El Govern d’Aragó, a través del Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència de l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS), ha realitzat un protocol-guia per garantir l’escolta i participació de nens, nenes i adolescents per a la seva aplicació prioritària en la comunitat. La seva finalitat és que l’opinió dels i les menors sigui tinguda en compte en tots els assumptes que els afecten, en els procediments tècnics del Sistema d’Atenció a la Infància i Adolescència a Aragó.

En l’elaboració d’aquest protocol, ha participat un grup matriu integrat per 13 persones de diferents institucions i en el Grup de Validació, entre d’altres professionals de l’àmbit de menors, el nostre company Daniel Urbina, director del Centre d’Acollida de Menors (CAM) de Ateca, a Saragossa, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

A través d’aquest document, que ja ha estat presentat públicament a l’àmbit professional, es pretén garantir el dret dels i les menors a ser escoltats / es ia participar activament, al llarg del seu procés de protecció i aconseguir que la seva escolta i participació siguin un objectiu comú en totes les entitats i professionals que intervenen en el sistema d’atenció públic. Cal assenyalar, en aquest sentit, que el protocol ja ha estat adaptat i inclòs des de fa alguns mesos en el funcionament del CAM d’Ateca, destacant-se els bons resultats aconseguits fins al moment, segons afirma Daniel Urbina.

El protocol contempla els següents continguts i aspectes: una introducció; definicions d’escolta i participació; àmbit d’aplicació; objectius; l’escolta i participació en el procés de protecció (quan i com), així com bibliografia relacionada i annexos. D’especial interès és, a més, el pròleg del document, escrit per Joaquín Santos, director gerent de l’IASS, en el qual assenyala que, en aquests anys de treball, s’han realitzat significatius avenços des de l’administració, en la línia de la proposta que ofereix aquest document.

Entre aquests avenços, destaca la intenció de facilitar l’establiment de dinàmiques professionals de col·laboració i coordinació des dels serveis públics, atès que són potenciadors de la iniciativa personal i de la incorporació de nous elements culturals, en aquest cas, en l’escolta dels i les menors en els seus processos d’intervenció.

En aquest sentit, assenyala que això és de vital importància, ja que els nens i les nenes, principals destinataris de les diferents actuacions, no han de ser considerats com a subjectes passius. D’acord amb les seves pròpies paraules, poden no tenir la majoria d’edat i estar sotmesos al criteri dels adults al seu càrrec, però això no vol dir que no siguin subjectes de drets ni capacitat personal per exposar les seves necessitats i la perspectiva, des de la que comencen a veure la seva pròpia vida.

D’altra banda, endinsant-nos en el document, assenyalar, pel que fa a l’escolta i participació en el procés de protecció, que, segons es detalla, al començament de la intervenció (en el moment en què es consideri més adequat) s’informarà als i les menors dels seus drets i especialment, de la possibilitat de participar donant la seva opinió, i que aquesta serà en compte. A més, si després de la valoració professional es decideix alguna cosa diferent, se’ls justificarà la decisió presa.

En tots aquests casos, es donarà l’opció als i les menors de plasmar la seva opinió directament per escrit, oa través d’un representant o professional especialitzat. Es valorarà per l’equip la mateixa, tenint en compte aquesta opinió, sempre que redundi en l’interès superior del/de la menor.

Igualment, després informar-lo de les seves drets i comprovar que els ha entès, es tindrà en compte la seva apreciació sobre la gravetat i urgència de la desprotecció. Per a això, serà necessari recollir la seva opinió sobre la situació familiar i necessitats pròpies, la seva valoració de les possibles causes i necessitats, així com propostes de resolució.

D’altra banda, s’adaptarà la manera de recollir aquesta participació a la seva edat, capacitats cognitives, aptitud i actitud, així com al nivell de comunicació, en el cas que siguin estrangers/es o tinguin diversitat funcional. Després de la valoració inicial al costat dels i les menors, es planificarà la intervenció prevista, recollint les seves propostes, suggeriments i possibles queixes.

A més, d’acord amb el protocol, durant el temps d’acolliment, participaran en el model de comunicació i tipus de relació amb els diferents professionals, així com en el redisseny i funcionament dels recursos, i proposaran millores i nous serveis, adaptats a les necessitats.

Cal assenyalar també, pel que fa al com del procés d’escolta i participació, la necessitat de crear les condicions que garanteixin la confidencialitat, realitzant la comunicació amb els i les menors en un lloc en el qual se sentin segurs/es, evitant elements distractors i interrupcions; sempre que sigui possible. L’entrevista a més s’ha d’establir sense la presència de pares o adults que puguin tenir algun conflicte d’interessos, a més d’afavorir que es faci tot el procés en l’idioma dels i les menors.

D’altra banda, s’han d’evitar pressions de qualsevol tipus que puguin exercir el seu dret amb llibertat i crear un entorn amigable, igual que registrar acuradament i de manera fiable l’opinió dels i les menors, evitant preguntes o actituds suggestives; reduir al mínim el nombre de professionals amb els que ha de relacionar-se, etc.

Una altra dada d’interès és la fitxa de recollida d’informació que aporta aquest protocol. Tal com s’assenyala en el mateix, de forma genèrica en tots els informes que emetin els equips tècnics, haurà de constar l’opinió dels i les menors, així com una fonamentació sobre el grau de coincidència amb la decisió que s’adopti o amb la proposta que es realitza, d’acord amb aquesta fitxa de recollida d’opinió, oferta en un annex.

També s’aporta un decàleg de participació i escolta per a nens, nenes i adolescents, d’acord amb les recomanacions de la Convenció sobre els Drets del Nen de les Nacions Unides, que pugui servir com a instrument de treball als i les professionals de l’àmbit.

Des de la Fundació Salut i Comunitat valorem positivament aquest protocol d’escolta com a guia eficaç que dóna valor a la participació dels i les menors, i, especialment, la col·laboració del nostre company Daniel Urbina en el Grup de Validació, a través dels seus preuades aportacions.

Privacy Preference Center