La nostra companya Leonor, directora de el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) a Mataró i la comarca de Maresme, a la província de Barcelona, ​​gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), participa, a través d’una breu entrevista, en un vídeo informatiu realitzat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb el qual es pretén donar a conèixer la tasca d’aquests serveis.

La xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones en situació de violència masclista de el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, consta actualment de 17 Serveis d’Intervenció Especialitzada i de 206 places en serveis residencials.

El marc d’actuació d’aquests recursos, es regeix per la Llei 5/2008, de l’24 d’abril, amb les modificacions de desembre de 2020, s’han ampliat els tipus i àmbits de violència masclista i s’ha modificat la definició de violència masclista, segons ens explica Leonor com una cosa especialment rellevant.

D’acord amb aquestes modificacions, s’entén per violència masclista, la violació dels drets humans a través de la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat. Una violència que, produïda a través de mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, té com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

Les formes de violència masclista inclouen la violència física, la violència psicològica, la violència sexual, la violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius, la violència econòmica, la violència digital, la violència de segon ordre i la violència vicaria.

Pel que fa als àmbits en què es pot manifestar la violència masclista, actualment – amb aquestes modificacions a la llei vigent- s’inclou la violència en l’àmbit de la parella; la violència en l’àmbit familiar; la violència en l’àmbit sexual; la violència en l’àmbit social o comunitari; la violència en l’àmbit digital; la violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones, així com la violència en l’àmbit educatiu.

Segons ens trasllada a més la directora de el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) a Mataró i la comarca de Maresme, des del mateix es realitza “una tasca d’acompanyament en el procés de recuperació de la violència masclista patida en qualsevol de les seves formes i àmbits per les dones, així com pels seus fills i filles a càrrec. Tot això a través d’un abordatge interdisciplinari i d’un treball en xarxa amb la resta d’agents de la comarca. A més, es porta a terme una important tasca de sensibilització i prevenció de la violència masclista “.

L’any 2020, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va duplicar el nombre de serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), passant de 8 SIE a principis de 2019 a 17 a finals de 2020. A més, va quadruplicar el nombre de places en els serveis residencials per a dones i els seus fills i filles. Amb això, es va passar de 9 Serveis substitutoris de la Llar amb 36 places a 39 serveis i 156 places, a més de les 50 places en els Serveis d’Atenció i Recuperació, un altre tipus de recurs residencial per a dones en situació de violència masclista.