2. L'acció voluntària

  • Què és el voluntariat?

La Plataforma d’el Voluntariat d’Espanya (PVE) ha consensuat amb les seves entitats i federacions la següent definició:

El voluntariat és l’Acció Voluntària organitzada que es desenvolupa dins d’una organització sense ànim de lucre per persones físiques que, de manera altruista i solidària, intervenen amb les persones i la realitat social, davant de situacions de vulneració, privació o falta de drets o oportunitats per assolir una millor qualitat de vida, i una major cohesió i justícia social com a expressió de ciutadania activa organitzada. Es defineix com una persona voluntària la qual, per elecció pròpia, dedica una part del seu temps a l’acció solidària i altruista, sense rebre remuneració per això.

A aquesta definició volem afegir el següent matís del que aporta el voluntariat a la Fundació Salut i Comunitat (FSC):

«El voluntariat és un valor afegit en FSC, dóna calor i humanitat», Francisco González, president de la Fundació Salut i Comunitat FSC des de 2010 i voluntari des de fa més de 30 anys.

Voluntariado valor añadido

Et recomanem estar a el dia de l’actualitat corporativa de la Fundació Salut i Comunitat i conèixer les últimes notícies relacionades amb el seu voluntariat. Pren-te ara un parell de minuts per subscriure’t a la Newsletter mitjançant el següent enllaç:

Butlletí de notícies FSC


  • Aspectes legals i aspectes socials

En la Llei de l’voluntariat vigent s’ofereix un nou marc sobre el qual construir cada acció voluntària. Aquest marc es compon d’elements relacionats amb la identitat (valors), amb el sentit (principis) i amb l’execució (funcions) que ha de tenir tota acció voluntària. La fi és el de donar abast i coherència a cadascuna de les expressions que conté el voluntariat, sigui quin sigui l’àmbit des del qual es desenvolupi.

A continuació, animem a tota persona voluntària a la lectura d’el document resum elaborat per la Plataforma d’el Voluntariat d’Espanya (PVE) que pretén facilitar la seva interpretació així com descriure de manera senzilla i organitzada alguns dels aspectes més pràctics que conté la Llei.
Comença amb un acostament als objectius de la Llei ia partir d’aquí s’estructura en cinc blocs que aborden la Norma des d’una perspectiva integral i amb interpretacions des de la PVE per facilitar la seva comprensió.

Esperem que el document sigui d’utilitat per a la comprensió de la Llei:

Ley-voluntariado-resumen-infografia

La llei de l’voluntariat en 5 passos:

Guia fàcil de la Plataforma de Voluntariat d’Espanya (PVE)

Per això en la Fundació Salut i Comunitat comptem amb un programa de promoció, selecció i formació de voluntariat en el qual participen al voltant de 400 persones voluntàries amb les que vam signar l’ACORD DE VOLUNTARIAT comprometent-nos a:

a) Establir els sistemes interns d’informació i orientació adequats per a la realització de les tasques que li siguin encomanades al / a la voluntari / a.

b) Proporcionar al/a la voluntari/a la formació necessària per al correcte desenvolupament de les seves activitats.

c) Garantir al/a la voluntari/a la realització de les seves activitats en les degudes condicions de seguretat i higiene en funció de la seva naturalesa i característiques.

d) Facilitar al/a la voluntari/a una acreditació que l’habiliti i identifiqui per al desenvolupament de la seva activitat.

e) Expedir als les voluntaris/es un certificat que acrediti els serveis prestats.

f) Resoldre els conflictes que sorgeixin com a conseqüència el desenvolupament de el present acord a dirimir per via arbitral de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.

g) Portar un registre d’altes i baixes de personal voluntari. Així mateix, seran causes de finalització de el present compromís: incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors; voluntat de qualsevol de les parts comunicada de forma escrita i expressa; inexactitud de les dades aportades en el procés de selecció o en l’acord; incompliment de l’art. 8.4 i 8.5 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre.

Tenint en compte els drets de les persones voluntàries a:

a) Rebre, tant amb caràcter inicial com permanent, la informació, formació, orientació, suport i, si escau, mitjans materials necessaris per a l’exercici i desenvolupament de les funcions que se li assignen.

b) Ser tractat/da sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.

c) Participar activament en l’organització o entitat en què s’insereixi, col·laborant en l’elaboració, disseny, execució i avaluació dels programes, d’acord amb els seus estatuts o normes d’aplicació.

d) Ser assegurat/da contra els riscos d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegurats que s’estableixin reglamentàriament.

e) Ser reemborsat per les despeses realitzades en l’exercici de les seves activitats.

f) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de voluntari/a.

g) Realitzar la seva activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene en funció de la naturalesa i característiques d’aquella.

I les següents obligacions de l’voluntari/a:

a) Complir els compromisos adquirits amb la Fundació Salut i Comunitat, respectant els fins i la normativa de la mateixa.

b) Guardar, quan procedeixi, confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seva activitat voluntària.

c) Rebutjar qualsevol contraprestació material que pogués rebre bé del/de la beneficiari/ària o d’altres persones relacionades amb la seva acció.

d) Respectar els drets dels/de les beneficiaris/àries de la seva activitat voluntària.

e) Participar en les tasques formatives previstes per l’organització de manera concreta per a les activitats i funcions confiades, així com les que amb caràcter permanent calguin per mantenir la qualitat dels serveis que presten.

f) Seguir les instruccions adequades als fins que s’imparteixin en el desenvolupament de les activitats encomanades.

g) Respectar i tenir cura dels recursos materials que es posin a la seva disposició.

h) Adjuntar a aquest acord la declaració sota la seva responsabilitat de no tenir antecedents penals per qualssevol dels delictes a què fa referència l’apartat 5è de l’article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. A més les persones que vulguin fer voluntariat amb nens, nenes i adolescents menors d’edat hauran d’aportar un certificat de l’Registre central de penats que digui que no han estat condemnats per delictes de naturalesa sexual.


Per acabar aquest apartat, t’animem a que visualitzis el següent vídeo la campanya de la PVE  «Fes voluntariat, canvia el món» , on es presenta a persones voluntàries que posseeixen capacitats excepcionals simplement pel fet que han decidit implicar-se en un voluntariat: