El sistema recull l’anàlisi dels resultats de la intervenció realitzada des del 2018 fins al gener del present any a més de 800 usuaris/es de centres de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Catalunya. A més de servir com a eina de recollida de la informació, l’objectiu principal d’aquest sistema ha estat avaluar si el tractament i l’atenció que s’ofereixen en aquests serveis es tradueixen en la millora de diferents àrees de la vida de les persones usuàries. Entre altres dades dinterès, es destaca que, en finalitzar la intervenció, els usuaris atesos tenen una millor percepció sobre la seva qualitat de vida, milloren el seu estat dànim i veuen reduïts els seus nivells dansietat. L’avaluació compta amb el finançament de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues (PNSD) amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea (Next Generation EU).

La Fundació Salut i Comunitat va desenvolupar fa anys un sistema d’avaluació propi que es va implementar a partir del 2018 a diferents centres intensius d’atenció a les drogodependències de la nostra entitat a Catalunya (Comunitat Terapèutica Can Coll, Comunitat Terapèutica Riera Major, Pis Terapèutic “Cosmos”, Pis Terapèutic Teodor Llorente i Centre de Dia, a L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona).

Aquest sistema es va elaborar amb recursos propis i amb ànim d’estandarditzar, en la mesura que sigui possible, la informació que s’obtenia de les persones usuàries ateses, per poder analitzar-ne, posteriorment, els punts forts i concretar els aspectes de millora de les intervencions realitzades en aquests centres.

El seu objectiu principal, a més de servir com a eina de recollida de la informació, ha estat avaluar si el tractament i latenció que es proporciona en aquests serveis, es tradueix en la millora de diferents àrees de la vida de les persones usuàries, després ser ateses en aquests.

Aquest sistema d’avaluació, amb què FSC continua treballant actualment, recull dades de diferents moments, per tal de poder analitzar i comparar l’evolució: dels 3 mesos abans d’iniciar el tractament, a l’inici del tractament, a meitat del tractament i, finalment, en finalitzar el tractament.

Al llarg d’aquests anys, aquest sistema d’avaluació s’ha anat millorant introduint-se petites modificacions per tractar de donar resposta a les necessitats que anaven sorgint a cada recurs, aconseguint demanar, a dia d’avui, informació de més de 800 persones dels diferents centres gestionats per la nostra entitat que han estat ateses.

D’altra banda, durant aquest any, i després de realitzar un treball d’anàlisi de les dades completes obtingudes des del 2018 fins al gener del 2022, professionals de la Direcció Tècnica i Promoció de Projectes de FSC, han realitzat una sèrie de visites a aquests centres, compartint-se els resultats i fent-se un posterior debat sobre les millores i suggeriments amb els professionals implicats. Aquestes visites han tingut lloc durant els mesos de gener i febrer del present any.

A continuació, a les imatges següents, es poden observar alguns dels resultats més destacats d’aquest sistema d’avaluació, seguits d’una explicació breu.

A la següent gràfica, es comparen els valors obtinguts a l’escala WHOQol, dissenyada per l’OMS per mesurar la qualitat de vida. Veiem com es produeix un increment de més de 12 punts en comparar les puntuacions obtingudes en finalitzar la intervenció davant de les puntuacions recollides en el moment de l’ingrés. Això vol dir que, en finalitzar la intervenció, els usuaris/es tenen una millor valoració de la seva qualitat de vida.

Com es pot observar en aquesta segona gràfica, després de la intervenció realitzada als centres gestionats per FSC, es redueixen dràsticament les puntuacions obtingudes en tots factors associats amb el risc de suïcidi. En aquest cas, veiem com 3 mesos abans de l’ingrés, gairebé un 44% dels usuaris presentaven ideació suïcida, reduint-se fins a un 2,1%, en finalitzar la intervenció. Aquesta mateixa tendència s’observa amb la planificació i les verbalitzacions sobre la intencionalitat de fer un acte suïcida, obtenint valors per sota de l’1% en els usuaris que ho manifesten. Finalment, en relació amb els intents suïcides, veiem com 3 mesos abans, més d’un 14% havia emprès algun intent de suïcidi, reduint aquest percentatge fins al 0,5% després de la intervenció.

En aquesta gràfica, veiem les puntuacions obtingudes a les escales específiques per a la valoració de l’estat d’ànim. En línies generals, es pot afirmar que els usuaris i usuàries dels centres de drogodependències de FSC milloren el seu estat d’ànim durant la intervenció, passant en tots els casos des de puntuacions per sota dels 3 punts de mitjana durant el període de temps de 3 mesos anterior a l’ingrés, a superar els 5 punts en finalitzar la intervenció, a la majoria dels casos (el màxim en aquesta escala són 7 punts).

 

En aquesta darrera gràfica veiem reflectides les puntuacions obtingudes a l’avaluació dels nivells d’ansietat de les persones usuàries. Aquestes dades reflecteixen una vegada més l’èxit de la intervenció duta a terme, atenent a la reducció en aquests nivells d’ansietat, partint de puntuacions superiors als 5 punts de mitjana i aconseguint uns nivells que ronden els 3 punts de mitjana a la sortida de els centres.

A més, cal destacar que, actualment, i atenent el compromís amb la millora contínua, el Departament de Recerca i Avaluació de la Fundació Salut i Comunitat està treballant en un nou sistema d’avaluació, gràcies a una subvenció del Pla Nacional sobre Drogues (PNSD). Aquest ajut ha permès destinar recursos humans i materials a aquest projecte, cosa que n’ha permès l’avenç.

A més, fruit d’aquest treball de recerca, s’ha elaborat i desenvolupat un disseny preliminar, amb el qual s’han començat a fer les proves pilot amb usuaris dels diferents recursos col·laboradors de FSC.

Properament, es concretaran alguns detalls d’aquest nou sistema d’avaluació, a partir de la informació recollida a les proves pilot que s’estan realitzant i es prepararà la implementació definitiva als recursos assistencials intensius de la nostra entitat que han volgut participar de forma voluntària, podent-se oferir en aquest mateix espai una informació més àmplia.