La nostra entitat treballa des de fa més de deu anys per donar suport tècnic i institucional a aquelles famílies que, en els seus processos de ruptura, necessiten un recurs neutral que faciliti les relacions entre menors i altres familiars amb els quals no conviuen habitualment.

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) gestiona 7 Punts de Trobada a Catalunya i les Illes Balears on les famílies poden utilitzar un espai que permeti que el contacte dels fills i filles amb el progenitor amb el qual no conviuen, es dugui a terme de la forma més relaxada possible, amb l’ajuda de professionals per suavitzar possibles tensions i amb la necessària vigilància i protecció en els casos en els quals sigui necessari (agressions, violència, etc.).

En el cas de les Illes Balears, FSC gestiona, des de l’octubre del 2012, 4 Punts de Trobada Familiars (PTF): dos a Mallorca (Palma i Inca), un a Eivissa i un a Menorca. En total atenem a 150 famílies, 80 a Palma, 20 a Inca, 20 a Menorca i 30 a Eivissa.

Des de la nostra experiència en aquest àmbit, ens van proposar dur a terme una nova formació sobre Punts de Trobada Familiar, en aquest cas adreçada als i les professionals de l’Àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera. La formació va tenir lloc a Formentera el passat 28 d’octubre.

Cal assenyalar que degut al reduït nombre de famílies que atenen, no hi ha Punt de Trobada sinó que són els mateixos professionals de l’administració esmentada qui, sense estar especialitzats en la temàtica, supervisen les visites. La formació es va centrar en el tipus d’intervenció que realitzem amb les famílies i els infants, tipologia d’usuaris/àries, eines i habilitats bàsiques, protocols i anàlisi de casos pràctics.

Les principals actuacions que comprenen el Punt de Trobada Familiar són:

 • Lliuraments i recollides del/de la menor per part del progenitor custodi cap al no custodi.
 • Visites tutelades: Realització de la visita entre fills i filles i progenitor no custodi en les dependències del centre, supervisada en tot moment per les persones professionals del Punt de Trobada Familiar.
 • Acompanyaments: els/les professionals del servei poden acompanyar al/a la menor i el progenitor no custodi durant el desenvolupament de la visita fora de les instal·lacions del centre, davant casos excepcionals i prèvia valoració i avaluació per part de l’equip tècnic.

Com a novetat, en quant a intervencions complementàries dins els Punts de Trobada, cal destacar:

 • La mediació familiar com a mètode d’intervenció per tal d’oferir eines, que ajudin a millorar el grau d’assoliment dels objectius establerts als PTF en allò referent a la resolució dels conflictes familiars respecte al règim de visites, així com en l’autonomia per a gestionar-los amb independència del servei.
 • Tallers formatius adreçats als progenitors custodis i no custodis, on es treballen els següents aspectes:
  • Habilitats parentals.
  • Habilitats socials i comunicatives.
  • Resolució de conflictes.

Aquests tallers, de dues hores, s’ofereixen a les famílies que vénen als PTF i es valoren de forma molt positiva. En l’actualitat s’estan duent a terme a Menorca i Eivissa, i esperem començar aviat a Mallorca.