre.

Tenint en compte els drets de les persones voluntàries a:

a) Rebre, tant amb caràcter inicial com permanent, la informació, la formació, l’orientació, el suport i, si escau, mitjans materials necessaris per a l’exercici i el desenvolupament de les funcions que se li assignin.

b) Ser tractat/da sense discriminació, respectant-ne la llibertat, dignitat, intimitat i creences.

c) Participar activament en l’organització o entitat en què s’insereixi, col·laborant en l’elaboració, el disseny, l’execució i l’avaluació dels programes, d’acord amb els seus estatuts o normes d’aplicació.

d) Ser assegurat contra els riscos d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegurats que s’estableixin per reglament.

e) Ser reemborsat per les despeses realitzades a l’exercici de les seves activitats.

f) Disposar duna acreditació identificativa de la seva condició de voluntari/ària.

g) Realitzar la seva activitat en les condicions de seguretat i higiene degudes en funció de la naturalesa i característiques d’aquella.

I les següents obligacions del voluntari/a:

a) Complir els compromisos adquirits amb la Fundació Salut i Comunitat, respectant-ne els fins i la normativa.

b) Guardar, quan escaigui, confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seva activitat voluntària.

c) Rebutjar qualsevol contraprestació material que pogués rebre bé del/de la beneficiari/ària od’altres persones relacionades amb la seva acció.

d) Respectar els drets dels/de les beneficiaris/àries de la seva activitat voluntària.

e) Participar en les tasques formatives previstes per l’organització de manera concreta per a les activitats i funcions confiades, així com les que amb caràcter permanent calguin per mantenir la qualitat dels serveis que prestin.

f) Seguir les instruccions adequades a les finalitats que s’imparteixin en el desenvolupament de les activitats encomanades.

g) Respectar i tenir cura dels recursos materials que es posin a la vostra disposició.

h) Adjuntar al present acord la declaració sota la seva responsabilitat de no tenir antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l’apartat 5è de l’article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. A més, les persones que vulguin fer voluntariat amb nens, nenes i adolescents menors d’edat hauran d’aportar un certificat del Registre Central de Penats que digui que no han estat condemnats per delictes de naturalesa sexual.

Pla de Voluntariat de FSC

Per això FSC disposa d’un pla de voluntariat global d’àmbit estatal per a tota l’entitat i de programes de voluntariat específics per a cadascun dels dispositius i projectes de la Fundació de diferents àmbits d’intervenció dirigits a diverses problemàtiques sanitàries i socials.

Els objectius generals del Pla de Voluntariat de FSC són:

  • Dotar lentitat duna base de persones voluntàries que proporcionin suport als serveis existents.
  • Proporcionar a les persones voluntàries, sempre que sigui possible, la possibilitat efectiva de col·laborar a l’entitat realitzant tasques per a les quals estiguin capacitades.

El pla de voluntariat és fonamental per fer arribar amb més qualitat el servei a les persones usuàries ia la comunitat en general; així, els seus objectius específics són:

  • Capacitar / formar les persones voluntàries per col·laborar a cada centre o servei assistencial.
  • Estructurar els circuits daccés i manteniment del programa de voluntariat.
  • Difondre el programa de voluntariat de lentitat amb la finalitat de captar nou personal.

DESCARREGAR PLA DE VOLUNTARIAT DE FSC

Per acabar aquest apartat, t’animem a visualitzar el següent vídeo la campanya de la PVE «Fes voluntariat, canvia el món», on es presenta persones voluntàries que tenen capacitats excepcionals simplement pel fet que han decidit implicar-se en un voluntariat: