A partir de mitjans de setembre, el Programa d’Acolliment Familiar Temporal de Menors Tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia realitzarà una formació a Múrcia, adreçada a famílies d’acollida del Programa d’Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT), dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz. L’objectiu del curs és que aquestes famílies adquireixin els coneixements teòrics relacionats amb l’acolliment familiar, així com les habilitats i destreses adequades per a l’exercici de les funcions com a família d’acollida, com tractar de modificar, a través de les diferents sessions impartides , les creences disfuncionals sobre la família biològica que hi pogués haver.

La Fundació Salut i Comunitat realitza periòdicament aquesta formació per capacitar les famílies que han sol·licitat participar al Programa d’Acolliment Familiar Temporal de Menors Tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, per poder acollir, temporalment, menors d’edats compreses entre els 6 i 18 anys que es troben en situació de desprotecció, al seu nucli familiar i que necessiten una alternativa, perquè les seves necessitats bàsiques i de desenvolupament (biològiques, afectives, socials, psicològiques i educatives) siguin cobertes.

L’acolliment temporal permet la plena participació del menor a la vida familiar i suposa per a les famílies l’obligació de vetllar pel/per la menor, alimentar-lo, educar-lo i proporcionar-li benestar durant el període d’estada a la família, oferint-li aquest context familiar de protecció i atenció, fins que la reunificació amb la família d’origen sigui possible.

Amb aquesta formació, es vol explorar i valorar les habilitats i les limitacions personals i familiars per a l’acolliment familiar; impartir els coneixements teòrics i pràctics necessaris perquè les famílies d’acollida puguin desenvolupar adequadament les funcions; traslladar com a principi bàsic del programa el treball conjunt per facilitar el retorn dels menors amb les seves famílies biològiques, així com fomentar una relació de confiança i suport entre les famílies participants en la formació.

El curs consta de 4 sessions teoricopràctiques d’aproximadament 3 hores de durada cadascuna. Aquestes sessions es faran dues vegades per setmana i seran impartides pels equips tècnics del Servei de Protecció de Menors i del Programa d’Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT) de la Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz.

Cal assenyalar que les famílies han de posseir la idoneïtat per acollir temporalment un/una menor, dins aquest programa. També que, per la característica durgència daquest tipus de procediment, la família ha destar disponible per acollir-lo amb molt poc temps de preparació.

A més, les famílies acollidores han de facilitar el contacte entre el menor i la família biològica, així com col·laborar en el procés de reunificació familiar i han d’estar disposades a col·laborar amb l’equip tècnic, en totes les fases de l’acolliment: procés de selecció, formació, acoblament, seguiment i acabament de l’acolliment.

A continuació, indiquem els requisits que han de complir les famílies acollidores, de cara a fer la sol·licitud:

  • La persona sol·licitant o, com a mínim, un dels sol·licitants de la parella, tindrà un nivell formatiu de Batxiller o equivalent.
  • No presentaran minusvalidesa i/o malaltia que els incapaciti per a lexercici de les seves funcions respecte a la cura del menor.
  • Tots els membres de la unitat familiar han de manifestar la seva conformitat amb la participació (mares, pares i fills/es, així com aquells altres familiars directes que convisquin al domicili).
  • És imprescindible que la persona o persones interessades disposin de flexibilitat horària perquè el menor compti amb latenció plena.
  • Les famílies hauran de comptar amb suport familiar, que pugui participar en latenció i la cura del menor.
  • El domicili de la família acollidora comptarà amb els recursos socials i comunitaris adequats, en els casos en què no existeixin aquests, haurà d’existir facilitat d’accés a aquests.

Esperem que noves famílies murcianes es vagin sumant com a famílies d’acollida al Programa d’Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT) en aquesta formació, organitzada per la Fundació Salut i Comunitat, que farem el proper mes de setembre.


COM PODER SER FAMÍLIA D’ACOLLIDA?

Si estàs interessat/da en ser família d’acollida, pots sol·licitar més informació a:

CONSELLERIA DE DONA, IGUALTAT, LGTBI, FAMÍLIES, POLÍTICA SOCIAL I TRANSPARÈNCIA

Direcció General de Famílies i Protecció de Menors

https://acoge.carm.es

UTE ACOFAMT

C/ Olof Palme, 7, baix. Múrcia
Telf.: 968200400
E-mail: coord.acofamt@utelagunduzfsyc.org