La mancomunitat ha aprovat, en sessió extraordinària de la Junta General, l’adjudicació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) a la UTE SAD Encartaciones 2, conformada per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i Lagunduz 2, per a prestar el Servei de ajuda Domiciliària en els 10 municipis que la conformen: Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantza, Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz i Zalla, durant 4 anys més.

FSC presta aquest servei des de l’any 2015 en UTE amb Lagunduz 2, destinat a l’atenció continuada de persones grans amb necessitats a nivell d’autonomia personal, residents a la Mancomunitat de Municipis de les Encartaciones en Bizkaia. Es tracta d’un programa individualitzat de caràcter preventiu, d’atenció continuada i/o rehabilitador.

Amb l’agrupació d’aquests municipis en aquesta mancomunitat, s’ha aconseguit unir esforços i recursos, per a la consecució d’objectius comuns, com el desenvolupament i vertebració territorial, a través de valors compartits de solidaritat i transparència.

Per la seva banda, el SAD, tal com preveu la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones, és el servei més important per la seva gran impacte comunitari dins de la tipologia de recursos gestionats per les institucions locals i, en aquest cas, per la Mancomunitat de Encartaciones.

Les actuacions incloses en el mateix contemplen: serveis relacionats amb les cures personals (neteja i higiene personal, ajudes pel que fa a la mobilitat, suport a activitats bàsiques com l’alimentació o en l’administració de fàrmacs), atenció domèstica (preparació d’aliments, vestit, compres, neteja o manteniment de l’habitatge) i actuacions complementàries (acompanyaments a gestions bancàries, administratives i de salut); així com suport socioeducatiu; entrenament en habilitats domèstiques, etc.

L’objectiu general del SAD d’Encartaciones és intentar obtenir el major nivell de qualitat de vida dels usuaris/es, intentant incrementar l’autonomia personal en el propi medi habitual de vida, de manera que es puguin valer per si mateixos/es en el màxim d’activitats de la vida diària; que es pugui endarrerir, tot i les diferents patologies que presentin, l’evolució de les seves dependències i, finalment, que es pugui mantenir i/o millorar la seva autoestima personal, així com la interacció familiar i social adequades.

Per dur a terme aquestes actuacions, la nostra entitat compta amb 34 auxiliars domiciliàries que disposen del certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili, així com amb les figures d’una treballadora social (coordinadora del servei) i d’una responsable d’administració, sota la direcció d’un Comitè de Gerència.

Pel que fa al perfil d’usuaris/es del SAD respon als següents requisits: persones majors de 60 anys amb dificultats en la seva autonomia personal; persones amb discapacitat o minusvalidesa amb dificultats en la seva autonomia personal i, en general, tenir reconeguda la condició de persona dependent o trobar-se en situació o risc de dependència.

El servei ha atès l’any 2018-113 grans, prestant-se en al voltant del 50% dels serveis entre 4 i 6 hores setmanals i en horari de matí. Una altra dada d’interès es refereix al perfil d’usuaris/es: el 79% són dones, amb una edat d’entre 81-85 anys en el 27% de casos, sent un 61% d’elles vídues.

A més, un 52% dels usuaris/es del servei presenta el Grau I de dependència (moderada); el 16% el Grau II (dependència severa) i el 4% Grau III (gran dependència). La resta no té reconegut cap grau, tot i que aquests usuaris/es s’atenen, principalment per prevenir i/o retardar l’empitjorament en el seu estat de salut.

D’altra banda, incidir en el sistema d’organització i coordinació d’aquest servei que ha permès oferir resposta als objectius previstos. Per a això, ha estat fonamental el treball coordinat entre totes les i els professionals i entitats que participen en el SAD d’Encartaciones i, especialment, entre els serveis socials i la nostra entitat.

Per a això, s’ha organitzat i desenvolupat amb cada usuari/a i la seva família un procés d’atenció i intervenció individualitzada, des d’una visió global de l’usuari/a i el seu entorn, així com de la seva problemàtica, demandes i possibilitats. Amb això, es genera un procés encaminat a afavorir l’adquisició o recuperació del major grau possible d’autonomia personal i social, assegurant el seu manteniment en l’entorn comunitari.

Aquests espais de coordinació, i en especial els mantinguts amb els serveis socials municipals d’Encartaciones, han estat un altre dels factors que han fet possible l’èxit de la intervenció realitzada en aquest servei, i la seva renovació, atès que es partia de la premissa que, per a un correcte funcionament del servei, havia d’existir una bona coordinació, tant interna del propi servei, com externa.

No obstant això, no cal obviar les dificultats que presenta la necessitat d’assistència a persones grans en l’àmbit rural, com és aquest cas, atès que, en línies generals, la població d’aquesta mancomunitat abasta molt territori i està bastant dispersa i allunyada de els centres urbans.

A causa d’aquesta dispersió de la població, s’han de unir molts esforços per poder comptar amb auxiliars domiciliàries amb vehicle propi, a més que la majoria de les tasques d’atenció personal es concentren en les primeres hores del dia, amb les dificultats que això presenta per a les professionals en haver de desplaçar-se a diversos llocs, atenent diàriament una mitjana de 4 o 5 domicilis. Per aquesta raó, un 20% d’auxiliars domiciliàries presenta contracte a temps parcial, mentre que un 80% ho té a jornada completa.

Un altre element de la complexitat de la tasca del seu treball està relacionat amb el perfil d’usuari/a atès: alguns/es viuen sols/es i no tenen llaços familiars, presentant certa dependència cap a l’auxiliar com a persona de màxima confiança. Altres es presenten alt deteriorament físic i psíquic, però volen seguir sent atesos a casa seva, de la mateixa manera que ho reclamen els seus familiars, amb les dificultats que això comporta en aquesta tipologia de servei.

Finalment, cal assenyalar que alguns domicilis no compten amb grues o llits articulats, presentant les persones enllitades dificultats per ser mobilitzades, si bé en alguns casos, d’acord amb certs requisits que han de complir, se’ls ofereix ajuda econòmica des de la UTE per que disposin d’aquests mitjans tècnics.

No obstant això, i en aquest sentit, des de la nostra entitat s’implementen protocols d’actuació, procediments i instruccions tècniques, claus per a l’organització diària de les activitats, així com per al control i supervisió del servei, de manera que es puguin proporcionar respostes adaptades a les necessitats que sorgeixen en el dia a dia en cada usuari/a.

Cal destacar a més que el nivell de satisfacció amb el servei és de 4,57 sobre 5, disposant el recurs de la certificació ISO 9001: 2015 en Servei d’Ajuda a Domicili. Per tot això, felicitar a les nostres companyes i companys per la renovació del mateix ia totes les persones que han fet possible la seva continuïtat oferint durant aquest temps qualitat i calidesa.

Privacy Preference Center