L’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha presentat recentment els resultats del 2022 del Circuit d’Adiccions. El circuit està format, entre altres serveis, pel Pis Terapèutic “Cosmos” i el Pis Terapèutic “Teodoro Llorente”, situats a la ciutat de Barcelona. Ambdós serveis treballen per aconseguir l’abstinència de les persones usuàries que hi resideixen, amb la mirada posada en la seva reinserció, tractant d’aconseguir amb això el major grau d’autonomia possible d’aquestes persones.

D’acord amb les dades presentades, el Pis Terapèutic “Cosmos” de FSC va presentar els següents resultats durant el passat any 2022:

 • Es van atendre 36 persones, de les quals 32 van ser homes i 4 dones. La xifra total va ser inferior en comparació a la del 2021. Tot i així, es destaca l’augment dels dies d’estada en el recurs, amb una mitjana de 31 dies més.
 • L?edat mitjana dels homes atesos va ser de 39,5 anys i, en el cas de les dones, de 43 anys.
 • Pel que fa a les drogues que van motivar l’ingrés, van ser la cocaïna i l’alcohol, fonamentalment tant en homes com en dones. Ambdues substàncies van ser motiu de demanda de tractament, tant per separat (en ser una la principal i l’altra la secundària) com en combinació.
 • Totes les dones ateses van presentar patologia dual i, en el cas dels homes, un 50%. Aquesta característica va requerir la coordinació entre l‟equip educatiu del pis terapèutic i els serveis de referència (generalment, els centres d‟atenció i seguiment a les drogodependències, CAS), per tal de consensuar la línia d‟intervenció il‟acompanyament per a la persona usuària , sempre amb la participació activa d’aquesta com a beneficiària principal del seu nou projecte de vida.
 • El 41,6% de les persones ateses van finalitzar el tractament amb alta terapèutica (2,8% dones i 38,8% homes). Es destaca la disminució de les altes voluntàries, passant del 34,4% el 2021 al 8,3% el 2022, així com de les sortides en qualitat de canvi de procés, passant del 25% el 2021 al 8,3% el 2022 .

Pel que fa al Pis Terapèutic “Teodoro Llorente” de FSC , els resultats més destacats de 2022 van ser els següents:

 • Es van atendre 44 persones, de les quals 32 van ser homes i 12 dones. La xifra total va ser lleugerament superior a la de l’any anterior, aleshores es va atendre 36 persones.
 • El perfil de la persona usuària no dista dels anys anteriors: home, solter, amb una mitjana d’edat de 35 anys, sense fills, que viu amb els pares i que disposa de recursos econòmics, si bé insuficients, per la qual cosa necessita ajuda familiar per costejar-ne el tractament.
 • El 68,2% de les persones que van finalitzar el tractament ho van fer amb alta terapèutica. Pel que fa a les altes terapèutiques, les dones la van obtenir en un 50% i els homes en un 75%.

Aquest valor posa de manifest, de nou, que no només hi ha més dificultat per part de les dones per accedir als tractaments, sinó que el transitar i mantenir-s’hi és una cosa també costosa. La resta de les persones que van finalitzar el seu tractament ho van fer en un 7,8% de manera voluntària (sense diferències significatives per qüestió de gènere), un 15,7% ho van fer per incompliment greu dels acords establerts al contracte terapèutic (en proporció 1 a 3 entre homes i dones) i un 6% van fer un alta per derivació a altres tractaments (generalment, de tipus ambulatori).

 • La principal substància que va motivar el tractament va ser l’alcohol en un 48%, i la cocaïna en un 39%; ambdues substàncies es van consumir per separat o de manera combinada. En el cas dels homes, no s’hi van apreciar diferències significatives, si bé en el cas de les dones, l’alcohol va ser la substància principal que va generar el motiu de demanda de tractament residencial intensiu.
 • El 77% de les persones ateses van presentar patologia mental o de personalitat associada.
 • El 91,7% de les persones ateses van ser derivades des de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) de Catalunya, mentre que 7 persones (un 8,3%) van acudir al tractament per iniciativa pròpia, atès que coneixien altres recursos propis del circuit o per ser persones que en el passat havien fet tractament al servei.
 • El 45% de les persones que van finalitzar el tractament derivades de la Comunitat Terapèutica Riera Major van continuar al programa de Pis de Reinserció, per donar continuïtat, consolidant l’abstinència i construint un projecte d’autonomia propi de forma més progressiva.

Així mateix, volem destacar l’esforç realitzat des dels pisos terapèutics de FSC per continuar oferint durant un any més la qualitat més gran en l’atenció i en l’acompanyament individual i grupal de les persones usuàries d’aquests serveis.

A més, volem posar en valor els bons resultats del grup específic de gènere creat per a dones als dos serveis amb anterioritat a l’inici de la pandèmia, on poder escoltar i amplificar les seves veus, alhora que s’ha seguit oferint un espai de construcció de sororitat , d’autoestima i d’apoderament.