La Fundació Salut i Comunitat (FSC) dirigeix ​​i gestiona des del juliol del 2021 el Servei d’Acompanyament en Itineraris d’Inserció Laboral (SAIIL), de titularitat de l’Ajuntament d’Alacant. És un servei que va gestionar la nostra entitat amb anterioritat (2001-2017). El nombre de contractacions el 2022 va ser de 78 persones.

En aquest servei s’atenen persones amb dificultats d’inserció laboral i formativa derivades des dels serveis socials d’atenció primària municipals. La seva finalitat és millorar l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social mitjançant la definició d’itineraris individualitzats de formació i acompanyament per reforçar les seves habilitats per a la inserció sociolaboral.

Per fer-ho, es duen a terme activitats grupals d’atenció directa amb les persones usuàries, com ara tallers monogràfics, grups de cerca activa d’ocupació o dinàmiques grupals. També activitats individuals, com entrevistes individualitzades, tutories de seguiment i suport durant el procés d’inclusió i acompanyament a recursos.

Complementàriament, també es realitzen activitats de gestió interna, com ara prospecció i coordinació amb recursos i programes formatius, prospecció i coordinació amb empreses i ocupadors locals o coordinació amb recursos i serveis socials.

Alguns dels requisits per poder ser beneficiari/ària de les prestacions ofertes pel servei són tenir entre 16 i 55 anys, disposar de permís de treball i residència (en el cas de persones d’origen estranger) i, en cas de tenir responsabilitats familiars, comptar amb suports familiars o d’una altra índole que permeti acudir al servei i comptar amb certa disponibilitat horària per a la formació i/o la recerca de feina.

Cal destacar que durant l’any passat es van atendre un total de 378 persones, majoritàriament dones (57,9%) davant d’homes (42,1%). D’altra banda, hi va haver una demanda més gran del servei per part de persones de 16 a 44 anys, sent significatiu l’augment d’itineraris a les dues franges d’edat d’aquest grup de persones (16-24 i 25-44), mentre que va disminuir el nombre de persones ateses de més de 44 anys.

Pel que fa al nivell d’estudis, un 80% de les persones ateses no havien finalitzat els estudis obligatoris i podrien ser considerades analfabetes funcionals, ja que no disposaven de les habilitats competencials necessàries per manejar-se en contextos que poguessin implicar el processament d’informació escrita.

Pel que fa a les nacionalitats, es va atendre gairebé en la mateixa proporció població nacional (53%) que estrangera (47%). Les persones estrangeres que van acudir al SAIIL van augmentar, en comparació dels darrers tres anys, sobretot la població llatinoamericana i la procedent de països de l’est.

D’altra banda, durant l’any 2022 es va derivar un total de 416 persones al servei. La valoració del procés de selecció-acollida va ser positiva i es va fer un total de 378 itineraris d’inserció. En aquest sentit, es va treballar amb un 91% de les persones derivades i es van dur a terme processos d’acolliment i itineraris d’inserció de gairebé totes les persones derivades. A més, les derivacions realitzades des dels equips base de zona es van ajustar al perfil que s’atén i es va respondre a les necessitats específiques d’ocupació i formació.

Així mateix, una altra dada significativa és que va augmentar el nombre de persones que van valorar el SAIIL com una oportunitat de millorar el nivell d’ocupabilitat i van decidir incorporar-se i iniciar un itinerari d’inserció formatiu laboral. En aquest sentit, durant el passat any, el nombre d’itineraris dissenyats va ser superior als realitzats en anys anteriors.

Cal destacar també que la coordinació amb els centres de serveis socials municipals va permetre optimitzar el circuit d’atenció, millorant la transmissió d’informació i la qualitat de la intervenció realitzada amb les persones usuàries.

Pel que fa a les dimensions de millora i/o noves necessitats detectades per part del servei, cal assenyalar la necessitat d’intensificar la prospecció i la relació amb el teixit empresarial local per potenciar la inserció laboral de les persones usuàries del SAIIL. Una de les claus en aquesta relació amb les empreses continua sent garantir el seguiment laboral/formatiu (acompanyament en el període dadaptació al lloc) del treballador/a, durant un període mínim de 3 a 6 mesos.

Aquest aspecte facilita que el servei sigui considerat per les empreses com a recurs que ofereix una resposta eficaç a l’hora de sol·licitar personal amb perfils professionals de baixa qualificació.

En aquesta mateixa direcció, es valora la necessitat de promoure la contractació de les persones usuàries en empreses d’ocupació protegida i/o amb contractes d’inserció, ja que els resultats obtinguts amb aquelles persones usuàries que han passat per aquest tipus d’entitats han millorat possibilitats d’accés a l’ocupació, així com els nivells d’ocupabilitat.

Finalment, assenyalar que l’any 2022 es van aconseguir 15 noves contractacions i 6 persones van renovar els contractes signats el 2021. A més, 3 persones que van iniciar els seus processos d’inserció laboral fa dos anys, van aconseguir un contracte indefinit per formar part de la plantilla estable empresa. Aquesta informació fa referència a treballadors/ores contractats per una empresa d’inserció: Projecte Lázaro.