Estudi de recursos disponibles a Barcelonaper atenció de víctimes de violència sexuali accions informatives connexes

Es tracta d’un estudi i d’accions informatives dutes a terme per la Fundació Salut i Comunitat per a l’atenció de víctimes de violències sexuals, finançat per l’Ajuntament de Barcelona sota la direcció de la Conselleria de FEMINISMES i LGTBI.

A la ciutat de Barcelona hi ha diferents recursos municipals, entitats especialitzades, com la nostra, i associacions de Dones i Feministes que treballen des de fa anys les violències sexuals. A través de l’estudi s’ha recollit la informació detallada sobre tots els recursos existents i en funcionament a la ciutat que configuren la xarxa d’atenció en l’àmbit de les agressions i abusos sexuals.

La metodologia emprada en l’estudi se centra en entrevistes individuals a cada servei implicat en l’atenció de les violències sexuals. La visita in situ a cada servei, institució o entitat, s’ha convertit en clau per conèixer el seu funcionament i la seva tasca. Així mateix, abans de la publicació de l’informe es va organitzar una sessió de contrast amb diverses professionals en l’àmbit de les violències sexuals, perquè mostressin la seva opinió inicial respecte a les conclusions de l’estudi i generessin un debat abans de tancar la redacció de l’informe.

El diagnòstic final de l’estudi són les necessitats detectades en l’abordatge integral de les violències sexuals que s’ha presentat a través d’un informe on s’enumeren les conclusions generals pel que fa a la detecció i la posterior intervenció -accions i actuacions de millora- per a l’abordatge de les violències sexuals a la ciutat de Barcelona.

Cal assenyalar que després de concloure l’informe s’està realitzant una campanya preventiva i de difusió del projecte a través del web de FSC: https://www.violenciessexuals.org/

Informació de contacte

Email: fsyc@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Personas de contacto: Marta Álvarez