Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE)a Tarragona

El Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) amb víctimes de la violència masclista a Tarragona és un servei públic del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, gestionat per FSC des d’abril del 2009, que ofereix atenció integral i recursos per al procés de recuperació de les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista, i també a llurs filles i fills.

El principal objectiu del centre és oferir informació, atenció i recuperació a aquestes persones, així com potenciar programes específics de prevenció, assistència i sensibilització comunitària.

Durant l’últim any el centre ha atès més de 260 persones, de les quals 192 són dones i 70 menors de les sis comarques de Tarragona.

Les principals activitats dutes a terme des del centre són:
  • Atenció de les demandes de les dones per acompanyar-les en la presa de decisions i inici del seu procés de recuperació, valorant la conveniència de la seva derivació a altres recursos (d’acollida, sanitaris, d’inserció laboral, etc.).
  • Programes de recuperació bio-psico-social enfocats a la recuperació dels danys ocasionats per les diferents situacions de violència.
  • Espai terapèutic per als/les fills/es de les dones en procés de recuperació.
  • Coordinacions amb tots els serveis que integren la xarxa d’atenció i recuperació per a dones en situació de violència per garantir el procés de recuperació, oferint col·laboració, informació i assessorament.
  • Seguiment individual dels casos que requereixin derivacions específiques.
  • Participar, col·laborar i impulsar iniciatives comunitàries de prevenció i sensibilització de la violència cap a les dones. Col·laboració amb les institucions locals.
  • Intervencions específiques en els serveis d’atenció i acolliment d’urgències.
  • Valorar i proposar l’accés a altres serveis específics de la “Secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania” quan la normativa ho permeti.

Informació de contacte

Email: sietarragona@fsyc.org
Telèfon: 977 920 406
Persones de contacte: Laura Guxens