El Servei d’Acolliment Familiar Temporal i/o Urgència en família aliena de persones menors Tutelades, de titularitat de la Conselleria de Política Social, Famílies i Igualtat del Govern de Múrcia, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz té previst realitzar en les properes setmanes una formació a Múrcia dirigida a famílies. L’objectiu del curs és que aquestes famílies adquireixin els coneixements teòrics relacionats amb l’acolliment familiar, així com les habilitats i destreses adequades per a l’exercici de les funcions com a família d’acollida, com tractar de modificar, a través de les diferents sessions impartides , les creences disfuncionals sobre la família biològica que hi pogués haver.

El passat 15 de maig es va celebrar el Dia Internacional de les Famílies que té lloc cada any, per tal de continuar conscienciant la població sobre el paper que té la família a l’educació i la formació dels fills i filles des de la primera infància , així com per fomentar els llaços familiars i la unió familiar.

El lema elegit aquest any va ser «Les tendències demogràfiques i les famílies», posant en valor el paper de la família a la societat, i tenint en compte la creixent diversitat d’estructures i models de convivència familiar que van sorgint, fruit de les transformacions demogràfiques , socials i econòmiques.

En aquest sentit, la societat continua adaptant-se als nous rols que tant dones com homes exerceixen, conformant estructures familiars poc convencionals que conviuen amb el model de família tradicional. En aquesta conjuntura, l’acolliment familiar s’estima com una alternativa més favorable per a un menor d’edat de 0 a 17 anys, ja que garanteix el dret a créixer en un ambient familiar.

Propera formació adreçada a famílies a Múrcia

El Servei d’Acolliment Familiar Temporal i/o Urgència en família aliena de persones menors Tutelades, gestionat per FSC i el Grup Lagunduz, té previst fer una nova formació a Múrcia adreçada a famílies. Fonamentalment, per al Servei d’Urgència, i el Programa d’Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT), programes adreçats a menors de 0 a 6 anys (en el cas del Servei d’Urgència) i de 0 a 17 anys (pel que fa a ACOFAMT).

Les persones que s’ofereixin per a l’acolliment familiar han d’assistir a les sessions informatives i de preparació que s’organitzin, a celebrar durant aquest mes de maig i/o el proper mes de juny.

Els requisits que han de complir les famílies sol·licitants són:

  • Tenir plena capacitat d obrar.
  • Comptar amb residència efectiva i habitual al territori de la Regió de Múrcia.
  • Estar d’acord a sotmetre’s als processos d’estudi i valoració per determinar-ne l’adequació per a l’acolliment familiar del tipus que heu sol·licitat.
  • Acceptar el seguiment familiar per part de l’entitat pública (orientació i assessorament).
  • A més, cal tenir en compte que no s’accepten oferiments que impliquin prejudicis o discriminació per raó de sexe, raça, característiques ètniques o altres circumstàncies de les persones menors d’edat.

Procediment de selecció de famílies

En el procediment de selecció, es durà a terme una valoració psicosocial de famílies que s’ofereixen per a l’acolliment familiar temporal, per a estades en caps de setmana o períodes de vacances o l’acolliment de forma permanent de persones menors d’edat tutelades per la comunitat autònoma de la Regió de Múrcia.

En aquesta valoració, es tindrà en compte la seva situació familiar i aptitud educadora, la seva capacitat per atendre adequadament les necessitats de tota índole del menor o menors de què es tracti, la congruència entre la seva motivació i la naturalesa i finalitat de l’acolliment segons la modalitat, així com la disposició a facilitar el compliment dels objectius del pla individual datenció i, si nhi hagués, del programa de reintegració familiar, afavorint la relació del menor amb la seva família de procedència.

De la mateixa manera, cal assenyalar que el règim de visites podrà tenir lloc a les instal·lacions de FSC a Múrcia quan així ho aconselli l’interès superior del menor i el dret a la privadesa de les famílies de procedència i acollidora.

Finalment, quan el tipus d’acolliment ho aconselli així, es valorarà l’adequació de l’edat de les famílies acollidores amb la del menor acollit, així com la relació prèvia entre ells, prioritzant, llevat que l’interès del menor aconselli una altra cosa, a les persones que, pertanyent a la família extensa, reuneixin condicions adequades per a l’acolliment.


COM PODER SER FAMÍLIA D’ACOLLIDA?

Si estàs interessat/da en ser família d’acollida, pots sol·licitar més informació a:

CONSELLERIA DE DONA, IGUALTAT, LGTBI, FAMÍLIES, POLÍTICA SOCIAL I TRANSPARÈNCIA

Direcció General de Famílies i Protecció de Menors

https://acoge.carm.es

UTE ACOFAMT

C/ Olof Palme, 7, baix. Múrcia
Telf.: 968200400 i 968209628
E-mail:  coord.acofamt@utelagunduzfsyc.org