L’Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), està impartint una formació, subvencionada per la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, consistent en un total de 40 hores de formació i assessorament a diferents agents de Catalunya, amb l’objectiu de difondre la Guia d’actuació davant les violències sexuals per a locals i altres espais d’oci nocturn en el context de consum d’alcohol i altres drogues. De moment, s’ha format 148 persones de forma presencial i en format en línia.

Els assetjaments, abusos i agressions sexuals, que es donen principalment contra les dones a causa de les desigualtats de gènere, són fenòmens estructurals que tenen lloc a tots els espais de la vida. En concret, els espais de lleure, especialment els de festa i lleure nocturn, són alguns en què aquestes violències són més freqüents, adoptant formes més específiques que, sense un abordatge multidimensional, amb la implicació de tots els agents que hi intervenen, difícilment es poden prevenir.

En el marc de les actuacions del projecte Q de Festa, impulsat per la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, i amb l’objectiu de prevenir i abordar les violències masclistes, es va identificar la necessitat que les persones organitzadores de festes , així com els responsables dels locals i altres espais d’oci nocturn, poguessin disposar d’eines pràctiques per prevenir i actuar davant les violències sexuals, especialment en contextos de consum d’alcohol i altres drogues.

Aquest procés formatiu i d’assessorament cerca donar resposta a aquesta necessitat i ser una eina que permeti pensar i analitzar millor les dinàmiques de les violències i, sobretot, facilitar estratègies i recomanacions sobre com prevenir-les i abordar-les als espais de lleure nocturn (locals, festes majors, festes universitàries, festivals, etc.), especialment en contextos de consum dalcohol i altres drogues.

Les persones que han rebut aquesta formació són professionals i altres persones responsables i/o participants a festes majors municipals, locals privats d’oci nocturn, festivals musicals i festes universitàries.

La formació s’ha desenvolupat a través de 2 espais, amb una durada total de 4 hores:

  • Un primer espai de formació teòrica i pràctica i de presentació de la guia anteriorment esmentada, de 2 hores de durada.
  • Un segon espai, on s’ha realitzat un assessorament personalitzat, amb l’objectiu d’aportar eines i recursos específics per aplicar al circuit d’actuació -en cas que n’hi hagi-, o per implementar la guia a l’establiment/festival/resta d´espais d´oci nocturn. Aquest espai també ha tingut una durada de 2 hores.

Segons expliquen des de l’Observatori Noctámbul@s, mitjançant aquesta formació, s’estan complint els objectius de sensibilització sobre les violències sexuals i les desigualtats de gènere associades. També s’han ofert unes pautes bàsiques d’actuació davant de situacions de violències sexuals, d’acord amb la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació.

Així mateix, s’han facilitat eines per reduir les violències sexuals als locals i altres espais d’oci nocturn quan hi ha consum d’alcohol i altres drogues i s’ha promogut la coresponsabilitat i les accions encaminades a facilitar canvis estructurals.

Les formacions proposades des del projecte Noctámbul@s es basen en estratègies pedagògiques basades en la reflexió sobre la pràctica, utilitzant dinàmiques participatives, en què es busca fer un constant diàleg entre les experiències personals i grupals, els continguts teòrics conceptuals i la interacció entre ambdues esferes a la vida quotidiana.

A més, la fase d’assessorament és totalment personalitzada i s’adapta a les necessitats de les persones participants, tenint en compte el context i les particularitats específiques del lloc i l’espai on es desenvolupen les accions de prevenció i abordatge de les violències sexuals.