Impuls Jove.Programa al Centre Penitenciari per a Joves Quatre Camins (Barcelona)

“Impuls Jove” és un projecte que es desenvolupa al Centre Penitenciari de Joves (La Roca de l’Vallès, Barcelona) i que té com a objectiu principal contribuir a el desenvolupament d’habilitats socials i de gestió de situacions de conflicte per part dels joves, encaminades a millorar les relacions amb les seves famílies, amb el seu grup de “iguals” i amb la comunitat. El programa promou un canvi de posició de l’jove, que afavoreixi el procés de reinserció a la comunitat un cop es produeixi la desvinculació de centre penitenciari ja sigui en tercer grau, llibertat condicional o llibertat definitiva.

Aquest projecte neix al maig de 2015, a partir d’un treball col·laboratiu entre la Fundació Salut i Comunitat i la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya. El treball col·laboratiu juntament amb el Departament de Justícia sorgeix a partir d’una identificació de necessitats per ambdues parts i es tradueix en una aposta innovadora on el jove es converteix en el protagonista de l’acció.

La metodologia d’el projecte es fonamenta en l’acompanyament dels joves, acompanyament que contempla el disseny d’itineraris particulars incorporant la demanda d’el jove per tal de millorar la interacció familiar, reforçar el vincle social, millorar la resolució de conflictes, afavorir i promocionar la inserció social i l’orientació laboral, així com reduir les possibilitats de reincidència.

En tot aquest procés es fa clau la coordinació amb els professionals dels equips multidisciplinaris de el Centre Penitenciari.

El Programa ” Impuls Jove ” contempla tres subprogrames o itineraris possibles per donar resposta a la particularitat de cada jove. Els tres subprogrames són els següents:

  1. Subprograma de Famílies.
  2. Subprograma per a la millora de competències i habilitats relacionals.
  3. Subprograma Access (itinerari d’inserció laboral)

objectius específics

  • Promoure l’adquisició d’habilitats i competències en l’àmbit de les relacions interpersonals dels joves amb el grup, i amb les seves famílies.
  • Enfortir la cohesió de grup que faciliti la convivència entre els joves reclusos.
  • Abordar aspectes emocionals que ajudin a aconseguir objectius i reptes personals (autoconfiança, autonomia, etc.) i afavoreixin el procés d’inserció social.
  • Afavorir l’establiment de vincles amb la xarxa de recursos i programes socials comunitaris existents.

Informació de contacte

Email: manuel.izquierdo@fsyc.org / cp.jovesifamilies@fsyc.org
Telèfon: 93 693 41 20 Ext. 3562
Persones de contacte: Manu Izquierdo