Al capdavant de la divisió especialitzada en dependència de Fundació Salut i Comunitat, Toni Gelida explica a SANImarket els problemes als quals s’enfronten les organitzacions del Tercer Sector i revela els principals projectes de la seva entitat en l’àmbit geriàtric.

Entrevista a Toni Gelida: "És el moment de transmetre la solvència de l'economia amb ànima"
Toni Gelida. Director de l’Àrea d’Atenció a la Dependència de la Fundació Salut i Comunitat.

SANImarket: En una situació de crisi generalitzada i amb les dificultats per les quals travessa el negoci geriàtric, quin paper han d’assumir les entitats del Tercer Sector especialitzades en atenció a la dependència?

Toni Gelida: És el moment de transmetre la solvència i confiança de “l’economia amb ànima”, a través del nostre compromís amb la tasca. Un compromís que té com a eix principal el benestar i la salut dels nostres usuaris. Estem en un moment en què hem de prioritzar valors com l’esforç, el compromís i la professionalitat, sense perdre de vista la necessitat d’utilitzar eficaç i eficientment els recursos humans i materials de què disposem.

S: Què poden aportar al sector aquest tipus d’organitzacions, enfront de la iniciativa privada amb ànim de lucre?

TG: Hi ha una sèrie d’aportacions i trets que ens són molt propis, però no exclusius del Tercer Sector. Així, valors com l’esforç, el sacrifici, la transparència, i la responsabilitat social poden ser també aportats, en major o menor mesura, per la iniciativa privada amb finalitat de lucre. En el nostre cas, jo assenyalaria com a punt diferenciador una major implicació de la ciutadania en els nostres projectes, així com la participació activa del voluntariat.

S: Quins són els principals actius de les entitats del Tercer Sector?

TG: Sens dubte, els nostres recursos humans, ja siguin professionals o voluntaris. Sense la seva motivació i implicació diària, no seria possible afrontar la sostenibilitat dels nostres projectes, i més en aquests temps de recessió.

S: A més de les dificultats generals per les quals travessen els operadors (retard en els pagaments per part de les administracions públiques, falta de crèdit per afrontar inversions, etc.), a quins altres problemes han de fer front les organitzacions sense finalitat de lucre ?

TG: Els problemes en aquest sentit són molt similars als de la resta d’operadors però tenim un handicap més, que és l'”efecte IVA”, un impost del qual estan exemptes la major part de les entitats del Tercer Sector. Aquesta exempció comporta que les nostres organitzacions no puguin deduir-se l’IVA que suporten i, a més de suposar un major cost, ens col·loca en una situació de desavantatge competitiu amb les entitats mercantils, en els concursos públics que surten a licitació.

S: Com tria Fundació Salut i Comunitat els concursos als quals s’ha de presentar? O dit d’una altra manera, què ha de tenir un concurs de gestió perquè Salut i Comunitat ho consideri viable i interessant?

TG: Als darrers anys, la nostra entitat s’està mostrant molt més selectiva a l’hora de presentar-se a un concurs. En primer lloc, és evident que l’actual crisi ens ha portat a valorar més la capacitat financera de l’Administració que licita el concurs. D’altra banda, també ens fixem especialment en l’exigència tècnica recollida en els plecs. Com més elevada sigui aquesta exigència, més interessats estarem en presentar a un concurs. Es tracta d’un dels nostres punts forts i entenem que, d’aquesta manera, la competència serà molt menor.

S: Com definiria el model de gestió de Fundació Salut i Comunitat? En quins principis fonamentals es basa?

TG: La nostra entitat està formada per un grup de professionals altament qualificats i compromesos. Compartim una sèrie de valors, com són l’ètica, la sensibilitat i la rendibilitat social i podríem dir que aquest és el pilar més important de la fundació.

S: Parlant dels professionals, disposa la fundació de programes de formació per als seus treballadors? En què consisteixen?

TG: No es pot entendre el nostre model de gestió sense aturar-nos en la importància que en el mateix adquireix el pla de formació. Són molts els recursos econòmics que cada any invertim en la formació dels nostres professionals i voluntaris. En comptar amb perfils tan variats en la nostra organització, disposem també d’un catàleg formatiu ampli. Així mateix, s’avaluen les accions formatives anualment i es valora la continuïtat i l’adaptació de les mateixes a les necessitats que es van detectant.

