Les persones d’edat avançada consumidores de drogues són una població vulnerable, que presenta un estat de salut deteriorat, amb necessitats específiques, malalties cròniques i pèrdua de qualitat de vida a causa de la seva addicció i trajectòria de vida.

El projecte europeu BeTrAD ( “Better Treatment for Aging Drug User” / “Millors Tractaments per a les persones Consumidores de Drogues d’edat avançada”), en què ha participat la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha finalitzat recentment. Conjuntament amb els nostres socis del projecte, entre ells el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, hem desenvolupat diverses eines, de les que ja vam informar en una notícia anterior, perquè els professionals de la salut i els serveis socials s’adaptin a les necessitats canviants de les persones consumidores de drogues que envelleixen.

Sobre la base dels resultats del projecte, s’han preparat unes recomanacions per a millorar les polítiques i la pràctica professional amb persones consumidores de drogues de edat avançada. Gran part de les recomanacions són comuns per a tots els països participants, tot i que algunes són específiques per a Espanya. Les que es dirigeixen al conjunt d’Europa són:

– S’han d’establir polítiques europees i nacionals específiques adreçades a persones grans consumidores de drogues.

Des de l’àmbit polític s’han de desenvolupar polítiques, estratègies i plans d’acció destinats a millorar el tractament i els serveis per atendre les necessitats de persones consumidores de drogues que envelleixen.

– Millorar l’avaluació de la situació de les persones consumidores de drogues d’edat avançada.  

 1. Millorar el monitoratge i anàlisi de les dades epidemiològiques sobre l’ús de drogues considerant el grup d’edat de 40 anys o més, sense establir un límit d’edat superior. Ara, per exemple, a Espanya les enquestes només inclouen població fins als 65 anys.
 2. Investigar de forma diferenciada diversos grups de consumidors de drogues que estan envellint (pacients en substitució amb metadona, consumidors problemàtics, usuaris de múltiples drogues…).
 3. Implementar investigacions quantitatives i qualitatives sobre l’envelliment i l’ús de drogues per tenir un millor coneixement de les necessitats especials de la població objectiu
 4. Donar suport a la transferència de la recerca a la pràctica (projectes, serveis i instal·lacions).

– Adaptar serveis ja existents per abordar l’envelliment de persones consumidores de drogues i/o crear serveis especialitzats i programes específics.

 1. Involucrar la població objectiu (40 anys o més) en el disseny dels serveis o programes.
 2. Introduir la “perspectiva d’edat” en l’atenció a problemes de drogues ja existent.
 3. Incorporar l’abordatge dels problemes relacionats amb l’ús de drogues i la dependència (ja siguin per consum de drogues legals o il·legals) en els serveis d’atenció geriàtrica.
 4. Desenvolupar programes i serveis per a consumidors de drogues que envelleixen des d’un enfocament multidisciplinari, brindant-los cures en l’àmbit geriàtric i psicològic, atenent les seves necessitats específiques i no només enfocats a la teràpia farmacològica.
 5. Construir i donar suport xarxes i cooperació entre el sistema d’atenció primària, serveis d’atenció de drogues, serveis socials i xarxa d’atenció de salut mental.
 6. Introduir o intensificar l’atenció psicològica ia les malalties pròpies de la vellesa en els serveis d’atenció a les drogodependències, ja que les persones que usen drogues majors s’han d’enfrontar a símptomes d’envelliment físic prematur, trastorns psicològics o psiquiàtrics complexos i inici prematur de demència:
  • Incloure eines de cribratge per avaluar el deteriorament cognitiu en els serveis d’atenció a les drogodependències.
  • Incorporar programes de rehabilitació cognitiva en els serveis d’atenció a les drogodependències que treballen amb consumidors majors de drogues.
  • Incloure el tractament de les úlceres i ferides.
 1. Establir serveis/programes d’allotjament basats en models de “Housing-first” per a consumidors majors de drogues que viuen en condicions inestables.
 2. Crear serveis socials i psiquiàtrics de baixa exigència.
 3. Establir sales de consum supervisat de baix llindar.
 4. Introduir el maneig del dolor i les cures pal·liatives per a aquest grup diana.
 5. Introduir l’acompanyament psicosocial en el final de la vida a persones que usen drogues.
 6. Introduir la cura dental de baix llindar.
 7. Promoure la formació contínua adreçada a professionals de diferents disciplines que atenen els consumidors de drogues que envelleixen (addicció a les drogues, geriatria, atenció primària de salut…).
 8. Optimitzar els tractaments de substitució d’opioides: tractaments més diversos i més flexibles per adaptar-los a les característiques i dificultats d’aquest grup.
 9. Redefinir els criteris d’inclusió dels serveis de geriatria, de manera que no només es contempli l’edat sinó també altres criteris, com l’índex de fragilitat (índex de fragilitat per a gent gran – FIFE) o altres instruments de mesura.

– Prevenció d’aïllament i exclusió social.

 1. Promoure el suport de companys o voluntaris.
 2. Implantar intervencions d’atenció domiciliària i més serveis socials de proximitat.
 3. Oferir grups de treball específics per a la població objectiu i altres subcategories, segons les seves necessitats o interessos especials.
 4. Organitzar activitats o esdeveniments socials per a aquest grup.
 5. Implantar els criteris de la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut de l’OMS (CIF) en la planificació de l’atenció.

Accés al document complet en espanyol: https://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/projectes_internacionals/betrad_arxius/National-Report-BETRAD_OK_online.pdf