El document, realitzat a manera de guia per l’Observatori Noctambul els i les de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), que ha estat finançat pel Pla Nacional Sobre Drogues, s’ha donat a conèixer avui, amb motiu del Dia Internacional de la Dona , des del portal de FSC www.drogasgenero.info. La guia presenta xifres i dades sobre les violències sexuals i les seves diferents expressions. Es tracta d’un recull d’estadístiques actualitzades sobre violències sexuals, salut, consum de drogues i oci nocturn i inclou interessants reflexions sobre tot això.

Les dades, d’abast estatal, procedeixen d’espais web, portals estadístiques, informes de recerca i altres recursos que els sistematitzen, analitzen i interpreten. El document ofereix les dades més rellevants relatives a les violències sexuals des de l’àmbit de la salut i el consum de substàncies, així com en relació a aquelles violències que tenen lloc en els espais d’oci nocturn. També, es posa el focus en les agressions sexuals múltiples que s’han produït al llarg dels darrers anys.

Finalment, inclou un apartat en el qual es relacionen les dades numèriques de cada secció i s’analitzen com s’interseccionen entre ells. En aquest sentit, per contextualitzar i entrellaçar les dades exposades al llarg de la guia, es realitza una anàlisi per oferir una visió en conjunt. Aquesta informació es presenta en els següents subepígrafs:

5.1. Conclusions sobre les dades generals de violència sexual.

Entre altres conclusions, s’assenyala que molts dels portals estadístiques relaten el mapa de les violències sexuals a partir d’el nombre exacte de les denúncies interposades i obliden les xifres de milers de dones que també han patit violència sexual, que no han denunciat.

5.2. Conclusions sobre les dades d’agressions múltiples.

Les dades mostren que les agressions sexuals múltiples són fonamentalment agressions més violentes i fins i tot més humiliants, si cap.

5.3. Conclusions sobre les dades de violències sexuals, salut i consum de drogues.

L’alcohol és la droga més present en els contextos d’oci nocturn. No obstant això, la percepció social de l’consum és diferent i desigual en funció de l’gènere, cosa que té un impacte clar en la justificació dels agressors i/o la culpabilització de les dones agredides.

5.4. Conclusions de violència sexual i oci nocturn.

Entre d’altres aspectes, s’indica que hi ha una penalització de les dones per expressar la seva sexualitat, per ocupar un espai -el públic- que tradicionalment no els ha pertangut i per consumir substàncies.

Des de l’Observatori Noctambul els i les de la Fundació Salut i Comunitat, esperen que aquestes dades resultin d’utilitat per a visibilitzar les altes i preocupants taxes d’incidència i prevalença de les violències sexuals i, amb això, sempre des d’una perspectiva crítica de gènere, contribuir a seva eradicació.