En aquesta tipologia de centres, gestionats i dirigits per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz a nivell estatal, intentem incidir en la detecció primerenca de les necessitats dels nens, nenes i adolescents per començar l’atenció individualitzada com més aviat possible, oferint-los una intervenció adaptada a les vostres necessitats. Per això, hem volgut reforçar la presència de la figura del logopeda a la Llar d’atenció a la infància i adolescència Xiquets, a València, de titularitat de la Generalitat Valenciana, i la Llar per a nens, nenes i adolescents refugiats d’Ucraïna “MIR” a Valladolid, de la Junta de Castella i Lleó, serveis en què comptem amb logopeda propi, si bé al conjunt de centres sol existir un conveni de col·laboració amb un professional extern de l’àmbit de la logopèdia.

El més habitual és que pensem que el/la logopeda és una figura professional necessària únicament quan els nens/es tenen problemes de pronunciació, i aquesta idea és certa, però també ho és que la seva presència als centres i llars residencials, permet avançar en la intervenció sobre molts aspectes. Per això, ens endinsarem en aquesta figura, així com en les seves funcions i aspectes més destacats.

El logopeda és el professional sanitari que centra el seu treball en la investigació, prevenció, avaluació i intervenció dels trastorns de la comunicació, el llenguatge oral, el llenguatge escrit (lectura i escriptura), la parla, la veu, l’audició i de les funcions orals associades (respiració, masticació i deglució).

Això significa que, entre les seves funcions, es tracta de millorar la salut i la qualitat de vida dels infants i adolescents amb alteracions del llenguatge i de la comunicació, però també que fa possible que aquests puguin empassar, beure o respirar de manera segura, que puguin produir sons amb la veu, millorar l’audició o comprendre el llenguatge escrit, per posar-ne uns exemples.

A més, com és sabut, la comunicació és el pilar fonamental de l’ésser humà, ja que és el mitjà que possibilita la relació amb les persones del nostre entorn. En aquest sentit, ens permet conviure dins un sistema social i cultural, compartint idees i sentiments. Així mateix, permet la integració de totes les funcions cerebrals associades a la comprensió i l’expressió del llenguatge verbal, oral, escrit i llegit, així com de totes les formes de comunicació no verbal.

Amb l’objectiu de realitzar una avaluació de les necessitats de cadascun dels nens/es, durant aquests darrers mesos, s’ha dut a terme una col·laboració entre els/les professionals de la Llar d’atenció a la infància i adolescència “Xiquets” a València , i la Llar per a nens, nenes i adolescents refugiats d’Ucraïna “MIR” a Valladolid, tots dos gestionats per la nostra entitat, que ha permès l’elaboració d’un protocol d’exploració comú que permetrà una millor avaluació i intervenció amb nens, nenes i adolescents amb necessitats de suport en la comunicació i el llenguatge de les diferents llars i residències gestionades per aquestes entitats.

D’aquesta manera, i d’acord amb el protocol elaborat, els professionals de la logopèdia duen a terme una exploració orofacial (avaluant la respiració, la codificació dels narius i la mobilitat lingual), una exploració auditiva, una avaluació del llenguatge i la comunicació i una avaluació de la lectoescriptura.

Així mateix, gràcies a la figura del logopeda, juntament amb l’equip interdisciplinari amb què comptem en els recursos d’atenció a la infància i l’adolescència gestionats per FSC i el Grup Lagunduz, es busca facilitar l’aprenentatge d’un nou idioma en aquells joves refugiats o migrants des de la filosofia Montessori, abordant l’ensenyament de la lectoescriptura des d’una perspectiva més manipulativa.

A més, també s’intervé en els problemes de comprensió lectora, dislèxia i pronunciació detectats, fomentant així l’autonomia en l’aprenentatge, i proporcionant, en aquells nens i nenes amb diversitat funcional que així ho requereixin, uns Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC), mitjançant pictogrames de paper o amb aplicacions en tauletes com Verb o AsTeRICS Grid.

D‟altra banda, cal destacar també que, en aquests moments, estem en fase d‟anàlisi dels primers qüestionaris i proves realitzades, en el marc d‟un procediment d‟avaluació ampli i comú, a desenvolupar en tots els centres d‟aquesta tipologia gestionats per la nostra entitat.

Finalment, incidir en el fet que, a més dels logopedes de la Llar d’atenció a la infància i adolescència “Xiquets”, a València, i la Llar per a nens, nenes i adolescents refugiats d’Ucraïna “MIR” a Valladolid, serveis a els que comptem amb logopeda propi, es manté un acord de col·laboració amb logopedes a tots els centres de la Comunitat Valenciana, sent aquesta una millora aportada per la nostra entitat en les seues propostes, a fi de millorar la qualitat de vida dels xiquets, xiquetes i adolescents que atenem en aquests serveis.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.