Centre d'Acollida Immediata pera víctimes de la violència masclista a Àlaba

La gestió del Centre Foral d’Acollida Immediata, dependent de l’Institut Foral de Benestar Social (IFBS) d’Àlaba suposa l’atenció, des d’una perspectiva de gènere, psicosocioeducativa i acompanyament social a les dones víctimes de la violència masclista que accedeixen al centre, així com a les persones dependents al seu càrrec.

Es tracta d’un centre residencial, de curta estada, que acull dones víctimes de maltractament domèstic amb immediatesa i durant el període necessari per a la valoració de les seves necessitats amb caràcter previ a la seva derivació al recurs més idoni.

El Centre ofereix un allotjament segur i protegit per a dones que havent patit violència de gènere han de sortir del domicili, ja sigui de forma urgent o programada

El Centre d’Acollida Immediata (CAI) presta una atenció especialitzada durant 24 hores els 365 dies de l’any, reforçant l’acompanyament de les dones, els seus fills/es i persones dependents, a través d’un equip psico-socio-educatiu que dóna suport a la víctima cap a la vida autònoma, mantenint com a objectius la seva seguretat i la dels nens, nenes i adolescents, la desvinculació amb l’agressor i l’establiment del seu itinerari personal.

Tant les persones que componen l’equip tècnic com l’educatiu estan formades i presenten àmplia experiència laboral en l’àmbit dels Serveis Socials, la Igualtat entre Dones i Homes i la Violència de Gènere.

El personal està format per un equip tècnic (Direcció, Treballadora Social i Educadora Social) i un equip educatiu format per 5 Integradores Socials.