La Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb el Grup Lagunduz, ha iniciat aquest mes de juny la gestió d’aquest servei, de titularitat de la Generalitat Valenciana, d’atenció a nens, nenes i adolescents (NNA) amb necessitats especials del sistema de protecció, amb edats compreses entre els 6 i els 17 anys, ambdues inclusivament, que necessiten una atenció particular per les necessitats especials d’índole física, psíquica o sensorial.

El servei, prestat durant les 24 hores del dia, disposa d’un total de 8 places, en règim d’acolliment residencial com a mesura de protecció per proporcionar a aquests menors un lloc de residència i convivència, així com una atenció orientada al seu desenvolupament holístic i comunitari.

L’estada al centre és d’internament (en situació de tutela o de guarda), amb possibilitat de sortides o visites durant els caps de setmana i vacances dels NNA amb els seus familiars, si així ho requereixen.

Cal destacar a més el caràcter personalitzat del model d’intervenció que es desenvoluparà amb els menors residents en aquest servei. Tots ells disposaran d’un Projecte d’Intervenció Individualitzada (PII), flexible, amb objectius concrets i revisables, d’acord amb el Pla de Protecció de Menors (PPM), elaborat per la Direcció Territorial corresponent de la Vicepresidència i Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

En aquest sentit, seguint el Model d’Atenció Centrada a la Persona (ACP) implementat amb bons resultats a l’Àrea d’Infància i Adolescència de la Fundació Salut i Comunitat, la nostra entitat està reorganitzant els espais del servei, per tal d’augmentar el número d’habitacions individuals existents actualment.

A més, d’acord també amb el model d’ACP, les activitats lúdiques a realitzar en aquesta nova etapa de gestió que s’inicia, tractaran de reflectir més els gustos i les eleccions dels NNA i també facilitaran la participació de tots ells i el foment de conductes socials, tenint en compte les seves capacitats cognitives i funcionals.

Respecte a l’equip professional del servei, cal assenyalar que està format per aquestes figures professionals: director/a, psicòleg/loga, treballador/a social, infermer/a, fisioterapeuta, logopeda, 5 educadors/es socials, 9 tècnics/ques superiors de la família de formació professional de serveis socioculturals ia la comunitat, així com 2 professionals de suport de la Generalitat Valenciana, que se sumen a 3 figures d’atenció indirecta més que aportarà la nostra entitat i que es contemplen dins d’aquest contracte d’emergència.

A cada nen, nena o adolescent se li assignarà un educador o educadora de referència, que serà la persona encarregada de detectar i vetllar perquè les necessitats del/de la menor se satisfacin i que actuarà a més com a coordinador o coordinadora amb altres persones professionals de lequip, a més de responsabilitzar-se de la comunicació amb les famílies, dacord amb els principis de qualitat del servei.

Pel que fa a les qüestions generals del servei a prestar, volem incidir en l’experiència de la Fundació Salut i Comunitat en la gestió d’altres serveis d’aquesta tipologia a nivell estatal, a l’hora de treballar la diversitat funcional, amb què es garanteix que els nens, nenes i adolescents que siguin susceptibles de ser acollits/des, siguin coneixedors de la diversitat familiar, per raó d’identitat i expressió de gènere.

La nostra experiència en l’àmbit de la intervenció amb NNA acollits/des al sistema de protecció, així com la solvència tècnica contractada en la intervenció amb persones que presenten diversitat funcional, com és el cas, han estat molt presents a la Conselleria en el moment d’adjudicar aquest contracte d’emergència.

Per aquest motiu, des de la Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz, volem agrair a la Generalitat Valenciana la confiança dipositada en la gestió del contracte d‟emergència d‟aquest servei ia la Congregació Religiosa Hnas. de la Caritat Santa Anna, anterior gestora, pel suport rebut i la generositat en el traspàs, tenint en compte els seus anys de treball al capdavant i els moments delicats que travessa que n’han impedit la continuació.