ImpulsJove

“Impuls Jove” és un projecte situat al Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona) i que té com a objectiu principal contribuir al desenvolupament d’habilitats socials i d’afrontament dels joves, encaminades a millorar les relacions amb les seves famílies, amb el seu grup de “iguals” i amb la comunitat. El programa pretén afavorir un canvi de posició del jove que afavoreixi la millora de la convivència en el centre, així com la integració familiar i el procés d’inclusió social un cop estiguin en llibertat.

El projecte contempla l’acompanyament als joves a partir d’un abordatge psicosocial per tal de millorar la interacció familiar, reforçar el vincle social, reduir conductes disruptives, afavorir i promocionar la inserció sociolaboral i/o comunitària així com reduir les possibilitats de reincidència. Tot això en coordinació amb els professionals dels equips multidisciplinaris del Centre Penitenciari.

Aquest projecte neix al maig de 2015 a partir d’un treball col·laboratiu entre la Fundació Salut i Comunitat i la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya.

Durant l’any 2015 i 2016 hem atès a joves amb edats compreses entre els 18 i els 25 anys, i la mitjana d’edat dels 23 anys. Una característica de la població atesa és l’heterogeneïtat de cultures de les que provenen.

El Programa “Impuls Jove” preveu tres subprogrames o itineraris possibles per donar resposta a la particularitat de cada jove. Els tres subprogrames són els següents:

  1. Subprograma de Famílies.
  2. Subprograma per a la millora de competències i habilitats relacionals.
  3. Subprograma Access (itinerari d’inserció laboral)

Objectius específics

  1. Promoure l’adquisició d’habilitats i competències en l’àmbit de les relacions interpersonals dels joves amb el grup, i amb les seves famílies.
  2. Enfortir la cohesió del grup que faciliti la convivència entre els joves reclusos.
  3. Abordar aspectes emocionals que ajudin a aconseguir objectius i reptes personals (autoconfiança, autonomia, etc.) i afavoreixin el procés d’inserció social.
  4. Afavorir l’establiment de vincles amb la xarxa de recursos i programes socials comunitaris existents.

Informació de contacte

Email: manuelizquierdo@fsyc.org
Telèfon: 93 693 4120
Persones de contacte: Manu Izquierdo