El seu nom és MPC, té 16 anys, i fins ara ha estat usuària del Projecte Educatiu del Centre d’Atenció Especialitzada a Menors (CAEM) Vall de Cayón, servei de la Direcció General de Serveis Socials del Govern de Cantàbria, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz.

Recentment, ha rebut l’alta terapèutica al servei, havent finalitzat amb èxit totes les  fases del procés  psicoeducatiu. A més d’haver rebut una intervenció individualitzada i adequada a les seves característiques i interessos personals, la jove ha participat en el projecte Erasmus+ El Dia Després (DAF Project, de l’anglès: The Day After Project), completant amb gran interès totes les sessions de els tallers integrats a l’acció formativa, i obtenint així mateix el certificat europeu “Youth Pass” que reconeix i valida l’aprenentatge no formal adquirit.

Aquest fet, sumat als bons resultats acadèmics que ha obtingut la jove en el darrer any de formació reglada corresponent a l’ESO, li ha facilitat poder accedir al seu primer contracte laboral. Aquesta primera ocupació ha consistit en l’exercici de funcions com a auxiliar administrativa a la Universitat de Cantàbria, concretament en una startup, ubicada al Centre de Desenvolupament Tecnològic d’aquesta universitat, dedicada a atendre les demandes d’allotjament dels estudiants universitaris, docents /es i investigadors/es, així com a resoldre les diferents necessitats.

“Aquesta experiència laboral primerenca m’ha servit, entre altres coses, per compartir moments i espais, tant amb companys/es de treball com amb els clients, i aproximar-me amb la meva tasca a l’àmbit laboral, havent après molt a la pràctica professional diària”, assenyala la jove.

Al que afegeix Alfonso Nicholls, director del Centre d’Atenció Especialitzada a Menors (CAEM) “Vall de Cayón”, “tot això l’ha animat molt i també ha augmentat la seva motivació per assolir els seus objectius acadèmics, plantejant-se seriosament en aquests moments començar el Batxillerat en la modalitat cientificotecnològica, per poder accedir a estudis superiors de la branca de Ciències de la Salut, concretament per poder estudiar el Grau de Medicina, ateses les bones notes que ha obtingut durant l’ESO. Es tracta, sens dubte, d‟un cas d‟èxit que volem compartir, del qual ens sentim molt orgullosos/es, fruit d‟una bona intervenció realitzada per part de l‟equip de professionals del servei, de l‟esforç de la jove i del suport familiar rebut” , matisa el director del CAEM “Vall de Cayón”.

A més -matisa Alfonso Nicholls- “aquesta experiència laboral no només ha estat beneficiosa per ajudar-lo en la seva projecció professional. També, les tasques que ha realitzat a la feina -suport a compres, gestió documental, facturació, atenció a l’alumnat, entre d’altres…-, sumades a la confiança que li ha donat; per exemple, a l’hora d’usar una targeta de crèdit d’empresa, us han ajudat a créixer personalment, tot millorant-ne l’autoestima, l’autoconcepte i l’autoimatge”.

El Projecte El Dia Després (Projecte DAF) busca desenvolupar un model de formació adreçat a joves en risc d’exclusió social atesos en residències o albergs per a menors en el marc del Sistema de Protecció de la Infància i l’Adolescència. L‟objectiu d‟aquest model formatiu és promoure l‟adquisició de competències clau per afavorir la transició des de l‟adolescència/joventut fins al‟edat adulta i facilitar l‟accés al mercat laboral.

Més informació: https://dayafterproject.eu/es/