El 3 de març passat, es va realitzar una trobada virtual de professionals de l’Àrea d’Atenció a la Dependència i d’Infància i Adolescència de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i del Grup Lagunduz, sota el títol “Avaluació de les competències personals i professionals a la iniciativa EDD 3+. Llibre de casos”.

La formació es va realitzar mitjançant el format de webinari, reunint més de 80 professionals -personal directiu i tècnic- que intervenen amb nens, nenes i adolescents, així com amb persones amb diversitat funcional i amb les famílies de les mateixes, enteses aquestes en un sentit ampli. També hi va assistir personal directiu de l’àrea, així com el director tècnic de FSC, Xavier Ferrer.

La jornada va ser inaugurada per Manel Alcaide, gerent de l’entitat, que va tenir unes paraules emotives, en relació amb els esdeveniments tan tristos que estan passant actualment a la guerra d’Ucraïna i que va desitjar que la jornada fos molt pròspera per a tots els professionals de lentitat. A la seva presentació, va destacar que la iniciativa EDD3+ (El Dia Després) és tant un projecte de present com de futur en la intervenció amb nens, nenes i adolescents (NNA).

Cal destacar que la iniciativa EDD+ és un projecte ampli que serveix com a guia d’actuació teòrica als/les professionals que atenen els nens, nenes i joves a l’entitat, dissenyada des d’una mirada eminentment pràctica, de manera que podem distingir 3 grans àrees d’intervenció que es detallen tot seguit.

Es tracta de l’ àrea terapèutica , on s’emmarca la intervenció amb realitat virtual, realitzada a través de l’aplicació PSIUS/AMELIA, i el programa d’intervenció terapèutica “ VIDA ” – Vinculació per a la Intervenció basada en la Dialèctic-Conductual i l’Acceptació -, de l’ àrea socioeducativa , que aporta els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries, tant personalment com professionalment, per facilitar l’accés al mercat laboral dels i les joves que viuen en el recurs d’acolliment residencial, en què s’incorpora un mòdul específic dirigit a joves migrants i, finalment, de l’ àrea familiar .

És a l’àrea familiar, on sempre que la intervenció ho permeti i en funció de cada cas concret, s’inclou els pares/mares i/o cuidadors/es principals, dins de la intervenció desenvolupada en qualitat de “coterapeutes”. Així mateix, se’ls aporta els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per realitzar la seva funció amb les majors garanties d’èxit i se’ls capacita a través del treball sobre una sèrie de competències parentals específiques que serveixen per donar una continuïtat al treball terapèutic dins i fora del entorn residencial, augmentant així l’eficàcia en la intervenció.

Durant la jornada, moderada des de la direcció de l’àrea d’infància i adolescència, es van treballar, mitjançant l’exposició realitzada pel nostre company Sergio Castelló, aspectes tan rellevants com el procés avaluatiu de competències dins la iniciativa EDD 3+ a través de la tècnica d’ avaluació 360 i de l’aplicació FORMs. Gràcies a aquest sistema, es pretén obtenir una valoració de les competències apreses durant el procés formatiu del mòdul socioeducatiu de l’EDD per part de les diferents persones relacionades amb el nen, la nena i l’adolescent avaluat.

Després d’aquesta intervenció, el nostre company Daniel Urbina, director del Centre d’Acollida de Menors (CAM) d’Ateca, a Saragossa, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, va exposar un sistema unificat de recopilació de tota la informació disponible sobre cada nen, nena i/o adolescent atès a cada recurs, permetent estructurar la informació, en funció del model d’intervenció proposat al programa “ VIDA ”.

Un aspecte rellevant en la formació, i molt valorat per part dels assistents, va ser la incorporació d’un “llibre de casos” , dins dels materials que facilitaran la intervenció terapèutica amb els nens, nenes i adolescents, al que s’incorporen casos atesos a cadascun dels centres, a manera de “receptari”.

En el darrer bloc formatiu de la sessió, que també va ser presentat per Sergio Castelló, es va donar a conèixer, dins de la iniciativa EDD 3+, el recurs “ Competències Educatives Parentales ” que pretén, a través de vídeos inspiradors realitzats pels equips de família d’ACOFAMT, CANGURO i RUPTURE, programes gestionats i dirigits per FSC, l’acompanyament a famílies i/o cuidadors/es en el repte de la criança dels joves, facilitant així les anomenades “escoles de pares”. De manera que, a través de l’eina del vídeo com a principal eina psicoeducativa, es busca la formació de 12 competències parentals amb famílies d’una manera més innovadora i adaptada a les expectatives i necessitats de la societat actual.

Finalment, cal destacar que aquesta és la primera jornada formativa de moltes altres que es duran a terme durant aquest any, però que, a diferència de la realitzada, es duran a terme de forma presencial a cadascun dels recursos gestionats per FSC i el Grup Lagunduz, serveis en què s’acabarà d’implantar la iniciativa ” EDD 3+: Model d’intervenció educatiu i terapèutic per afavorir el trànsit a la vida adulta i la inserció sociolaboral”.

Més de 80 professionals de FSC assisteixen a les jornades formatives sobre l'avaluació de la iniciativa EDD 3+