La Residència d’Acolliment General d’atenció a la Infància i Adolescència a Altea (Alacant), gestionada i dirigida per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha rebut la visita de Rosa Molero, directora general d’Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana; Carmen Gonzalvo, responsable del Servei d’Acollida Residencial i Justícia Juvenil de la Subdirecció General d’Infància i Adolescència i de Rosa Zornoza, cap del Servei d’Infància i Adolescència i Igualtat d’Alacant. Durant aquesta, van poder conèixer més de prop la tasca realitzada en aquest servei, compartint moments de conversa distesa amb professionals i nens, nenes i adolescents (NNA).

Segons ens trasllada Verónica Céspedes, directora de la Residència d’Acolliment General d’atenció a la Infància i Adolescència a Altea (Alacant), la visita de Rosa Molero, Carmen Gonzalvo i Rosa Zornoza, va transcórrer de forma molt amena, interessant-se per les actuacions que es realitzen al servei, dirigides a les nenes, nens i adolescents en situació de guarda i tutelle administrativa. És el cas de latenció individualitzada i reparadora que sels ofereix; del suport i seguiment en el desenvolupament del seu procés evolutiu de manera individual i grupal; activitats culturals, esportives i recreatives, etc.

D’altra banda, les representants de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana van assistir a una sessió demostrativa del programa d’intervenció mitjançant Realitat Virtual, implementat amb gran acollida per part dels NNA atesos en aquest servei, així com en altres centres datenció a menors, dirigits i gestionats per la Fundació Salut i Comunitat, a nivell estatal.

Visita de representants de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana al Centre de Menors d'Altea

Tal com hem assenyalat a notícies prèvies, aquest programa d’intervenció ofereix una intervenció en un format atraient i nou que, a més de fer èmfasi a la part tecnològica, posa el focus en els tractaments basats en evidència científica. En aquest sentit, cal destacar que la investigació en psicologia compta amb una àmplia base empírica sobre diversos protocols de Realitat Virtual que han demostrat eficàcia i eficiència terapèutica (Botella et al., 2012; Daset i Cracco, 2013).

“De manera que la Realitat Virtual aplicada a la teràpia permet afrontar de manera segura diferents situacions problemàtiques, així com avaluar i intervenir sobre una situació específica, sense necessitat de sortir del centre, que va ser el que se li va mostrar. La plasticitat d’aquesta eina a l’hora de recrear escenaris diferents suposa un gran avantatge a l’hora de personalitzar la intervenció, podent adaptar el procés a les necessitats de cada persona”, explica Verónica Céspedes.

En aquest sentit, a través de la plataforma Amelia Virtual Care, es treballa en més de 70 entorns diferents per tractar més de 20 patologies diferents, entre les quals destaquen el tractament de fòbies específiques, les patologies relacionades amb l’ansietat i l’estrès, depressió, els trastorns alimentaris, el  bullying  o la intervenció en trauma complex a través d’EMDR (desensibilització i reprocessament per moviments oculars, de l’anglès Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

A més, segons assenyala Verónica Céspedes, durant el recorregut a la residència, les representants de la Generalitat Valenciana van poder parlar amb un menor migrant que assistia a un taller educatiu que forma part del projecte europeu “El Dia Després”, finançat pel programa Erasmus + i liderat per la Fundació Salut i Comunitat. Aquest projecte té com a objectiu principal que els NNA atesos adquireixin les competències bàsiques i professionals necessàries per viure de manera autònoma, després de la sortida del centre.

“En aquesta visita, comentem el valor afegit que suposa que el centre estigui totalment integrat al municipi d’Altea i altres propers com el de La Nucia, Benidorm… comptant, tant amb el suport de l’administració local, com d’entitats i empreses, per donar resposta a les múltiples necessitats d’oci, educatives i laborals que presenten els NNA”, manté la directora del servei, valorant de manera molt satisfactòria aquesta visita.