Servei de suport “Amb tu” a persones amb diagnòstic en salut mental a l'exercici de la seva capacitat jurídica i social (Barcelona Metropolitana)

El Servei de suport “Amb tu” s’emmarca dins de la necessitat de poder oferir cura, tutela i defensa dels seus drets a les persones amb la capacitat d’obrar modificada (totalment o parcialment) per via judicial. Oferim continuïtat en l’acompanyament de les persones tutelades, garantint al seu torn la no discriminació, així com un abordatge integral que inclou els vessants personal, social i patrimonial i que persegueix una millora de la seva qualitat de vida i el restabliment de vincles socials i comunitaris.

La recepció dels casos i coordinació dels mateixos amb els jutjats es realitza en col·laboració amb la Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) de la Generalitat de Catalunya.

Els principals objectius del servei són:

  • Defensar els drets de les persones tutelades.
    Treballar conjuntament amb la persona tutelada, amb la finalitat de revisar i ajustar la figura de protecció assignada per part de jutjats si es considera pertinent.

Quant als objectius de cadascuna de les àrees són els següents:

Àrea Social

Promoció de la salut i l’autocura Assessorament i gestió de tràmits Afavorir el vincle i la participació en la vida comunitària Acompanyament i treball amb famílies Assegurar el dret a l’habitatge

Àrea Jurídica

Assessorament jurídic Comunicació amb Jutjats, realització i presentació de les tasques pròpies del tutor/a Coordinació i seguiment de les actuacions judicials en relació a les persones ateses Tramitació d’actes notarials i autoritzacions judicials.

Àrea Econòmica

Distribució mensual de la seva economia en funció dels seus ingressos i necessitats. Estudi econòmic de despeses i ingressos anuals. Assignació dels diners de lliure disposició. Comptabilitat anual, justificació de despeses i ingressos. Sol·licitud de prestacions i ajudes econòmiques.

Des de la posada en marxa del Servei en 2008, s’ha atès a un total de 450 persones i anualment tenim un creixement mitjà de 30 càrrecs de tutor acceptats en Jutjats. Entre les persones ateses fins ara, el 70% són homes i el 30% dones, generalment amb un diagnòstic en Patologia Dual (salut mental i addiccions) i amb una edat mitjana compresa entre els 40 i 50 anys.

El Servei s’articula mitjançant un equip interdisciplinari, que compta amb professionals especialitzats en salut mental i addiccions, així com del dret.

A causa de la naturalesa del servei, el perfil de persones ateses i a l’especialització dels professionals que conformen l’equip, interactuem constantment amb les diferents xarxes d’atenció i recursos públics o privats.

Això ens ha ajudat a posicionar-nos com a experts en l’atenció a casos amb un alt grau de complexitat. Motiu pel qual, a través de la Direcció del servei, formem part de la Junta Directiva de ENCAIX (Federació d’entitats tutelars d’atenció a la Salut Mental).

Informació de contacte

Email: serveisuport.ambtu@fsyc.org
Telèfon: 934 383 538
Persones de contacte: Xavier Giménez