Centre de Recuperació Integral per a víctimes de violència masclista “Constanza Alarcón” (Alacant)

La Casa d’acollida Constanza Alarcón es considera un Centre de recuperació integral per a dones víctimes de violència de gènere i menors que les acompanyen, ubicat a la província d’Alacant.

Aquest centre especialitzat ofereix un allotjament temporal més prologant que el que ofereix un recurs d’urgència, a causa de la greu situació viscuda per la violència, la manca de suport familiar o l’absència de recursos personals, precisant d’un lloc d’acollida per recuperar-lo integral i salvaguardar així la seva integritat física i/o psíquica.

Les persones usuàries del recurs són dones amb fills i filles o sense, menors d’edat, que necessitin un lloc d’acollida.

Els objectius del recurs són:

  • Oferir protecció i atenció integral a les dones per tal de facilitar-ne la recuperació integral de les seqüeles de violència de gènere soferta.
  • Proporcionar atenció integral i interdisciplinària a les dones i als fills i filles menors a càrrec.
  • Promoure que la dona sigui coneixedora de les seves capacitats i potencialitats i responsable dels seus actes.

Per atendre adequadament cada persona usuària, ens hem d’acomodar a una realitat social que està en plena transformació, i reconèixer que la realitat de les dones que arriba a aquests serveis és plural i heterogènia. Així, moltes presenten també altres problemes o trets, com ara pobresa, immigració recent, trastorn mental, abús de substàncies, etc., la interacció dels quals amb la violència ha de ser tinguda en compte.

L’orientació i l’atenció a la dona requereix una intervenció complexa, polièdrica, multidisciplinària, ràpida i eficaç que contempli tots els aspectes que componen la persona i que contribuiran a la promoció de la seva autonomia personal i social. Per tant, es realitza un procés d’atenció des d’una visió global de la persona i del seu entorn, així com de la seva problemàtica, necessitats i possibilitats, des d’una perspectiva de gènere. Per això, hem cregut convenient desenvolupar una metodologia d’atenció centrada a la persona, és a dir, una intervenció personalitzada, motivadora i integral, amb un abordatge biopsicosocial i interseccional.

Per dur a terme aquest projecte es compta amb un equip especialitzat i multidisciplinar format per una treballadora social, una psicòloga per a atenció a les dones, una psicòloga infantojuvenil, set educadores socials, una tècnica dinserció sociolaboral, una cuinera i una coordinadora.

Informació de contacte

Email: marta.alvarez@fsyc.org
Persones de contacte: Marta Álvarez