S: Recentment, Fundació Salut i Comunitat va ampliar l’acord de col·laboració que mantenia amb el grup geriàtric Lagunduz. En què consisteix exactament l’aliança segellada entre ambdues parts? Què va moure a la seva entitat a arribar a un acord d’aquest tipus?

TG: Ja fa tres anys que treballem conjuntament amb el Grup Lagunduz. En un primer moment, ens va interessar la seva implantació en serveis d’ajuda a domicili al País Basc, ja que aquest és un territori en què la incertesa financera és menor que en altres en què estem implantats. Així, l’origen de la nostra aliança va ser el de reduir el risc econòmic en la nostra gestió, d’una banda, i el d’introduir-nos en la gestió de l’ajuda a domicili, d’una altra. Posteriorment, i després del coneixement mutu, considerem interessant ampliar la nostra aliança a més territoris i serveis.

S: No es tracta de la primera aliança rellevant de què disposa Salut i Comunitat, ja que manté un acord similar amb la companyia Valoriza. Per quines zones i serveis té validesa?

TG: La nostra aliança amb Valoriza, de la qual estem molt satisfets, està limitada principalment a la presentació d’ofertes conjuntes a la Comunitat Valenciana i, més concretament, per a la gestió de residències de gent gran. En qualsevol cas, donada la confiança que mantenim les dues entitats, sempre hi ha la possibilitat de treballar conjuntament en altres àmbits territorials.

S: Què aporten entitats mercantils com Valoriza al desenvolupament del negoci de Fundació Salut i Comunitat?

TG: Ens aporten molt. Quan vam iniciar la nostra intervenció amb gent gran dependent, les col·laboracions ens van reportar un canvi de model, basat en la professionalització de la majoria dels nostres procediments administratius de treball. A més, les aliances amb entitats mercantils ens han permès realitzar ofertes econòmiques més competitives en els concursos públics, en no haver de suportar l’ “efecte IVA” esmentat anteriorment.

S: Es contempla la possibilitat d’arribar nous acords, ja sigui amb empreses o amb altres entitats del Tercer Sector?

TG: En aquests moments, no tenim previstes noves aliances, ja que estem molt satisfets amb les que mantenim en l’actualitat. En qualsevol cas, i per a concursos puntuals, no descartem aquesta possibilitat.

S: Actualment, Fundació Salut i Comunitat gestiona 17 residències, amb prop de 1.500 llits. A més, la seva xarxa està composta també per centres de dia i per serveis d’atenció domiciliària. Amb quins plans compte l’entitat a curt i mitjà termini?

TG: El nostre principal objectiu és fer viable i sostenible el nostre projecte d’entitat. Pretenem continuar oferint serveis de qualitat i, com ens agrada dir, no exempts de calidesa. Això ens obliga a analitzar molt detingudament cadascuna de les oportunitats que ens ofereix el mercat. A curt i mitjà termini, el nostre interès passa per consolidar-nos com una de les entitats de referència en el sector i, de mica en mica, anar creixent en aquells territoris i àmbits de gestió que tenim establerts com estratègics.

S: Es baralla llavors l’entrada en altres zones geogràfiques, al marge d’aquelles en què té presència?

TG: Sí, ho estem estudiant, però es tractaria de territoris propers a aquells en què ja desenvolupem el nostre negoci.

S: Entra en els plans de l’entitat la posada en marxa de centres propis com estan fent altres organitzacions sense ànim de lucre?

TG: En aquests moments, per l’alt risc econòmic i financer que suposaria, hem descartat la idea de posar en marxa un servei residencial o d’estada diürna propi. En canvi, sí que podem avançar que estem analitzant la viabilitat d’un servei d’ajuda a domicili propi, que hem iniciat com a programa pilot entre els nostres propis empleats, com a mesura de conciliació de la vida familiar i laboral.

S: El 2012, l’àrea d’atenció a la dependència de Salut i Comunitat compta amb un pressupost de 23,5 M €. Quines previsions es manegen per a l’exercici de 2013?

TG: En aquests moments, el nostre objectiu per al 2013 és el de mantenir o incrementar lleugerament aquest volum.

Font: SANImarket (Vanessa Valverde)