La institució acaba de comunicar la concessió d’una ajuda de 19.514,40 € per al Centre d’Intervenció de Baixa Exigència per Drogodependents situat en aquesta ciutat. Aquesta subvenció en matèria d’atenció i prevenció de les drogodependències suposa una disminució del 12% respecte a la rebuda l’any passat des d’aquest mateix organisme.

L'Ajuntament de Castelló renova la subvenció al Centre d'Intervenció de Baixa Exigència per a Drogodependents (CIBE) de FSCDes de la Fundació Salut i Comunitat es valora positivament i s’agraeix aquest suport econòmic, donades les dificultats per les quals estan travessant nombroses administracions.

Durant el 2012 aquest servei s’ha vist també afectat per una retallada significativa de l’ajuda que anualment li concedeix la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, reducció que ha estat d’ordre molt superior.

Malgrat això, la subvenció concedida per l’Ajuntament de Castelló va a contribuir a mantenir la viabilitat d’aquest servei, d’aquí la valoració que es fa d’aquesta concessió.

Segons explica la directora del CIBE de Castelló, Belén Sánchez, “aquest any hem hagut de reduir els serveis nocturns, tot i que el desenvolupament dels diürns està compensant en la mesura del possible els inconvenients per als usuaris derivats d’aquests canvis, no havent disminuït l’ocupació del servei“.

Durant l’any 2011 el centre va atendre a 294 persones diferents, de les quals 80 són usuaris que van accedir per primera vegada a aquest.

FSC és una de les entitats amb més experiència en programes de reducció de danys a nivell estatal. L’objectiu d’aquests dispositius d’atenció és la millora de la qualitat de vida i la promoció de la salut entre persones que es troben en situació de risc o exclusió social per consum de drogues.

El CIBE de Castelló és un recurs d’atenció a drogodependents en actiu que presta els seus serveis des de 1997, adoptant una perspectiva de reducció del dany ocasionat pel consum de substàncies psicoactives i amb una intervenció de caràcter sanitari i psicosocial. Des de la seva posada en marxa ha atès més de 3.500 veïns de Castelló i el seu entorn.