El consum de drogues, els comportaments de risc associats i els problemes de conducta entre els adolescents i joves són algunes de les majors preocupacions de les famílies, educadors i institucions.

jovenes-drogas2

L’última enquesta ESTUDES de 2010 sobre el consum de drogues entre estudiants de 14 a 18 anys revela que el 63% són consumidors habituals d’alcohol, el 26% de tabac, i el 17% de cànnabis. L’edat mitjana d’inici del consum és molt primerenca, sobre els 13 anys, però s’ha mantingut estable en els últims anys.Més preocupant encara és la prevalença de borratxeres i el consum intensiu d’alcohol (binge drinking), que per al 35% dels estudiants enquestats són habituals. Aquesta taxa és fins i tot una mica superior en les noies.

Quan parlem de comportaments de risc associats al consum de tòxics, ens referim a relacions sexuals precoces i desprotegides, a comportaments de risc relacionats amb la seguretat viària, a conductes vinculades amb la violència, a comportaments emocionals de risc, etc. Pel que fa als problemes de conducta, entre els quals incloem els trastorns de conducta pròpiament dits, Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), trastorn negativista desafiant i altres, són objecte de preocupació a les escoles i d’atenció en totes les consultes infantil -juvenils.

L’atenció integral d’aquestes problemàtiques implica un abordatge biopsicosocial i educatiu especialitzat, per part de professionals formats, tant en el tractament de les drogodependències com en salut mental, i el treball amb adolescents i joves. El SAP, Servei d’Atenció Psicosocial de la Fundació Salut i Comunitat, és un servei ambulatori especialitzat en el tractament d’addiccions a tòxics (alcohol, cocaïna, cànnabis, psicofàrmacs i altres drogues), addiccions comportamentals i altres trastorns mentals. Comptem amb un equip multidisciplinar de 15 professionals, compost per psicòlegs, psiquiatre, i educadors socials. Al SAP venim atenent cada vegada més demandes d’adolescents i joves, arran de la preocupació dels pares per conductes de risc i consum de tòxics. En l’últim any un 14% dels usuaris, més de 60 persones, tenien menys de 25 anys.

Fins ara hem atès aquests casos des d’una intervenció individual amb el jove i la seva família, però l’alta afluència de demandes ens ha permès crear un programa grupal específic per a adolescents i joves que presentin consum de tòxics i conductes de risc, i les seves famílies. Ens trobem que aquests joves tenen una baixa percepció del risc i de les conseqüències negatives del consum. En general, tots els joves que consumeixen creuen que perquè aquest consum tingui conseqüències negatives han de passar molts anys i se centren en el moment actual i en el poder reforçador immediat de les drogues.

És per això que no estan preparats per incorporar-se a un programa que exigeixi una abstinència total de tot tipus de drogues i canvis radicals en el seu estil de vida . El programa que hem dissenyat acompanya al jove en el procés de maduració necessari perquè es produeixi un canvi en la percepció de la perillositat del consum de tòxics. És un programa estructurat però al mateix temps flexible, que té en compte que s’allarga cada vegada més el cicle de l’adolescència i, per tant, ens trobem amb un gran nombre de realitats, tant en edats com característiques evolutives i socials.

En aquest sentit, el programa presenta una franja d’edat àmplia, des dels 14 fins als 25 anys, ja que entenem la intervenció com un procés que implica una sèrie d’etapes per les que avança l’adolescent i que respectem el seu ritme en la presa de consciència del problema. És important prioritzar la vinculació del jove i que se senti partícip del seu procés, reconeixent dificultats, identificant punts forts, establint objectius a assolir i assumint responsabilitats. A major implicació en el tractament, major probabilitat d’èxit.

Els objectius del programa són: reduir o eliminar l’ús/abús de substàncies, augmentar la percepció del risc i danys associats; acompanyar l’adolescent o jove en el seu procés de maduració, individualització i socialització; desenvolupar un estil de vida més saludable; orientar els pares i millorar la comunicació familiar.

El programa es compon, d’una banda, de l’atenció i intervenció amb els joves des de contextos individuals, amb psicoteràpia individual, assessorament psiquiàtric si cal, i, d’altra banda, d’acompanyaments terapèutics en el propi domicili del jove o en activitats programades .

Així mateix, intervenim amb la teràpia grupal, que neix de la necessitat que els joves puguin compartir amb els seus iguals l’ambivalència, les dificultats, les resistències que presenten per deixar el consum, tot i comptar amb la informació necessària dels riscos i conseqüències del mateix. Es tracta d’aconseguir un espai de reflexió on vagin apareixent noves pautes de comportament, nous valors, diferents i més adaptatius, per a la presa de consciència dels problemes i l’afrontament dels mateixos. Els joves troben en el grup un espai de comunicació d’emocions, sentiments i pensaments, d’establiment de límits i normes de funcionament i de recerca de solucions comunes.

Comptem amb dos grups:

  • Un primer grup per a joves consumidors de substàncies a què hem anomenat “Parlem de consum”, espai grupal en què s’afavoreix la reflexió crítica sobre el consum de substàncies.
  • Un segon grup anomenat “Parlem de canvis”, espai grupal al qual s’incorporen els usuaris que es plantegen la reducció o abandonament del consum i que ofereix l’intercanvi d’experiències per a dur a terme els canvis necessaris i estratègies per aconseguir-los.

D’altra banda, atenem a les famílies amb sessions psicoterapèutiques amb els pares i sessions de psicoteràpia familiar amb pares i fills, entenent la família com a sistema relacional fonamental en la intervenció amb l’adolescent o jove. Les famílies s’incorporen paral·lelament als grups psicoeducatius, un conjunt de sis sessions estructurades, amb un contingut teòric que afavoreix la comprensió de la conducta del consum de substàncies des d’una perspectiva biopsicosocial, l’adquisició de noves eines en la dinàmica familiar per afavorir el canvi del jove i l’intercanvi d’experiències entre famílies.

El compromís del projecte és ajudar a les famílies a crear una nova dinàmica de relacions familiars més sanes per a tots els membres i acompanyar els joves en el seu procés de capacitació per afrontar amb més recursos seva vida com a adults.

Laura Sangüesa, Directora del SAP