Un total de 7 famílies han participat en el curs de formació de famílies d’acollida en aquesta ciutat, organitzat pel Programa d’Acolliment Familiar d’Urgència-Diagnòstic de menors tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. L’objectiu d’aquest projecte és afavorir la integració de menors en llars de Famílies d’Urgència i Diagnòstic que, sent les més adequades, cobreixin temporalment totes les seves necessitats.

La Fundació Salut i Comunitat informa a Múrcia sobre el Programa d'Acolliment Familiar de menors de 6 anys

En total, s’han realitzat 4 sessions de formació entre els mesos de setembre i octubre, d’aproximadament tres hores de durada, dirigides a capacitar les famílies que han sol·licitat participar, com acollidores, en aquest programa gestionat per la Fundació Salut i Comunitat ( FSC).

  Els objectius específics de la formació han estat: informar les famílies interessades en el programa sobre el procediment i funcionament del Servei de Protecció de Menors, així com conscienciar-los dels diferents recursos de protecció disponibles; oferir-los informació sobre el programa; entrenar a aquestes famílies perquè puguin enfrontar-se a la nova situació familiar o orientar-les amb experiències reals, entre altres objectius plantejats.

Les sessions han consistit en una part teòrica impartida per l’equip tècnic del Servei de Protecció de Menors i l’equip tècnic de FSC, integrat per dues treballadores socials i una psicòloga. Pel que fa a la part pràctica, ha constat de la realització de diferents exercicis i grups de debat amb les futures famílies cangur.

Durant el curs s’han realitzat diverses activitats i dinàmiques de grup, sol·licitant la col·laboració, participació i suport de les famílies, per tal de tractar de fer les sessions més dinàmiques i participatives.

Les tècniques metodològiques utilitzades en la formació han estat: pluja d’idees; vídeos de casos reals d’acolliment; “Role playing”, discussions guiades; activitats en parelles; relats de l’experiència d’una família acollidora i d’una família d’origen.

Després de la realització de cadascuna de les sessions, se’ls ha proporcionat a les famílies un qüestionari d’avaluació per poder comptar amb una valoració final, a manera d’avaluació de resultats de la formació.

Finalment, us presentem alguns aspectes bàsics informatius del programa, a manera de pregunta-resposta:

QUÈ ÉS L’ACOLLIMENT URGÈNCIA DIAGNÒSTIC?

És un tipus d’acolliment imprevisible en el seu començament, exigeix gran disponibilitat per part de les famílies acollidores, en dia i hora.

QUANT TEMPS DURA L’ACOLLIMENT URGÈNCIA DIAGNÒSTIC?

Els/les menors acollits s’incorporaran per un període curt de temps a una família normalitzada (evitant l’internament), rebent cures, atencions, estimulació i afectes també de la resta de membres de la família.

QUI POT SER UNA FAMÍLIA D’ACOLLIDA CANGUR?

Qualsevol persona o família que ofereixi un ambient familiar i afectiu adequat per a un menor, d’acord amb els criteris establerts per l’organisme de protecció de menors. Cal assenyalar que en el cas que es tracti d’una parella, un dels dos dedicarà atenció completa.

QUÈ MENORS ESPEREN SER ACOLLITS/ES?

Nens, nenes i grups de germans/es amb edats entre 0 i 6 anys tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

QUÈ SUPORTS REP LA FAMÍLIA D’ACOLLIDA?

Comptarà amb suport continu d’un equip de professionals especialitzat que s’encarregarà de proporcionar:

  • Orientació i assessorament.
  • Formació com acollidors, un cop seleccionats.
  • Seguiment per un equip tècnic especialitzat durant el temps que duri l’acolliment.
  • Suport social i emocional.

COM PODER SER FAMÍLIA D’ACOLLIDA?

Si estàs interessat / da en ser família d’acollida, pots sol·licitar més informació a:

CONSELLERIA DE FAMÍLIA I IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
Direcció General de Família i Polítiques Socials
www.carm.es/psocial

UTE CANGURO
C / Olof Palme, 7, baix. Múrcia
Telf .: 968.209.628
Correu electrònic: coord.canguro@utelagunduzfsyc.org