Víctor Bulat, coordinador del Departament de Manteniment de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en dependència del Cap de Manteniment, fa aquestes funcions des de fa 4 anys. Confessa sentir-se molt apreciat i ben acollit per totes les persones de l’entitat, i afirma que es pren la feina amb molta responsabilitat, ja que és conscient que, malgrat que la seva àrea de treball no és l’objecte o activitat principal de FSC , el treball del Departament de Manteniment és important perquè l’entitat dugui a terme sense interrupcions i inconvenients la tasca.

– Com van ser els teus inicis a FSC?

Vaig entrar com a operari de manteniment el 2016 per fer una substitució temporal, i un cop finalitzada la substitució, em van proposar de seguir treballant a l’entitat.

En jubilar-se l’anterior coordinador, el 2018, em proposen assumir la coordinació, cosa que vaig acceptar amb molta il·lusió.

– Com funciona el Departament de Manteniment de FSC i quines necessitats són les més habituals en el dia a dia?

Tenim planificades diferents accions (reformes, reparacions no urgents, millores, adequacions d’espais, etc.) que es van executant simultàniament, a mesura que anem donant resposta a les urgències que van sorgint.

D’altra banda, cada dia es revisa el correu amb les demandes que ens arriben des dels centres i es busca la manera d’encaixar-les en les activitats ja planificades per a aquest dia o futurs, prioritzant sempre tot allò que és urgent.

L’activitat diària comporta, en alguns casos, gestionar la compra del material necessari per a cada actuació amb els proveïdors i organitzar la logística del desplaçament del personal als diferents centres.

– Quines són les teves funcions concretes com a coordinador d’aquest departament?

Les meves funcions són les següents:

  • Rebre les incidències dels centres, analitzar-les per cercar la millor solució, planificar-les i organitzar el personal per a la seva execució. Això implica planificar amb els centres els temps per fer les reparacions (horaris sense activitat, sense usuaris/àries, etc.).
  • Supervisar i garantir que tot el personal treballi amb seguretat respectant les mesures preventives que s’estableixen des del servei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Al respecte, hi ha coordinació constant amb aquest servei per valorar les mesures preventives que cal aplicar en actuacions, amb alguna particularitat que pugui requerir l’adopció de mesures preventives específiques i extraordinàries.
  • Compra de material, eines, supervisant-ne el bon estat i el correcte emmagatzematge de productes perillosos.
  • Compra dequipament del personal, incloent Equips de protecció individual (EPIs).
  • Col·laboració en la contractació de nou personal.
  • Acolliment dels nous treballadors per donar aplicació al protocol d’acollida específic en matèria de PRL.

– Amb quantes persones compta aquest departament?

Amb 7 persones: cap de manteniment, coordinador i 5 operaris.

– Amb quines dificultats et sols trobar al teu rol de coordinació en el dia a dia?

La principal, la distància que ens separa d’alguns centres degut a la dispersió geogràfica que hi ha entre els centres gestionats. Això implica que les urgències a centres allunyats de Barcelona, ​​on hi ha la seu central de la fundació, tinguin una resposta més tardana del que m’agradaria.

Una altra dificultat és el grau d’incertesa quant a l’entrada d’urgències que pot ser puntual o massiva en algun moment, i cal donar-hi resposta, ja que en moltes ocasions pot afectar el funcionament normal del centre.

– De quina manera gestiones aquestes situacions?

Al Departament de Manteniment de FSC s’intenta donar resposta prioritzant el més urgent de les urgències. Si cal, per volum o complexitat de la reparació, treballem els caps de setmana perquè el centre recuperi la normalitat com més aviat millor.

 – Quins resultats consideres que s’han aconseguit en els darrers anys al Departament de Manteniment?

S’han aconseguit els resultats següents:

  • Millora als equips de treball (major nombre i millors).
  • En base al coneixement mutu amb els centres, s’ha millorat la coordinació de les diferents accions a realitzar.
  • S’han realitzat formacions específiques en matèria de PRL (treballs en alçades, risc elèctric, etc.), de capacitació professional (electricitat, fontaneria, etc.)
  • En coordinació amb el Servei de Prevenció, la realització d’un protocol específic en matèria de PRL per al Departament de Manteniment, que facilita l’acolliment de les noves incorporacions i l’execució de les diferents accions periòdiques obligatòries en matèria de PRL. 

– Com et sents darrere d’aquests resultats?

Molt satisfet. 

– Quins reptes us plantegeu a curt o mitjà termini al departament?

 Finalitzar l’adequació del nou local de manteniment que ens permetrà millorar en molts aspectes.

– I a llarg termini?

 Es podria valorar la possibilitat de capacitar el personal dels centres gestionats per l’entitat, perquè pugui donar resposta ràpida a un ventall més ampli de problemes, tot solucionant en alguns casos el problema de la dispersió geogràfica i el temps de resposta a les urgències.