Durant aquest estiu, després de la incorporació dels últims centres adjudicats a la Fundació Salut i Comunitat (FSC) per part de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, s’ha posat en marxa el pla de formació contínua dirigit als/es professionals de l’educació en 11 dels centres d’acollida de menors ubicats a la Comunitat Valenciana. Alguns d’aquests serveis estan gestionats per la nostra entitat en consorci amb l’Associació Lagunduz.

Un dels objectius principals d’aquest pla és homogeneïtzar la intervenció en els diferents centres, en base al nostre Model de Competència, de Capacitació o de Potenciació. Es tracta d’un enfocament que s’assenta en la creença que les persones són competents per créixer i desenvolupar-se i influir en el seu entorn, i tenen qualitats que els permeten superar les condicions adverses a què s’enfronten.

A més, un altre dels objectius fonamentals d’aquest pla és aconseguir dotar els/les professionals d’uns coneixements teòrics i pràctics que els siguin d’utilitat en el seu quefer quotidià, tenint sempre present que l’eix de la intervenció és el la menor.

En total han estat 161 professionals, entre integradors/es socials, educadors/es, treballadors/es socials, psicòlegs/es i equip directiu dels serveis gestionats per la nostra entitat a Castelló, Altea, el Verger, Benissa, Relleu, l’Alfàs del Pi, Calp i Polop, els destinataris/àries de les accions formatives realitzades. Cal assenyalar també que s’han posat en marxa 11 accions, la majoria d’elles impartides en els mateixos serveis i amb una durada mitjana de 3 hores cadascuna d’elles.

En un primer moment, després de les necessitats detectades per l’equip de direcció d’aquesta àrea d’intervenció de FSC, i les converses mantingudes amb els equips de direcció i coordinació dels centres, es va decidir que la primera acció formativa a impartir es centrés en la elaboració dels programes d’intervenció individual. Cal destacar que aquests programes són l’eix fonamental sobre el qual es vertebra la intervenció personalitzada dels equips professionals.

La formació ha estat impartida per SAF Serveis Psicològics, consultoria castellonenc dirigida pel professional de la nostra entitat Sergio Castelló. Aquesta organització ofereix un assessorament psicològic als/les professionals que conviuen diàriament amb el/la menor.

Els continguts d’aquesta formació van ser consensuats prèviament amb la nostra entitat. I fruit d’aquests espais de coordinació es va incloure, a causa de la cada vegada major incidència en els serveis que gestionem -i en una gran part del territori estatal- una sessió en la qual es pogués donar resposta a com incidir en la intervenció amb menors immigrants no acompanyats.

D’acord amb l’avaluació realitzada després de les sessions formatives, es confirma que els professionals se senten molt satisfets/es amb la proposta formativa rebuda. En aquest sentit, cal destacar que pràcticament la totalitat dels assistents s’ha sentit altament o molt altament satisfets/es amb el curs.També, que l’han considerat molt útil i necessari per al desenvolupament del seu treball diari amb el/la menor.

A cada assistent se li va fer entrega d’un dossier de material que incloïa les eines necessàries per a l’elaboració dels programes d’intervencions d’acord amb el projecte educatiu de l’entitat. Aquests materials, que s’han publicat a la plataforma tecnològica de treball interactiu de FSC, també han estat valorats pel 100% dels assistents com a molt positius i ajustats a la seva realitat professional.

Després de les sessions formatives, i amb l’objectiu de comprovar l’aprofitament de les mateixes, s’han establert unes sessions de seguiment i treball pràctic dels plans d’intervenció reals dissenyats en cada recurs assistencial. S’espera que, d’aquesta manera, es pugui seguir aprofundint en els coneixements adquirits.