Integració de bases de dades i sistemes davaluació de tractaments psicosocials intensius de drogodependències

Al llarg dels darrers anys, la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en pro de la millora contínua, ha destinat multitud de recursos per a l’optimització dels procediments d’avaluació dels tractaments psicosocials intensius duts a terme en els diferents recursos de atenció a les drogodependències. 

En el marc de la convocatòria 2021 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya (gràcies als fons europeus Next Generation EU ), FSC va ser beneficiària d’una subvenció que va fer possible la constitució d’un equip de treball adscrit al Departament de Recerca i Avaluació que, durant el 2022/2023, ha estat l’encarregat de desenvolupar un nou sistema d’avaluació, integrat i informatitzat, anomenat IDEES (un acrònim d’Informació, Diagnòstic, Avaluació, Atenció i Seguiment).  

Aquest nou sistema d’avaluació centra la seva atenció no només en la valoració de les actuacions que es duen a terme durant l’atenció de les persones usuàries, sinó que posa un èmfasi especial tant en el diagnòstic com en l’avaluació de l’evolució dels resultats obtinguts durant la intervenció realitzada, sempre des d’una òptica biopsicosocial.   

En una primera fase, es va realitzar una exhaustiva revisió bibliogràfica, tant a nivell nacional com internacional, amb l’objectiu de determinar les variables que estiguessin més relacionades amb el tractament i/o amb els seus resultats (salut, social, qualitat de vida, consum de drogues…). Així mateix, es va fer una revisió detallada dels diferents instruments validats i sistemes d’avaluació disponibles per monitoritzar cadascuna d’aquestes variables.  

En una segona fase, després d’aquesta selecció d’aquestes variables i de les eines d’avaluació que s’ajustaven més a les necessitats del projecte, es va treballar en el disseny del sistema integrat per a la recollida de dades, desenvolupat i adaptat a tres estàndards de qualitat, passant des de l’Estàndard de Qualitat Alta (més llarg, però amb informació més exhaustiva) fins a assolir l’Estàndard de Qualitat Mínima, que es considera com el nivell mínim imprescindible per poder fer una avaluació i atenció adequades. 

Finalment, la tercera fase d’aquest projecte va consistir en digitalització del sistema d’avaluació dissenyat a la fase anterior. Per fer-ho, es van fer diferents proves d’usabilitat del sistema amb una selecció de centres per detectar errors i corregir falles del sistema i/o aplicar millores, tot això amb el propòsit d’adequar les eines als serveis; posant així la tecnologia al servei dels professionals i els usuaris. 

Afortunadament, aquest projecte ha tingut continuïtat durant el 2023/2024 gràcies a una nova subvenció rebuda el 2022 des del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol 

Aquest segon període s’iniciarà amb el disseny i l’execució d’un programa de formació per als professionals que intervenen els diferents dispositius d’atenció a drogodependent de la FSC. En aquesta primera fase s’abordarà tant el propi procés d’avaluació proposat, com el maneig de l’eina informatitzada que s’ha dissenyat per tal de minimitzar els errors a la seva administració.  

Després de la formació, en una segona fase , s’implementarà aquest nou sistema d’avaluació informatitzada a tots els recursos participants, comprovant l’adequació del sistema a partir de la pròpia pràctica professional, verificant així el seu bon funcionament a l’hora de recopilar informació i facilitar els processos datenció.  

 Finalment, una tercera fase consistirà en l’exportació de dades i l’anàlisi preliminar de les mateixes per obtenir informació sobre els resultats (i no només sobre el procés), així com la seva relació amb diversos factors pronòstics, característiques de la població atesa i intervencions realitzades, cosa que hauria de facilitar enormement la identificació de bones pràctiques.  

Addicionalment, en una fase posterior s’espera que altres organitzacions puguin adoptar el sistema desenvolupat si així ho desitgen, per la qual cosa la població beneficiària potencial passaria a ser tota l’atesa en aquesta tipologia de serveis que prestin tractaments de tipus psicosocial intensiu (comunitats terapèutiques, centres de dia, pisos dinserció…). 

Informació de contacte

Email: daniel.urbina@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Daniel Urbina